Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2010

Kontakt formou adopce

Datum: 5. 3. 2010
Autor: Lenka Šnajdrová

Region Mladá Boleslav České asocia­ce sester podporuje prostřednictvím projektu Adopce na dálku® naši in­dickou kolegyni, jednadvacetiletou budoucí sestřičku Ritu. Rita studu­je už 2. ročník St. Ignatius School of Nursing v Honavaru, v Karnatace. 

Více o škole na webových stránkách http://www.ignatiusnursing.org/in-dex.html. Projekt, který založila Arcidiecézní charita Praha, umožňuje dárcům vybrat si a podporovat konkrétní dí­tě, které tak může vystudovat ve svém vlastním kulturním prostředí. Ritino studium podporujeme roční částkou 6000 Kč. Více na http://www.charita-adopce.cz/index.php.

V lednu 2010 jsme dostali dopis od Rity a od školní koordinátorky sestry Leeny. Dopisy jsou velmi zajímavé, po­dávají přehled o způsobu výuky a živo­ta studentek ošetřovatelství v Indii. Ritě odpovíme a budeme se těšit na její další dopis. Naši korespondenci dává­me k dispozici i čtenářkám Florence.

Za region MB ČAS

Lenka Šnajdrová V Mladé Boleslavi, 9. 1. 2010


DOPIS OD SESTRY LEENY SRA

KOORDINÁTORKY ST. IGNATIUS SCHOOL OF NURSING, HONAVAR

Vážení sponzoři!

St. Ignatius School of Nursing posky­tuje příležitost mladým dívkám z růz­ných míst, aby se staly profesionální se­strou. Stala se také vzdělávacím cen­trem, kde studenti získávají schopnos­ti žít v harmonii s okolím i přes kultur­ní rozdíly.

Běžný den v životě studentů ošet­řovatelství začíná shromážděním ve škole v 8.30. Po instrukcích od ředitele se rozptýlí do tříd k teoretické výuce. Ti studenti, kteří mají praxi v různých komunitách a v nemocnici, odcházejí na školní autobus. V 10.15 je přestáv­ka na svačinu, oběd se podává na uby­tovně ve 13.00. Odpolední vyučování začíná ve 14.00 a trvá do 17.00. Škola je zavřená od sobotního poledne, v ne­děli a na pár státních svátků.

Děti tráví večery na internátě hra­ním her, jako je badminton, míčové hry, dokonce i kriket. Plní své obvyk­lé rutinní úkoly, jako je praní a žehlení prádla. Po večerní modlitbě se podává večeře a pak se studenti připravují na studium až do 22.00 hod., to je večerka. V určené dny mají studenti osobní vol­no na nákupy. Studenti ošetřovatelství mají náročný rozvrh, ale právě tím zís­kají velmi bohaté zkušenosti.

Prvních několik měsíců, od červ­na do srpna, je pro studenty velmi hektickým obdobím. Důkladně se připravují na závěrečné zkoušky - teo­retické i praktické - aby mohli být sa­mi se sebou spokojeni. Po zkouškách mají 10denní volno. V současné době jsou studenti plně zaměstnáni v novém akademickém roce, který začal v měsí­ci září. V tu dobu také nastupují noví studenti. Na začátku jsou děti duševně připravovány na studium pomocí roz­hovorů.

Ve škole existuje něco jako náš tutorský program. Tutor se dětem věnuje a pomáhá jim zvládat obtíže ve studiu. Za tímto účelem jsou studenti rozděleni do skupin, každá má svého vedoucího. Starší studenti navštěvují nemoc­nici i mimo své obvyklé studium. (Da­lo by se to srovnat s praxí dobrovolní­ků.) Tato zkušenost, zejména ve stát­ních nemocnicích, jim umožňuje lépe pochopit běžné obyvatelstvo. Komunikace se zlepšila - zvládají místní jazyk a dialekt, studenti se stali starostlivými a milujícími průvodci pacientů a jejich nadšení pro práci se zvýšilo.

Studenti sami od sebe připravili oslavu Dne učitelů, každého z učitelů udělali šťastným a významným. Velká oslava se konala během svátku Onam (tradiční svátek lidí z Kerala). Děti sa­my vařily jídlo a udělaly krásnou kvě­tinovou rangoli (obrazec na podlaze z květin). Duch svornosti byl velmi vi­ditelný.

