Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Služba sociální prevence – raná péče

Datum: 12. 8. 2011
Služba sociální prevence – raná péče

Příchod dítěte na svět je pro rodiče radostnou událostí. Rodina, které se narodí dítě s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození) nebo s postižením, se nacházejí v náročné životní situaci, kterou nikdo nečekal.

V takové rodině se podstatně mění hodnoty, potřeby a někdy i role jejích členů. Přijetí dítěte se speciálními potřebami je dlouhodobým procesem, během nějž jsou rodiče snadno zranitelní a jsou často vystaveni stresovým a traumatizujícím momentům, například sociální stigmatizaci, pocitům rodičovského selhání, obavám z budoucnosti, fyzickému vypětí, omezeným možnostem trávení společného času, partnerským krizím, vyšším psychosociálním a ekonomickým nárokům. Obtížná je i situace pro sourozence a širší rodinný systém.

Raná péče
I dítě se speciálními potřebami v raném období života nejvíce vyžaduje harmonické, láskyplné a podnětné domácí prostředí. Zde se nabízí velice efektivní a profesionální terénní podpora – raná péče, služba sociální prevence (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění). Raná péče je poskytována zcela zdarma a realizována především v přirozeném prostředí (v rodině, v domácnosti) podle individuálních potřeb rodiny a dítěte. Poradci rané péče pomáhají rodině zorientovat se v nové životní situaci. Poskytují rodičům v týmové spolupráci komplexní informace z oblastí speciálně-pedagogické, sociálně-právní a léčebně-rehabilitační. Rodičům tak odpadá další náročné dojíždění za různými odborníky a hledání dílčích informací.
Ranou péči zajišťují pracoviště rané péče převážně v nestátním neziskovém sektoru. Předpokladem poskytování kvalitní služby je profesionální interdisciplinární tým s meziresortní působností (resort sociálních věcí, zdravotnictví a školství). Základ týmu tvoří poradci rané péče (sociální pracovník, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog) a rodiče dítěte. Tento tým vytváří a naplňuje individuální plán rozvoje klienta (rodiny i dítěte) s cílem minimalizace a prevence důsledků zdravotního postižení.
Raná péče je službou nabídkovou a je záležitostí interdisciplinárního meziresortního týmu, aby se rodiče o možnosti využití služby dozvěděli včas. Nejčastějším zdrojem informací o pracovištích rané péče by měly být ordinace pediatrů, odborných dětských lékařů, rizikové poradny a další zdravotnická pracoviště (léčebny, lázně a rehabilitační zařízení atd.).

Kam se lze mimo jiné obrátit
Raná péče pro rodiny dětí s ohroženým vývojem nebo tělesným, mentálním či kombinovaným postižením
Středisko rané péče v Pardubicích
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
tel.: 466641022; mobil: 736512613 – 6
e-mail: stredisko@ranapece-pce.cz
web: www.ranapece-pce.cz

Raná péče pro rodiny dětí se sluchovým a kombinovaným postižením
Středisko rané péče Tamtam
Holečkova 4, 150 00 Praha 5
tel: 251510744
e-mail: ranapece@tamtam-praha.cz
web: www.tamtam-praha.cz

Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
Středisko rané péče SPRP Praha
Trojická 2/387, 128 00 Praha 2
tel.: 224 826 860; mobil: 777 234 131
e-mail: praha@ranapece.cz
web: www.ranapece.cz/strediska/praha/index.htm

 

Následující tabulka charakterizuje úkoly zdravotní péče a služby sociální prevence – rané péče (§ 54 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění):


 

Kontakty:
PaedDr., Bc. Zdenka Šándorová, Ph.D., Katedra porodní asistence a zdravotně-sociální práce, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice,

Průmyslová 395, 532 10 Pardubice; tel.: 466037734, e-mail: zdenka.sandorova@upce.cz, www.uni-pardubice.cz
 

 Ilustrační obr.: http://www.ranapece-pce.cz

 


 
  • tisk
  • předplatit si