COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2011

Pracovní skupina pro legislativu

Datum: 3. 10. 2011
Autor: Mgr. Alice Strnadová, PhD.

V ČAS pracuje v současné době osm odborně zaměřených skupin. V každém čísle našeho časopisu vám představíme jednu z nich.

Pracovní skupiny vznikly v reakci na aktuální celospolečenské dění s cí­lem aktivně ovlivňovat a zlepšovat podmínky pro výkon činnosti sester a ostatních nelékařských pracovníků ve zdravotnictví. I to je samozřejmě jedna z výhod členství v ČAS.

Pracovní skupiny ČAS

pro legislativu;

skupina pro sazebník zdravotních výkonů MZ ČR;

pro bezpečí zdravotníků;

pro vzdělávání;

pro kvalitu ošetřovatelské péče;

soudních znalců;

pro projekty EU (Evropské unie);

pro reorganizaci ČAS.

Kdo se může stát členem pracovní skupiny pro legislativu

Členem pracovní skupiny se může stát každý člen ČAS, kterého navrhne vý­bor sekce nebo regionu a který se o tu­to problematiku zajímá a chce se podí­let na možných změnách v této oblas­ti. V současné době má naše skupina 14 členů z různých oblastí zdravot­ní péče. Jsou to zástupci sekce domá­cí péče, pedagogické, chirurgické, nu­tričních terapeutů, anestezie, resusci­tace a intenzivní péče, regionu Praha, dále vysokoškolští pracovníci, ná­městkyně pro ošetřovatelskou péči, erudovaní odborníci z oblasti kontro­ly kvality ošetřovatelské péče a další. Činnost není jednoduchá, často připo­mínkujeme mnohostránkové, rozsáh­lé dokumenty, vše v pevně daném ter­mínu. Chtěla bych všem svým kolegy­ním z pracovní skupiny poděkovat, že i za krátkou dobu své činnosti proká­zaly velkou dávku odpovědnosti, pra­covitosti a píle. 

Cíle skupiny:

Komentovat a připomínkovat ak­tuálně připravovanou legislativu a navázat těsný kontakt s MZ ČR, abychom mohli pružně informo­vat o plánu přípravy legislativních norem.

Na stránkách ČAS (www.cnna.cz) zveřejnit plán přípravy legislativ­ních norem, aby se sekce a regio­ny ČAS mohly vyjadřovat k při­pravovaným legislativním ná­vrhům a zároveň aby se aktivně podílely a zapojovaly do tohoto procesu.

• Zveřejňovat, a to vždy kvartálně na stránkách ČAS a ve Zpravoda­ji ČAS, jaké normy jsme připomínkovali, případně která připomín­ková řízení jsme realizovali nebo iniciovali.

Iiniciovat schůzky pro legislativní oblasti, které vnímáme jako pro­blémové a ve spolupráci se sekcí pro spolupráci s mezinárodními organizacemi připravovat nove­lizace, event. iniciovat změny, je­jichž prostřednictvím bychom na­še právní úpravy uváděli do soula­du s mezinárodními pravidly.

Pořádat jedenkrát za rok setkání – blok informací o platné legislativě a našich aktivitách.

Alespoň jednou ročně publiko­vat ve Florence (a podle možností i v běžném tisku) výběr z legislativ­ních pravidel pro praxi – ve smyslu legislativních změn a úprav.

Ve spolupráci se sestrami, kte­ré byly pracovně v zahraničí, při­pravit srovnání našich a zahranič­ních právních podmínek pro praxi sester.

V oblasti spolupráce plánujeme:

Těsně spolupracovat s odborem vzdělávání a vědy MZ ČR.

Navázat spolupráci s legislativním odborem MZ ČR za účelem získá­vání pravidelných informací o legislativním plánu na další období.

Navázat spolupráci s MŠMT a poku­sit se tak ovlivnit přípravu a vzdělání našich budoucích kolegů a kolegyň.

Rozvinout větší spolupráci s MPSV ČR v oblasti propojení zdravotní a so­ciální péče, včetně stanovení jasných podmínek financování této péče.

Navázat spolupráci s pacientskými organizacemi a z jejich reálných při­pomínek čerpat potřebné podněty.

Spolupracovat se Společností medi­cínského práva, Asociací nemocnic ČR, odbornými a profesními spo­lečnostmi.

Spolupracovat se zástupcem prezidia ČAS pro EFN.

Spolupracovat s pracovní skupinou pro tvorbu standardů ošetřovatel­ské péče a ostatními pracovními skupinami.

Pokud máte chuť aktivně se do toho­to procesu zapojit a chcete pracovat na změnách, přidejte se do naší skupi­ny. O výsledcích práce naší skupiny vás budeme informovat prostřednictvím Florence.

Mgr. Alice Strnadová, Ph.D., vedoucí skupiny pro legislativu

 
  • tisk
  • předplatit si