Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Kurz Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů má za cíl zvýšit dostupnost paliativní péče

Datum: 30. 4. 2024
Kurz Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů má za cíl zvýšit dostupnost paliativní péče

Zvýšit dostupnost paliativní péče v regionech má za cíl uzavřený grantový program Péče v závěru života v ordinacích praktických lékařů. Vybraných 15 ambasadorů bude v průběhu 2 let mapovat péči v závěru života v regionech. Součástí je vzdělávací program, postavený praktickým lékařům na míru, který startoval 22. dubna 2024.

Poptávka po paliativní péči ze strany pacientů rok od roku stoupá. Praktický lékař je prvním, na koho se pacienti s dotazem na tuto službu obrací, protože je jejich nejbližším partnerem, kterého znají léta a mají k němu důvěru.

Stoupající zájem o paliativní medicínu i ze strany praktických lékařů dosud narážel na nedostatek informací a zdrojů, které by jim poskytly potřebnou podporu k poskytování paliativní péče ve svých ordinacích.

„Vznikem kurzu Paliativní péče pro praktické lékaře odpovídáme na silný zájem některých praktiků o téma paliativy. Ve spolupráci s odbornými partnery a experty vzniklo funkční vzdělávání, které je unikátní svou komplexností, důrazem na konkrétní kazuistiky a interaktivním zapojením účastníků včetně praxe ve vybraných zařízeních,“ uvádí Přemysl Filip, programový manažer nadačního fondu Abakus.

Vzdělávání a podpora komunity odborných lékařů přispívá k tomu, aby nemocní mohli žít v prostředí, které jim je blízké s podporou profesionálů. Kurz Péče v závěru života pro praktické lékaře má ambici vytvořit síť ambasadorů, kteří budou působit jako kontaktní osoby a mentoři pro místní komunitu.

Celý kurz je rozdělen do tří bloků. První blok se zaměřuje na úvod do paliativní péče, její formy a přístup k paliativní péči v České republice. Po krátké teoretické části se účastníci na praktických kazuistikách budou věnovat nejen medikaci a symptomové terapii, ale také komunikačním technikám. Ve druhém bloku účastnicím a účastníkům kurzu specialisté z různých oborů (geriatrie, kardiologie, nefrologie a dalších) objasní možnosti spolupráce s praktickými lékaři. Následně přijdou na řadu otázky etické a právní. Poslední blok se věnuje velice důležitému tématu psychohygieny a sebepéče.

„Projekt “paliativní praktici“ má za cíl rozvoj dobré péče o nemocné v závěru života. Všeobecní praktičtí lékaři se budou v rámci projektu vzdělávat ve specifických dovednostech, které k takové dobré péči mohou pomoci. Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP jako odborný garant projektu se podílí na vytvoření kurzu, který pomůže lékařům při vedení náročných rozhovorů, pomůže v dobré orientaci ve službách pro nemocné, podpoří v potřebných lékařských dovednostech typických pro závěrečné období života,“ vysvětluje MUDr. Ondřej Kopecký, MHA, předseda ČSPM ČLS JEP.


Foto: doc. MUDr. Rusinová, MUDr. Demo.

„Náš kurz je výjimečný tím, že jsme nejprve v dotazníkovém průzkumu mapovali potřeby praktických lékařů v oblasti poskytování paliativní péče. Na základě zjištěných skutečností jsme se snažili vytvořit kurz, který by tyto potřeby pokryl. Máme radost, že se nám povedlo sestavit lektorský tým z opravdových špiček jednotlivých oborů,“ říká MUDr. Pavel Demo, hlavní odborný koordinátor grantového programu.


Rozvoj péče v závěru života

Kurz se koná v rámci dvouletého uzavřeného grantového programu nadačního fondu Abakus, který podpoří 15 zástupců z řad praktických lékařů z celé ČR. Odbornou záštitu programu zajišťuje Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP s procesní podporou Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

Výstupem bude nejen zmapování paliativní péče v regionech, ale zejména poskytnutí kompetencím praktickým lékařům a zvýšení dostupnosti péče v závěru života napříč regiony.

„Praktičtí lékaři jsou důležitým prvkem zdravotního systému a podporou kurzu tak vytváříme skupinu kompetentních lidí, jejichž práce bude mít přímý dopad na zvýšení kvality závěrečné fáze života jejich pacientů i rodinných příslušníků,” dodává Filip.

V rámci programu vzniká webová stránka a další nástroje, které umožní praktickým lékařům poskytovat kvalitní a dostupnou péči v závěru života pacientům v celé České republice.


Foto: MUDr. Katarína Vlčková.

„Projekt Paliativních praktiků úzce souvisí také s poskytováním nemocniční paliativní péče, neboť i praktičtí lékaři vstupují do kontaktu s nemocničními paliativními týmy. Spolu s tím, je součástí projektu podpora vzdělávání prostřednictvím vysoce expertního odborného kurzu. Vzájemnou spolupráci proto vítáme,“ uvádí Mgr. Markéta Červenková, Ph.D. výkonná ředitelka Nadačního fondu Kliniky paliativní medicíny.

Dotazníkové šetření mapovalo potřeby lékařů Více než 340 lékařů vyplnilo dotazník mapující jejich potřeby a také poskytování paliativní péče v ordinacích napříč celou Českou republikou.

Z výsledků vyplývá, že lékařům chybí:
● dostatečná podpora pro pečující blízké osoby pacienta,
● větší jistota v právních otázkách,
● ucelené informace o paliativní péči na jednom místě,
● dostupné informační materiály pro pacienty.

Více informací naleznete na webových stránkách www.paliativnipraktici.cz

TZ i foto (www.paliativnimedicina.cz)


O Nadačním fondu Abakus
Akronym tvořící název rodinného nadačního fondu Abakus (Avast – Baudiš – Kučera – Spolu) odkazuje na osobní příběh zakladatelů technologické společnosti Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. Nadační fond hledá účelná řešení zejména v rámci obtížných celospolečenských témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodinám a mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním či zlepšování systému vzdělávání.

O České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP
ČSPM ČLS JEP je hlavním nositelem odbornosti v oblasti paliativní medicíny v České republice. Odborná společnost nabízí nejnovější současné informace o stavu, vývoji a standardizovaných postupech paliativní léčby a péče v ČR jak odborníkům, tak i státním, mezinárodním a nestátním organizacím.

O Nadačním fondu Kliniky paliativní medicíny
Nadační fond Kliniky paliativní medicíny vznikl jako nástroj k transparentnímu propojení dárců a odborníků pro podporu Kliniky paliativní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a také pro podporu subjektů, organizací, jednotlivců nebo aktivit, které vedou k rozvoji paliativní péče a oboru paliativní medicína v České republice a ke společnému budování přístupu důstojnosti a respektu k hodnotám a přáním pacientů se závažným onemocněním a jejich rodin.

 
  • tisk
  • předplatit si