COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Projekt Pády a zranění pacientů při hospitalizaci zaujal CHU Angers

Datum: 7. 11. 2011
Autor: Pavlína Horová

Zářijová návštěva českých sester a laborantek ve francouzské Centre hospitalier
universitaire d΄Angers (CHU Angers) vedle předávání zkušeností mezi odborníky
přinesla nečekané a cenné ovoce.

Během návštěvy došlo k navázání spolupráce na projektu Pády a zranění u hospitalizovaných pacientů jako sledovaného národního indikátoru ošetřovatelské péče. Projekt je realizován od roku 2002 a od roku 2007 je koordinován Českou asociací sester (ČAS). Zabývá se monitoringem, analýzou, hodnocením a preventivními opatřeními v oblasti pádů pacientů v nemocnicích. Na projektu s ČAS dlouhodobě spolupracuje společnost Linet, s. r. o., náš špičkový výrobce lůžek pro nemocnice a ústavy sociální péče, známých po celém světě tím, že jsou konstruována se zřetelem k bezpečí pacienta a ochraně ošetřujícího personálu. O účast v projektu a po seznámení se se všemy fakty projevili zájem i zástupci CHU Angers. A nejsou sami, koho projekt zaujal. Dnes je do něj zapojeno v České republice 40 nemocnic a postupně
se přidávají další, mezi nimi též ze zahraničí. CHU Angers nebude první zahraniční nemocnicí, která se projektu zúčastní. Prvním zařízením, které se k českým nemocnicím připojilo, byla nemocnice z německé Postupimi.
 

Výzkum pádů v nemocnicích je v zájmu Linetu
Společnost Linet se vzhledem ke svému sortimentu, jeho kvalitě i filosofii spočívající v ochraně ošetřujícího personálu a pacientů, stala pro ČAS ideálním partnerem. Tato společnost patří ke světové špičce ve vývoji a výrobě lůžek pro zdravotnická a pečovatelská zařízení všeho druhu. Dvacet let zkušeností a intenzivní spolupráce s odborníky z praxe pomáhá této české společnosti vyvíjet lůžka světové kvality. Mezi tyto odborníky patří už tradičně  také právě ošetřující personál.
 

Smysl a cíle projektu pádové studie
Cílem projektu Pády a zranění pacientů u hospitalizovaných pacientů je statisticky sledovat výskyt pádů pacientů v nemocniční péči a na základě získaných dat pády analyzovat a vyhodnocovat jako indikátor kvality péče. Současně i navrhovat preventivní opatření v této oblasti. Do unikátního projektu je zapojena více než třetina lůžkových zdravotnických zařízení v České republice. Struktura účastníků je různorodá: spolupracují velké fakultní nemocnice, které mají až 17 tisíc hospitalizovaných pacientů za jedno čtvrtletí, střední i malá zdravotnická zařízení s 1 300 hospitalizacemi za čtvrtletí.
 

Výstupy ze studie, vodítko pro nemocnice
Z několikaletého šetření vyplynula řada informací, z nichž mohou nemocnice čerpat při zavádění preventivních opatření. Bylo potvrzeno, že k pádu dochází zhruba u jednoho procenta ze všech hospitalizací. Pokud k němu dojde, je vysoká pravděpodobnost zranění, a to ve 42 % případů. Pravděpodobnost vážného zranění pacienta při pádu je 25 %. Nejohroženější věkovou skupinou jsou senioři ve věku 65 let a více, jejich počet dosáhl v některých zařízeních až 58 %. Z výsledků monitoringu pádů vyplývá důležitost prevence a vazba rizik na vybavení nemocničního pokoje. „Mezi nejčastější příčiny pádů pacientů ve zdravotnických zařízeních patří změna prostředí (proces adaptace, zhoršená orientace, vybavení pokoje, dlouhá cesta na toaletu), změna zdravotního stavu (zhoršení smyslového vnímání, bolest, změna lokomoce chůze), zahájení rehabilitace, akutní snížení soběstačnosti, nácvik chůze, změny medikace nebo změny medikace chronického onemocnění,“ uvedla Mgr. Dita Svobodová z České asociace sester, která se kvalitou péče zabývá i z pozice náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.
 

Co chceme změnit
Pády spojené s následným úrazem ve zdravotnických zařízeních jsou tedy častým jevem a představují velký problém z pohledu medicínského, sociálního i ekonomického. Způsobují časté komplikace s vážnými následky, prodlužuje se doba hospitalizace, pacienti trpí bolestmi (překážka další terapie), nemocnicím hrozí soudní spory s pacientem nebo příbuznými. Téměř 80 % pádů se odehrává přímo na pokoji pacienta, z toho 60 % pádů se stane v bezprostředním okolí lůžka. Pacienti vstávají či uléhají, bojují s vysokou ložnou plochou, nezabrzděnými kolečky, v noci padají z lůžka bez postranic.
 

Moderní ochranný systém postranic u lůžek
Dvacet let zkušeností a intenzivní spolupráce s odborníky z praxe pomáhá Linetu vyvíjet lůžka s optimálními funkčními prvky. Jedním z nich je unikátní systém postranic, který pacienta chrání před pádem a zároveň ho neomezuje. „Vyvinuli jsme unikátní systém postranic, které pacienta chrání před pádem, ale zároveň jej neomezují,“ uvedl Ing. Pavel Pospíšil, Product Manager společnosti Linet. „Za klíčovou výhodu považujeme možnost individuálně nastavit postranice lůžka dle potřeb, stavu a rizikovosti konkrétního pacienta. Pokud lékaři a ošetřovatelský personál pacienta indikují z hlediska pádu jako vysoce rizikového, lze aplikovat postranice po celé délce ložné plochy. Zmíněný systém postranic eliminuje možná rizika zranění, a to především v prostoru mezi jednotlivými částmi postranic, protože respektují koncept minimálních mezer. Bezpečnost postranic lůžek je také jednou ze tří hlavních oblastí, které podrobně řeší nová norma pro elektricky polohovatelná lůžka EN 60601-2-52. Postranice splňující požadavky nové normy mohou zaručit, že při jejich používání je maximálně sníženo riziko nebezpečných situací, jako je zaklínění hlavy nebo krku, případně uskřípnutí končetin ležícího pacienta. Lůžka Linetu, jako je Eleganza 3, Eleganza Smart a Eleganza 3XC, plně vyhovují bezpečnostním parametrům stanoveným novou normou EN 60601-2-52“.
 

Pavlína Horová, Marketingová manažerka, Linet, s. r. o.

 
  • tisk
  • předplatit si