Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Florence plus

Hojení ran v kostce – odborná konference se zaměřením na novorozence, kojence a děti

Datum: 13. 6. 2024
Hojení ran v kostce – odborná konference se zaměřením na novorozence, kojence a děti

Dne 7. června 2024 se ve Fakultní nemocnici Olomouc, v přednáškových sálech II. interní kliniky, konalo již 4. setkání sester, zaměřené na hojení ran u dětí. Jeho pořadatelé připravili pestrý program pod záštitou FN Olomouc, České společnosti pro léčbu ran a České asociace sester – neonatologické a pediatrické sekce.


Foto: Mgr. Lenka Šeflová, Mgr. Daniela Bartoníčková.

Úvodního slova i organizace dne se ujala Mgr. Lenka Šeflová, vrchní sestra II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické, která v úvodu předala slovo Ing. Bc. Andrea Drobiličové, MHA, náměstkyni nelékařských oborů FN Olomouc, která přivítala čestné hosty: Mgr. Jaroslavu Fendrychovu, Ph.D. z Národního centra ošetřovatelství a Mgr. Danielu Bartoníčkovou, přednostku Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, které obě přišly podpořit přednášející a vyslechnout si novinky z oboru. Z pořadatelů nesmíme zapomenout na Ilonu Antoníčkovou z Neonatologického oddělení FN Olomouc, jež se podílela na přípravě programu, a odbornou garantku prof. PhDr. Andreu Pokornou, Ph.D., jejíž příspěvek bylo možné vyslechnout v on-line přenosu v odpoledních hodinách.


Foto: Mgr. Jaroslava Fendrychová.

Dopolední program zahájil Mgr. Jan Zahálka přednáškou na téma Hojení ran, právo a úhrady. Preskripci zdravotnických prostředků se věnoval z pohledu zdravotních pojišťoven, ve které sestry upozornil na naprosto zásadní důležitost vedení zdravotnické dokumentace vč. všech požadovaných náležitostí. Prostředky vlhkého hojení ran léčbu prodražují, proto jsou jejich úhrady zdravotními pojišťovnami citlivěji sledovány. Upozornil, na co si dávat pozor, i na to, že pojišťovny umí pracovat s množstvím předepsaného materiálu a velikostí defektu vs. vykázaný výkon, fází léčby i typ defektu. Ačkoli od roku 2019 neexistuje žádný množstevní ani finanční limit předpisu na rodné číslo, je potřeba dodržet zákonný požadavek hospodárně poskytnuté péče. Sestry se zvláštní odbornou nebo specializovanou způsobilostí mohou předepisovat zdravotnické prostředky vlastním jménem, sestry v domácí péči mají možnost předepisovat prostředky v rámci delegované preskripce. V současnosti mají sestry přesně dané položky vlhkého krytí, které mohou předepisovat, je jich více než 50 druhů, od nového roku se chystá novelizace, která by sestrám otevřela další nové položky pro preskripci.


Foto: Mgr. Jan Zahálka.

Zkušenosti s fotodokumentací ran představila za tým autorů Jana Tichá z II. interní kliniky FN Olomouc, pilotního pracoviště tohoto projektu. Fotodokumentace ran nejen pro publikační účely se na oddělení provádí od roku 2013. Po soudním sporu v roce 2019, který díky fotodokumentaci nemocnice vyhrála, došlo k jejímu dalšímu rozvoji. Od roku 2021 probíhá spolupráce se spol. Bindworks, byla spuštěna aplikace Z-scanner (o této aplikaci jste si mohli přečíst ve článku Martina Vantary ve Florence 1/2024). Aplikace umožňuje rány vyfotit a popsat. Rány se fotí při příjmu, propuštění pacienta a při změnách stavu jeho rány. Pro focení jsou vyžadovány určité podmínky, vhodné světlo, nastavení, úhel, vyvinuto bylo speciální pravítko. Vše se nahrává do centrálního systému, odkud jsou fotografie dostupné všem oddělením. Aplikace je tedy velmi užitečná, praktická a slouží pro přehlednou dokumentaci vývoje stavu pacienta.


Foto: Bc. Tereza Drbohlavová.

Připomeňme v této souvislosti také příručku – Návod k fotodokumentaci ran, jež vydala FN Olomouc společně s Českou společností pro léčbu rány, která na konferenci byla k dispozici v tištěné formě, a je dostupná také na stránkách FN Olomouc.

Fotodokumentaci se věnovala také Věra Dostálíková z Novorozeneckého oddělení FN Olomouc, jež v přednášce o novorozeneckých vrozených vadách vyzdvihla přínosy takové aplikace a uvítala by možnost jejího využívání i na jejich oddělení. Vrozených vad bohužel přibývá a fotodokumentace by pomohla ke sledování vývoje a efektivity terapie.

Miluše Jozková z JIRP FN Ostrava představila metody, jaké používají na Klinice pediatrie a dědičných poruch metabolizmu pro prevenci vzniku ran. Ročně se v nemocnici narodí asi 4 000 dětí, jen u několika z nich dojde k rozvoji dekubitů, nicméně i těm je potřeba předcházet.