Říká se, že život znamená být šťast­ný a život znamená také věřit v sebe a ostatní. Jsem přesvědčena, že váš ži­vot, drazí přátelé, je skutečně šťastný. To proto, že věříte svému adoptované­mu dítěti a podporujete je na odvážné cestě vpřed.

Jsem velmi ráda, že vám mohu říci, že díky sponzorskému programu může ve studiu pokračovat 50 studentů ošet­řovatelství. Naší snahou je nejen po­skytnout jim kvalitní vzdělání, ale ta­ké vštěpovat životní hodnoty.

Nyní prožíváme nádherné období Vánoc. Je to období, které odráží ducha svornosti a připomíná nám, že máme poděkovat Bohu za ty lidi, kteří dělají ve svém životě něco zvláštního. Při té­to příležitosti vám chci upřímně podě­kovat za lásku, kterou věnujete adopto­vanému dítěti, za modlitbu za ně, kte­rá v záři Vánoc osvětluje váš život. Ať to přinese radost a prosperitu.

Vaše oddaná sestra Leena SRA, koordinátorka centra

25. 11. 2010

Překlad: Lenka Šnajdrová


Moji drazí adoptivní rodiče,

přijměte mnoho lásky a pozdravů od Vaší milované dcery Rity DSouza. Jak se Vám daří? Doufám, skrze Boží mi­lost, že se těšíte dobrému zdraví. Já jsem v pořádku a zdravá. Jsem štastná, že Vám mohu poprvé napsat. Od sest­ry Leeny vím, že pomáháte s financo­váním mého studia.

Chtěla bych Vám představit svoji rodinu. Můj otec se jmenuje Anthony, pracuje v papírnách v Dangeli v Karnatace. Moje matka Helen je v domác­nosti. Mám 3 sestry a bratra. Nejstarší Enthora je vdaná a usadila se v Goa. Další sestra Marcelline Bullavy je také vdaná a žije sama v Karnatace. Bra­tr chodí do 10. třídy a nejmladší sest­ra do 9.

Nyní Vám napíšu něco o sobě. Stu­duji 3,5letý kurs všeobecného ošetřo­vatelství a porodní asistence na St. Ignatius School of Nursing v Honavaru. Velmi se snažím, abych byla dobrá ve studiu. V prvním ročníku jsem měla následující předměty: anatomii a fy­ziologii, psychologii a sociologii, zá­klady ošetřovatelství a komunitní pé­či. Loni v prosinci jsme dělali ze všech předmětů zkoušku, každá je hodnocena 75 body. Dosáhla jsem 68 bodů v anatomii, 61 bodů v ošetřovatelství, 65 v komunitní péči a 60 v psychologii a sociologii. Anatomie byla v prvním ročníku mým nejoblíbenějším předmě­tem. První ročník jsem ukončila závě­rečnou zkouškou, ještě čekám na ko­nečný výsledek. Nyní studuji 2. ročník. Hlavní předměty jsou chirurgie pro sestry I a II a duševní zdraví a psychi­atrické ošetřovatelství. Už jsem složila první zkoušky. V září jsem měla 15 dní prázdni­ny a a užila jsem si je se svou rodinou na maximum. Oslavili jsme společně svátek zrození naší Panny Marie. Ny­ní se chystám na svou první závěreč­nou zkoušku v prosinci a na slavnost­ní školní ceremoniál spojený s přísa­hou nováčků.

Mám velmi ráda naši školu. Dosta­ne se mi zde nejlepšího vzdělání. Na­ši lektoři a sestry učitelky jsou velmi dobří a tvrdě pracují. Dávají nám pří­ležitost rozvíjet náš talent a jít dál bez obav. Pravidlům školy a internátu jsem se přizpůsobila.

Chtěla bych vědět něco o Vás, pro­tože mě zajímáte. Jsem vděčná za Vaši finanční podporu. Dali jste mi vánoční dárek, aniž byste věděli, kdo jsem. Na oplátku prosím našeho pána, aby Vám požehnal a splnil všechna Vaše přá­ní a dal Vám dobré zdraví. Moji rodi­če jsou Vám také vděční. Předem Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok 2010. Prosím, modlete se za mě.

Děkuji Vám, Vaše milující dcera Rita DSouza

25. 11. 2009

Překlad: Lenka Šnajdrová

 
  • tisk
  • předplatit si