Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2024

Nové poziční dokumenty pro hojení ran EWMA

Datum: 11. 6. 2024
Autor: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Evropská společnost pro léčbu ran (EWMA) letos vydala nový poziční dokument – Holistický management bolesti související s ranami.

Evropská společnost pro léčbu ran (EWMA – European Wound Management Association) je přední neziskovou organizací zabývající se vzděláváním, výzkumem a osvětou v oblasti péče o pacienty s ránou a hojením ran. Každoročně vydává odborná doporučení týkající se různých typů ran, sborníky a materiály ze svých konferencí a vzdělávacích akcí, vědecké publikace shrnující nejnovější poznatky výzkumu ran v podobě tzv. pozičních dokumentů i informační materiály pro zdravotnické pracovníky i pacienty a laickou veřejnost.

EWMA byla založena v roce 1991 se sídlem v Dánsku. Její hlavní cíle a aktivity zahrnují podporu vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru hojení ran, iniciování a koordinaci vědeckého výzkumu souvisejícího s ranami a jejich léčbou, vydávání doporučených postupů a další. EWMA usiluje o zvyšování povědomí o významu odpovídající a včasné léčby ran. Spolupracuje s národními a mezinárodními organizacemi (zástupci z 36 zemí reprezentující 54 organizací pro hojení ran) a sdružuje odborníky z mnoha oborů, kteří se podílejí na léčbě a výzkumu ran. Podporuje mezioborovou spolupráci a výměnu znalostí a zkušeností v této oblasti.

Jedním z recentních dokumentů, vydaný v roce 2024, je Holistický management bolesti související s ranami (Holistic Management of Wound-Related Pain), jehož cílem je přehled důkazů o holistickém (celostním) přístupu k řešení bolesti související s ranami u osob s chronickými ranami, s cílem poskytnout doporučení pro zdravotnické pracovníky v klinické praxi. Dokument zahrnuje jak oblast patofyziologie bolesti obecně, tak ve vztahu k procesu hojení ran, další kapitoly jsou zaměřeny na hodnocení bolesti, vhodné unidimenzionální a multidimenzionální nástroje hodnocení a rovněž tradiční i inovativní postupy pro léčbu ran. Opomenuta není ani oblast edukace pacientů i laických pečujících.

V rámci pozičního dokumentu zaměřeného na holistický přístup managementu bolesti u pacientů s ránou je uvedeno, že bolest je významným faktorem, který je s ranami spojen. Její přítomnost může mít dopad na všechny aspekty života jedince a ovlivnit jeho celkovou kvalitu. Holistické přístupy, které mohou pomoci řešit bolest spojenou s ranami, mají zásadní význam pro zlepšení výsledků léčby pacientů.

Tým autorů se zaměřil na získání přehledných důkazů o holistickém managementu bolesti související s chronickými ranami a díky nim poskytuje doporučení pro zdravotnické pracovníky v klinické praxi. Pro vyhledávání byla použita platforma L OVE (Living Overview of the Evidence).

Bylo nalezeno 38 systematických přehledů a 27 dalších článků s celkem 65 důkazy. Počet zdrojů dle tematických oblastí byl následující: hodnocení bolesti (25), fyzikální terapie (8), edukace pacientů (12), psychologické přístupy (2), doplňkové a alternativní přístupy (18). Literatura zdůrazňuje komplexnost hodnocení bolesti související s ránou. Poskytovatelé péče musí zvolit vhodný způsob hodnocení a nástroje pro hodnocení pro každého pacienta, protože univerzální nástroj neexistuje.

Fyzická aktivita a cvičení jsou důležité, zejména pro pacienty s bércovými vředy. Zdravotničtí pracovníci musí řešit bolest při debridementu (odstraňování nekrotické (avitální) tkáně), zde mohou pomoci impregnované obvazy a lokální anestetika. Pro prevenci macerace a podráždění kůže je třeba monitorovat lokální prostředí a vlhkost v ráně (množství exsudátu). U maligních ran infikovaných kvasinkami nebo plísněmi se doporučuje kombinace různých typů terapie.

Vědecké zdroje o léčbě bolesti související s ranami, které by umožnily definovat jasná doporučení, v současné době chybí s ohledem na úroveň důkazů, což souvisí i se současnou dostupností vědeckých studií. Zvážit by se měly významné faktory: etiologie rány, příčiny bolesti, nefarmakologické a farmakologické metody úlevy, hodnocení úlevy od bolesti a dopad bolesti na kvalitu života. Psychologické přístupy by měly zohlednit faktory spojené s bolestí. Existují důkazy podporující sociální modely péče, programy zvyšující motivaci, aromaterapii, muzikoterapii a použití medicinálního medu. Důkazy o přínosu tradiční čínské medicíny, léčivých rostlin, lokálních steroidů a laserové terapie jsou prozatím nepřesvědčivé. Hodnocení bolesti je složité, poskytovatelé péče musí zvolit vhodný nástroj, jak již bylo uvedeno výše. Léčba může vyžadovat kombinaci nefarmakologických a farmakologických přístupů vč. vhodného krytí ran. Nezbytný je komplexní přístup. Je třeba provést další prospektivní studie pacientů s bolestí související s ranou a různými typy nehojících se ran. Při navazujícím výzkumu je třeba si uvědomit, že tak složitý fenomén, jakým je bolest, musí být zkoumán komplexně. Fenomén bolesti má vysokou míru subjektivního vnímání, přičemž jednotlivci mají různé strategie, jak zvládat bolest, což musí mít zdravotníci na paměti. Hlavní determinanty léčby bolesti související s ranou nemohou vycházet pouze ze symptomatologie rány a procesu péče (hojení), ale je třeba zohlednit také individualitu pacienta a jeho aktuální potřeby.

Dalším dokumentem věnujícím se problematice hojení ran je Diagnostika a léčba vředů na dolních končetinách (Lower Leg Ulcers Diagnosis and Treatment). Jeho cílem je nastínit jednotný a konzistentní přístup k diagnostice a léčbě vředů dolních končetin v celé Evropě s ohledem na různé strukturální rozdíly. Dokument Nové technologie pro tkáňové náhrady (New Technologies for Tissue Replacement) přináší přehled nových technologií pro chirurgickou léčbu chronických ran.

Všechny dokumenty naleznete na: https://ewma.org/resource-library. Poziční dokumenty EWMA jsou v originálním znění dostupné v anglickém jazyce. Česká společnost pro léčbu rány (ČSLR) postupně zajišťuje překlady pozičních dokumentů do českého jazyka. Přeložené dokumenty, které byly podrobeny odborné korektuře členů výboru ČSLR, jsou pak dostupné na webu společnosti (www.cslr.cz/ewma) a zároveň budou umisťovány u tematicky relevantních dokumentů na stránkách www.dekubity.eu.


Literatura

1. HOLLOWAY S., AHMAJÄRVI K., FRESCOS N. et al. Holistic Management of Wound-Related Pain. J Wound Management 2024; 25(Suppl 1): S1–S84. doi: 10.35279/jowm2024.25.01.sup01.

 

Redakce Florence ve spolupráci s prof. PhDr. Andreou Pokornou, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd, LF MU Brno

 
  • tisk
  • předplatit si