Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2015

Nejen o konceptu Smyslové aktivizace se diskutovalo v Hluboké nad Vltavou

Datum: 9. 11. 2015
Autor: Magda Hettnerová

V duchu citátu Antoine de Saint-Exupéryho „Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné“ se nesla odborná konference Smyslové aktivizace, která se konala ve dnech 1.–2. října 2015 v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou.

Prvním konferenčním dnem provázela účastníky moderátorka České televize a rozhlasu Stáňa Lekešová. Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, která také převzala nad konferencí záštitu. Na úvod vystoupili i proděkan pro vědu a výzkum Teologické fakulty Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích doc. Michal Opatrný, Dr. theol., a autorka Smyslové aktivizace v Rakousku Lore Wehner, MA. Svou přednášku přednesl i prof. Mag. Dr. Heller, MA, vedoucí mezinárodního univerzitního kurzu MAS paliativní péče a vedoucí mezioborového doktorandského kolegia a vědeckého kolegia Univerzity Klagenfurt, který vedl posluchače k zamyšlení nad tím, co je důležité na konci života.

Odpolední blok už patřil českým zástupcům. Jako první vystoupila Ing. Bc. Hana Vojtová, která Smyslovou aktivizaci do České republiky přenesla a rozšířila o českou praxi v koncept. Je garantkou a lektorkou vzdělávání konceptu Smyslové aktivizace. Svou přednáškou „Člověk s demencí se dívá srdcem – a co pečovatel?“ představila důležitost vnímání potřeb takto nemocného člověka pečovatelem. Právě citlivý postoj a chování pečovatele je v péči základem pro to, aby se člověk s demencí v novém prostředí cítil spokojený a pocítil, že je skutečně přijímán. Součástí přednášky byl videofilm s ukázkou takové vztahové péče uplatňované v konceptu Smyslové aktivizace. Nedílnou součástí tohoto konceptu je i duchovní podpora. O té hovořila Marcela Hejnalová, lektorka Smyslové aktivizace, a zaměřila se přímo na praktické příklady. Mgr. Věra Suchomelová z katedry pedagogiky Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích ukázala na příkladu této fakulty, jak může být Smyslová aktivizace zařazena do výuky, a závěr prvního dne patřil přednášce psychologa PhDr. Jeronýma Klimeše, Ph.D., který se zamyslel nad výhodnou životní strategií do druhé poloviny života.

Druhý den konference se nesl spíše v praktickém duchu, kdy koncept Smyslové aktivizace v praxi svých zařízení představily jejich ředitelky. Ing. Marie Henlínová z Domova pro seniory Podbořany, Mgr. Lenka Olivová z Domova pro seniory Tovačov a Ing. Bc. Renata Březinová z Domova důchodců Horní Planá mluvily nejen o způsobu, jakým se ke konceptu Smyslové aktivizace dostaly, ale také o tom, jak jej praktikují ve svých zařízeních.

„Ke konceptu mě přivedla má vlastní zkušenost,“ řekla na úvod svého sdělení ředitelka Lenka Olivová. Její rodina pečovala o dědečka s Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí, a protože sama podle svých slov zjistila, jak vyčerpávající a náročná tato práce byla pro ni, přestože je zdravotník, i celou její rodinu, která navíc cítila vinu za to, že nemocnému nerozumí a neumí mu poskytnout adekvátní péči s porozuměním, rozhodla se pečovat o takto nemocné lidi i ve svém zařízení. „Cíl, který jsem si dala, bylo naučit se, jak pečovat s porozuměním o člověka, kterému zdánlivě nemůžeme rozumět, a tím byla právě cesta ke vzdělávání ve Smyslové aktivizaci,“ vysvětlila.

Další dvě ředitelky prostřednictvím prezentací s fotografiemi pak na konkrétních příkladech přítomným ukázaly koncept v praxi svých zařízení a také uvedly, kdo se na jeho uplatňování podílí, a upozornily na nutnost řízení a koordinace konceptu v praxi geriatrického zařízení.

Na komunikaci s osobami s demencí se v Norsku zaměřují už i v obchodech

Velmi zajímavou přednášku přivezla až z Norska PhDr. Miroslava Tokovska, PhD, odborná asistentka Vysoké školy pro pomáhající profese Diakonhjemmet University College, která hovořila o aktivizaci seniorů v této zemi. Hlavní vizí Norska je podle jejích slov Společnost pro všechny, s čímž souvisí i strategie Demensplanen 2020 s vizí „Společnost přátelská k osobám s demencí“. To v praxi znamená snahu snižovat předsudky, zvyšovat vědomosti, aplikovat přístup zaměřený na péči (sociální služby šité na míru) a klást důraz na správnou diagnózu ve správný čas.

„V Norsku už existuje první obchodní centrum, které je vstřícné k osobám s demencí,“ upozornila přednášející. „Všichni jeho zaměstnanci prošli školením a nyní používají zásady komunikace, jako například mluvte jasně, mějte otevřenou řeč těla, poslouchejte, pomozte zákazníkovi s penězi, najděte vhodné místo ke komunikaci, pomozte najít cestu, vyhledejte zboží, prokazujte respekt a porozumění atd.,“ řekla.

O konceptu Smyslové aktivizace a jeho uplatňování v praxi mluvily
ředitelky domovů pro seniory v Podbořanech, Tovačově a Horní Plané
foto: Magda Hettnerová, www.csarim.cz

Sociální služby, které v Norsku pro seniory fungují, jsou pečovatelská služba v domácnosti s využitím moderních technologií a mutidisciplinárního týmu, domy s pečovatelskou službou určené klientům s demencí, v nichž má každý svou bytovou jednotku, plně vybavenou a uzpůsobenou svým potřebám, a paliativní péče.

Doktorka Tokovska dále představila norskou metodu Aktivitetsdosetten, což v doslovném překladu znamená „dávkování aktivit“. „Tato metoda mění vzor a postoje k dlouhodobé péči v Norsku a je velmi podobná právě konceptu Smyslové aktivizace,“ řekla. Vizí této metody je zabezpečení smysluplné existence pro všechny lidi odkázané na pomoc jiné osoby. Aktivita je v ní vnímána jako léčba a umožňuje, aby se jednotlivec stal ústředním bodem péče. Kromě toho vede metoda k tomu, že zaměstnanci v dlouhodobé péči jsou spokojenější, pro klienty se objevují nové možnosti zvyšování kvality jejich života a spokojené jsou i rodiny klientů, kteří mohou se svými blízkými trávit společný čas efektivněji. Metoda navíc umožňuje i větší zapojení dobrovolníků. Na závěr své přednášky ještě představila moderní technologie, které se v Norsku v péči o seniory používají.

Na závěr druhého dne konference vystoupily doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., a PhDr. Martina Hrušková, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty JU v Českých Budějovicích, které představily způsob, jak zařadit koncept Smyslové aktivizace do vzdělávání sociálních pracovníků. S možností dalšího vzdělávání přes internet prostřednictvím organizace SEPPIA seznámila přítomné Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

Doprovodná výstava fotoobrazů Karla Rabenhaupta zprostředkovala účastníkům pohledy těch, kterých se Smyslová aktivizace dotýká.

Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si