COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2014

Podpora praktické implementace směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty v ČR – společný úkol ČAS a hlavní sestry MZČR

Datum: 1. 9. 2014
Autor: Mgr. Veronika Di Cara, Mgr. Jindra Kracíková

U příležitosti transpozice nové směrnice 2010/32/EU o prevenci poranění ostrými předměty do právního systému ČR uspořádala hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová v dubnu 2014 Kulatý stůl na téma Poranění zdravotníků ostrými předměty. Směrnice 2010/32/EU si klade za cíl zvýšit bezpečnost zdravotníků a zabránit zbytečným poraněním ostrými předměty, která mohou způsobit onemocnění zdravotníka infekcí přenášenou krví.

Česká asociace sester se této diskuze zúčastnila společně se zástupci odborů, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci univerzit, krajských hygienických stanic, Unie zaměstnavatelských svazů a dalších organizací. Shodli jsme se, že ačkoliv převedení směrnice do českého práva je dostatečné a hodnotí je tak i Evropská komise, ve zdravotnické praxi se stále objevují zastaralé a nevhodné praktiky, které zdravotníky ohrožují. V mnoha případech podceňují riziko sami zdravotníci, často však hraje roli upřednostňování ekonomické stránky zaměstnavateli.

V ČR je dobře nastaven proces preventivního očkování a péče o poraněnou a potenciálně nakaženou osobu orgánem ochrany veřejného zdraví, poté co zaměstnavatel povinně nahlásí tomuto orgánu poranění ostrým předmětem. Směrnice nicméně dále zdůrazňuje, že je třeba pravidelně hodnotit rizika poranění ostrým předmětem na pracovišti a nalezená rizika rychle odstranit. Nicméně zhruba 48 % českých zdravotníků (n = 350) odpovědělo v průzkumu provedeném Evropskou federací sesterských asociací na podzim roku 2013 v reakci na povinné přijetí této směrnice členskými státy EU, že tato rizika jejich zaměstnavatel nehodnotí. Dle nové směrnice je nutné zvyšovat povědomí zaměstnanců o této závažné problematice (letáčky, novinami, atd.); pravidelně povinně proškolovat zaměstnance o rizicích expozice krvi a tělním tekutinám, o správném používání zdravotnických prostředků s ochrannými mechanismy, likvidaci odpadů a opatřeních v případě poranění, například v rámci pravidelných bezpečnostních školení zaměstnanců. Pouze 55 % respondentů z výše uvedeného průzkumu takové školení obdrželo a jenom 20 % jich se setkalo s propagačními materiály k tomuto tématu. Ačkoliv zákaz vracení krytek na použitou jehlu platí v ČR již skoro deset let, zhruba 10 % našich respondentů o něm nevědělo a v praxi se s tímto pro zdravotníka nebezpečným krokem stále občas setkáváme.

foto: Profimedia

Pro zlepšení současné situace bude hlavní sestra ČR sdílet informace o správné implementaci s hlavními sestrami zdravotnických zařízení v ČR a nadále budeme společně spolupracovat s odborníky, kteří se zmíněnou problematikou zabývají, publikovat články a další materiály k tomuto důležitému tématu, protože se jedná o ochranu našeho zdraví!

Mgr. Veronika Di Cara, Mgr. Jindra Kracíková, Česká asociace sester

 
  • tisk
  • předplatit si