Během dne zaznělo několik kazuistik. Ivana Nečasová z Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, JIP větších dětí, přednesla dvě kazuistiky. První o 4leté autistické pacientce pokousané vlastním psem, druhou o malém pacientovi se střelným ztrátovým poraněním z válečné zóny. První kazuistika ukázala přístup k celotělovému traumatickému poranění s devastovanými tkáněmi a rozvojem septického stavu, vývoj péče a také potřebnost multidisciplinárního týmu v péče i malou pacientku, vč. pomoci psychologické. Druhá kazuistika představila příběh 4letého chlapce, u nějž úraz způsobila střepina v zádech po výbuchu granátu. Rozsáhlé ztrátové poranění měkkých tkání a zlomenina bederních obratlů byla ošetřena již na Ukrajině, do Motola se dostal po převozu pozemní cestou. Vzhledem k imobilitě byla nutná prevence dekubitů. Stav rány vyžadoval aplikace kožních tkání. Během léčby došlo ke zhojení úrazu bederní páteře, chlapec začal končetiny cítit a hýbat jimi, následovala dlouhá rehabilitace. Rány zanechaly keloidní jizvy, chlapce je dodnes (2. rok) v péči chirurgické ambulance, dochází na laseroterapii a rehabilituje.

Další kazuistika se opět věnovala pokousání psem. Jedná se totiž, dle Českého statistického úřadu, ročně o 600 osob v České republice, které jsou ošetřeny po pokousání psem. V tomto případě bylo potřeba vyžádat i pomoc krizového interventa.

Kazuistiku střelného poranění u novorozence přestavila Anna Žáková z Novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Ke zranění došlo v prenatálním stadiu, následoval akutní císařský řez a léčba novorozence po průstřelu vzduchovkou.

Nečekané komplikace léčby 14leté dívky s epilepsií představila Hana Ptáčková, MBA, z Dětské kliniky JIRP FN Olomouc, která na konferenci vystupovala již poněkolikáté. Ve druhé kazuistice ukázala unikátní případ hojení palce po jednoduchém bodnutí stéblem trávy. Kazuistiku 28týdenního novorozence představila Bc. Andrea Stejskalová z Neonatologického oddělení FN Brno.

Z oblasti stomií přestavily své příspěvky Helena Zamykalová DiS., z Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol a Šárka Harvánková z Neonatologického oddělení JIRP Gynekologicko-porodnické kliniky, porodnice u Apolináře, v Praze. V podstatě se dá říci, že co funguje u jednoho dítěte, nefunguje u druhého a naopak. Vždy je potřeba hledat nejvhodnější řešení, na což je potřeba dostatek času.

Prof. PhDr. Andrea Pokorná, PhD. ve svém on-line příspěvku připomněla společnosti EPUAP (Evropský poradní panel pro otázky dekubitů) a EWMA (Evropská asociace pro léčbu ran), zmínila se o konferencích, které budou probíhat a také nastínila otázky, které se aktuálně na mezinárodních fórech řeší a sdílí.

EPUAP, jehož je prof. Pokorná 2. rokem předsedkyní, stále více řeší problematiku dekubitů u dětí, zejména novorozenců, a věnuje se dekubitům vznikajícím v souvislosti se zdravotnickými prostředky u malých dětí a nezralých novorozenců. Připomněla možnost všech sester se do činnosti EPUAP zapojit. Pozvala účastníky na konferenci do Lausanne, která se bude konat ve dnech 25.–27. září 2024 a bude se zaměřovat na vzdělávání zdravotnických pracovníků, pacientů, rodin a pečovatelů a zapojení umělé inteligence. Měly by se prezentovat informace o tom, jak využívat umělou inteligenci v prevenci dekubitálních lézí a poškození kůže u novorozenců, nové nástroje pro monitorování podkožní vlhkosti, bude se prezentovat nová klasifikace pro hodnocení rizika vzniku dekubitů u dětí. Nové poznatky by bylo vhodné následně implementovat do českých dokumentů a doporučení.

Z oblasti novinek zmínila antiseptickou terapii, ve které se více využívají přírodní antiseptika (medicinální med).

V závěru představila tři nové dokumenty EWMA: Holistický management bolesti související s ranami (Holistic Management of Wound-Related Pain), o němž informace naleznete v aktuálním čísle Florence 3/2024). Dalším dokumentem je Diagnostika a léčba vředů na dolních končetinách (Lower Leg Ulcers Diagnosis and Treatment), kde jsou zmíněny bércové ulcerace u mladých dospělých, při jejichž léčbě je více než kompresivní terapie využíváno cvičení a pozitivní vliv zdravého životního stylu. Poslední dokument Nové technologie pro tkáňové náhrady (New Technologies for Tissue Replacement) přináší přehled nových technologií pro chirurgickou léčbu chronických ran.

Posledním, nicméně neméně důležitým, příspěvkem bylo představení pacientské organizace Zahojíme z. s., jež přednesla místopředsedkyně PhDr. Adéla Holubová, Ph.D., MBA. Připomněla tak význam pacientských organizací a jejich působení v systému zdravotnictví.

Po celou dobu kongresu probíhal workshop o fotodokumentacích ran, kde si sestry mohly prakticky vyzkoušet, jak systému funguje, zprostředkovány byly tipy a triky, jak dosáhnout nejlepších výsledků. Na panelech také byly umístěny informační plakáty na téma fotodokumentace ran.

Foto: Mgr. Lenka Šteflová.

Metodický pokyn pro fotodokumentaci ran, vytvořený týmem Mgr. Šeflové, byl již zveřejněn na stránkách Ministerstva zdravotnictví a bude prezentován na konferenci EWMA v březnu 2025 v Barceloně.

Téma hojení ran bylo probráno do hloubky, představeny mnohé kazuistiky a vhodné nebo používané prostředky. Jistě se v 5. ročníku za rok máme na co těšit.


Redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si