Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2012

Pracovní skupina pro kvalitu při ČAS

Datum: 9. 1. 2012
Autor: Mgr. Lenka Hejzlarová

Kvalita jako filozofická veličina: Péče, při které lze očekávat maximální přínos pro pacientovo zdraví a kdy získaný prospěch je ve srovnání s náklady vyšší ve všech fázích léčebného procesu.

V současné době se managementy zdravotnických zařízení snaží zavádět kvalitu a bezpečí zdravotních služeb ve svých zdravotnických zařízeních, a to v různé míře. Vzhledem k tomu, že Česká asociace sester (ČAS) chce být nápomocna při zavádění kvality a jejím hodnocení, byla vytvořena pracovní skupina pro kvalitu při ČAS.

Pracovní skupina má v současné době devět členek z řad zdravotnických nelékařských pracovníků, které se chtějí věnovat problematice týkající se kvality a bezpečí zdravotních služeb. Mají zde zastoupení všeobecné sestry pracující jak ve zdravotnických zařízeních, tak zástupkyně sester poskytujících domácí péči. Ve skupině pracuje zástupkyně nutričních terapeutek a také zástupkyně zdravotně sociálních pracovníků.

Cíle pracovní skupiny

Spravovat řízenou dokumentaci v rámci ČAS (připomínkovat, vydávat a revidovat normy).

Revidovat již vydané normy, směrnice a doporučené pracovní postupy ČAS.

Aktivně podporovat kvalitu a bezpečí poskytované péče tvorbou doporučených pracovních postupů, standardů péče ČAS pro oblast akutní, následné, sociální i komunitní péče.

Doporučené pracovní postupy/standardy ČAS zveřejňovat na webových stránkách ČAS, publikovat v odborném tisku a vydávat jako samostatný materiál k využití ve zdravotnických zařízeních.

Spolupracovat se všemi sekcemi a regiony na tvorbě pracovních postupů/standardů.

Zpracovat formou doporučených pracovních postupů sekcemi a regiony ČAS navržené problematické oblasti týkající se poskytované péče nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

Pravidelně, vždy minimálně jedenkrát ročně, prezentovat aktivity pracovní skupiny pro kvalitu.

Spolupracovat s různými subjekty (např. MZ ČR, NRC aj.) na přípravě a tvorbě národních standardů.

Spolupodílet se na připomínkování národní legislativy v oblasti kvality péče.

Spravovat a koordinovat ve spolupráci s firmou LINET národní indikátor kvality ošetřovatelské péče „Pády u hospitalizovaných pacientů v České republice“ – viz www.padovastudie.com.

Podporovat projekt „Prevalenční výskyt sledování dekubitů v nemocnicích v České republice“ ve spolupráci s Národním referenčním centrem.

Provádět na žádost zdravotnických zařízení audity ošetřovatelské péče (popř. jiné nelékařské oblasti); současně poskytovat v oblasti ošetřovatelské péče poradenskou a konzultační činnost.

Podílet se na celoživotním vzdělávání nelékařů v oblasti kvality a bezpečí.

Spolupracovat se skupinou soudních znalců – formulovat doporučení ČAS v oblasti kvality a bezpečí na základě zjištění soudních znalců.

Účastnit se jednání Pracovní skupiny pro bezpečnost pacientů a kvalitu zdravotní péče MZ ČR.

Na čem pracujeme

Dne 3. 10. 2011 proběhla schůzka se zástupci MZ ČR, na které jsme se domluvili, že připravíme ve spolupráci s pracovní skupinou pro legislativu při ČAS návrh na zpracování doporučených standardních postupů. Tento návrh byl již na MZ zaslán. Doporučené standardy budou mít jednotnou šablonu a budou garantovány jak ČAS, tak MZ a zveřejněny budou na webových stránkách MZ ČR i ČAS. Některé doporučené postupy budou vydány ve Věstníku MZ ČR.

V současné době probíhá aktualizace doporučených standardních postupů, které má již ČAS zpracované a jsou zveřejněny na webových stránkách ČAS. Kromě těchto pracovních postupů budeme v letošním roce spolupracovat s MZ na aktualizaci Koncepce ošetřovatelské péče.

Co se nám podařilo

Pracovní skupina pro kvalitu úzce spolupracuje s pracovní skupinou pro legislativu. Zúčastnili jsme se připomínkového řízení mnoha legislativních dokumentů, norem, vyhlášek a za důležité považujeme, že se nám podařilo prosadit zjednodušení ošetřovatelské dokumentace. Jistě je nám všem jasné, že je nutné pečlivě dokumentovat veškeré problémy našich nemocných, včetně všech intervencí, nicméně dokumentace by měla být zejména smysluplně vedená a to, co považuji za zásadní, měla by být úzce propojena s lékařskou dokumentací, neboť záznamy lékařů a sester by měly být v souladu. Na závěr bych chtěla zmínit, že na webových stránkách jsou a budou zveřejňovány veškeré zpracované dokumenty, ale i ty, které mohou být, před konečným vydáním, všemi členy České asociace připomínkovány.

Mgr. Lenka Hejzlarová, vedoucí PS pro kvalitu při ČAS (lenka.hejzlarova@ftn.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si