COVID-19
 
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Podzimní konference prezídia ČAS se letos věnovala hlavně porozumění mezi generacemi

Datum: 13. 12. 2019
Podzimní konference prezídia ČAS se letos  věnovala hlavně porozumění mezi generacemi

Česká asociace sester (ČAS) uspořádala v konferenčním sále pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) odbornou akci s názvem Setkávání generací (vztahy na pracovišti i mimo něj).

PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS a náměstkyně ředitele IKEM pro ošetřovatelství a kvalitu, přiblížila účel setkání. „Konferenci pořádáme pravidelně a rozhodně patří do celoživotního vzdělávání sester a ostatních nelékařů. Snažíme se vždy najít nějaké aktuální téma, jež by naše členky a obecně všeobecné sestry a nelékaře zaujalo. Letos se nám to asi povedlo, protože máme úplně plný sál. Naopak máme problém s tím, že jsme museli odmítat zájemce. Takže věřím, že se nám podařilo sestavit program atraktivně, že bude účastníky bavit a že tady prožijí hezký den.“

Prezidentka ČAS následně vysvětlila, z jakého důvodu bylo zvoleno téma porozumění mezi generacemi: „Myslím, že se s touto problematikou setkáváme všichni každý den v práci, že je teď potkávání generací opravdu hodně znát. Někdy mám pocit, že některým svým kolegům nerozumím, ať už se jedná o názor na život, na věci, o způsob komunikace. Tak jsme si říkali, že by možná nebylo špatné udělat konferenci na toto téma.“ K programu prozradila: „Pevně věřím, že konference účastníky obohatí o nové poznatky. Například přednášející pan doktor Honzák má svá sdělení koncipovaná vždycky tak, že jsou aktuální, přinesou celou řadu zajímavých myšlenek, a dokáže je pojmout a podat zábavnou formou, takže je odlehčí, a sál je z velké části plný právě díky němu. Potom se mi podařilo oslovit pana profesora Pirka. S ním spolupracujeme už mnoho a mnoho let. Já sama jsem kdysi začínala v IKEM, už za dob působení pana profesora, a říkala jsem si tedy, že by bylo hezké, kdyby zhodnotil, co je dnes jiné, než to bylo tenkrát.“

Účastníky konference přivítal také ředitel IKEM Ing. Michal Stiborek, MBA. „Možnost setkat se se sestrami je jedna z věcí, které jako ředitel děláte opravdu rád. Jsem velmi vděčný Martině a jejímu týmu za uspořádání této konference, protože je zcela nepochybné, že právě vy jste v první linii a jste těmi, kdo nesou největší fyzickou a psychickou zátěž,“ řekl přítomným.

Rok 2020 bude Rokem sester a porodních asistentek

Program konference otevřela svým příspěvkem ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra České republiky Mgr. Alice Strnadová, MBA. Seznámila přítomné s prioritami ministerstva zdravotnictví v oblasti ošetřovatelství a nelékařských povolání.

„Ráda bych vám představila naše vize do budoucna, jaká je naše představa o roli profesní organizace a o roli ministerstva zdravotnictví v této úloze a dalších věcech,“ uvedla svou přednášku Mgr. Strnadová. Dodala, že rok 2020 bude označen jako Rok sester a porodních asistentek na počest 200. výročí narození Florence Nightingaleové. Rozhodla o tom 30. ledna 2019 Výkonná rada Světové zdravotnické organizace (WHO) na svém 144. zasedání. Také Světový den zdraví (7. dubna 2020) a 73. světové zdravotnické shromáždění WHO (květen 2020) představí témata týkající se ošetřovatelství a porodní asistence.

Alice Strnadová dále zdůraznila, že sestry a porodní asistentky jsou nezbytné pro dosažení všeobecného zdravotního pokrytí a v mnoha zemích tvoří více než 50 % zdravotnických pracovníků. Posílení ošetřovatelství bude mít přínos pro plnění dalších cílů udržitelného rozvoje.

Důležitá je personální stabilizace

Aktuality z Ministerstva zdravotnictví ČR se týkají hned osmi oblastí, a to výhledu do budoucnosti v projektu Zdraví 2030, ošetřovatelství, rezidenčních míst 2020, pracovních podmínek, finančního ohodnocení, zdravotnického školství a Nursing Now.

Při současném nedostatku zdravotníků je podle projektu Zdraví 2030 velmi důležitá personální stabilizace. Chystá se zavedení nástrojů v oblasti celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků (CŽV NLZP), v oblasti prostupnosti, provázanosti a organizace kvalifikačního a celoživotního vzdělávání NLZP. Nebude chybět podpora vzniku a implementace programů a pobídek ke zvyšování efektivity a atraktivity práce v resortu zdravotnictví na základě validovaných nástrojů jako výstupů evaluace. Mělo by dojít k lepšímu sladění pracovního a soukromého života sester a také pracovních podmínek zaměstnanců ve zdravotnictví.

Postavení všeobecných sester by mělo posílit v systému zdravotní péče, podpory vzdělávání a také by měly být rozšířeny jejich kompetence, především v domácí a komunitní zdravotní péči, měly by mít nově možnost vyplňovat poukaz domácí péče a předepisovat vymezené zdravotnické prostředky, jako jsou mimo jiné terapeutické krytí, obvazový materiál nebo inkontinenční či kompresní pomůcky. Dále by v jejich kompetenci měla být indikace a provádění cévkování mužů, klyzma či ošetřování chronických ran. Získaly by tak větší samostatnost ve vyšetřování pacienta a následně možnost odeslat ho do péče jiných zdravotnických pracovníků. Také by se mohly věnovat preventivní péči a edukaci pacientů a jejich příbuzných či blízkých.

Podle Mgr. Strnadové je v projektu kladen důraz na zlepšení prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže.

Administrativa bude možná elektronickou cestou

V projektu Rezidenční místa 2020 ministerstvo zdravotnictví podporuje vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti specializačního a celoživotního vzdělávání. Nově by mělo dojít k elektronizaci žádostí, doplnění regionálních kritérií a proběhnout by měla analýza potřebnosti.

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci by měla být novelizována s důrazem na podporu vedení elektronické dokumentace. Nově by měl vzniknout kurz „Administrativní pracovník ve zdravotnických službách“, protože administrativní zátěž stále stoupá a zvyšuje se i její náročnost.

Finanční ohodnocení by mělo být navýšeno

Ministerstvo zdravotnictví také plánuje navýšení platů od roku 2020 a zabývá se i dalšími oblastmi motivačních faktorů, jako jsou například výsluhy, příspěvek na bydlení, nižší odvody na zdravotní pojištění nebo předčasné důchody.

Přednášející také představila vize ministerstva týkající se zdravotnického školství, kampaň „Studuj zdrávku“, témata ošetřovatelství a projekt Nursing Now, jehož cílem je pozitivní prezentace práce zdravotníků, zvýšení atraktivity práce sester a povědomí o ní.

S přednáškou pojmenovanou Generace vystoupil klinický psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc., který se svým typickým nadhledem a moudrostí popsal psychologický vývoj člověka a jeho hodnot v průběhu života. Plný sál s nadšením poslouchal každé jeho slovo. 


Šárka Spáčilová, 
redakce Florence
 
  • tisk
  • předplatit si