COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Odešel lékař s velkou úctou k sestrám

Datum: 7. 11. 2011
Autor: Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Ve věku 83 let zemřel 4. srpna 2011 Prof. MUDr. Vladimír Pacovský, DrSc. Významně se zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru, o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Získal mnoho ocenění akademických i státních, českých i zahraničních.

Zpráva o úmrtí prof. Pacovského mě zasáhla i osobně. Pro mě osobně byl pan profesor významným českým lékařem, který po celou svoji profesní kariéru podporoval ošetřovatelství. Vedl moji diplomovou práci a v době mé aktivní činnosti na 1. LF UK vzniklo mezi námi silné pouto. Vždy jsem si jej velmi vážila za jeho pracovitost a obdivovala jsem jeho vizionářství v našem oboru, kde léta spolupráce s doc. Martou Staňkovou posunula české ošetřovatelství na srovnatelnou mezinárodní úroveň. V osobě pana profesora Pacovského ztrácí české ošetřovatelství významnou osobnost.
Narodil se 22. července 1928 v Praze, maturoval v roce 1947 v Ústí nad Labem na reálném gymnáziu. Promoval 15. prosince 1952 na Lékařské fakultě UK v Praze. Poté nastoupil na III. interní kliniku VFN, kde pracoval až do poslední doby. Habilitoval 1. července 1963 prací Metabolické tubulární syndromy. Profesorem vnitřního lékařství byl jmenován k 1. lednu 1969. Byl členem ČSAV a v letech 1987–1989 předsedou Kolegia lékařských věd ČSAV. V roce 1970 se prof. Pacovský stal nástupcem prof. Charváta a od 1. října 1970 do 1. října 1990 byl přednostou III. interní kliniky tehdejší Fakulty všeobecného lékařství UK a FN II. V roce 1975 získal pro vedení Oddělení péče o nemocné doc. Jiřího Neuwirtha. Od roku 1985 byl děkanem FVL UK a i po listopadu 1989 byl akademickým senátem potvrzen ve funkci až do konce řádného funkčního období. Od roku 1980 byl 5 let prorektorem Univerzity Karlovy v Praze.
Profesor Pacovský se významně zasloužil o vznik gerontologie a geriatrie jako samostatného oboru, o realizaci vysokoškolského studia ošetřovatelství u nás a o vznik tzv. univerzit 3. věku. Získal mnoho ocenění akademických i státních, českých i zahraničních.
Od školního roku 1959/60 se začali medici na III. interní klinice VFN a 1. LF UK učit nový obor – péče o nemocné. Iniciátorem tohoto studia byl profesor Pacovský. Sestry apelovaly, že je nutné, aby se již jako medici lékaři učili ošetřovatelskou péči. Profesor Pacovský si práce sester velice vážil a nutnost tohoto oboru pro mediky uznával a prosazoval.
Na dnech Marty Staňkové 29. 4. 2004 vzpomněl počátků vysokoškolského studia sester a řekl, že první ročník vysokoškolského studia sester (1960) byl bez nadsázky naprosto elitním a vzešly z něj největší osobnosti českého ošetřovatelství a ošetřovatelského školství.
Profesor Vladimír Pacovský byl především internistou. Byl dlouholetým předsedou České internistické společnosti ČLS JEP. Byl autorem moderní celostátní učebnice vnitřního lékařství. Prosazoval v podmínkách českého zdravotnictví koncepci diferencované péče od péče intenzivní přes standardní až po následnou. Vychoval mnoho žáků, většinou široce zaměřených internistů, ale představitelů i dalších oborů – patří k nim nejen celá současná III. interní klinika VFN a 1. LF UK, ale i mnoho významných lékařů a přednostů jiných klinik, nemocnic a ústavů. V roce 2003 odešel pan profesor do důchodu. Na kliniku však docházel ještě poměrně nedávno každý týden.
V panu profesorovi Vladimíru Pacovském ztrácí Univerzita Karlova, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze a české vnitřní lékařství svého významného představitele a člověka, který zásadně ovlivnil rozvoj českého zdravotnictví a vysokého školství v posledním více než půlstoletí.
 

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS a ředitelka VFN a VFN a 1. LF UK

 
  • tisk
  • předplatit si