Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2012

Pracovní skupina pro vzdělávání při ČAS

Datum: 2. 4. 2012
Autor: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Zvyšující se postavení nelékařských zdravotnických pracovníků v systému zdravotní péče je důsledkem především progresivně zaměřeného pregraduálního i postgraduálního vzdělávání těchto profesionálů. V průběhu vzdělávání získávají potřebné znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožňují efektivně naplňovat pracovní kompetence při poskytování zdravotní péče.

Potřeba vyjadřovat se ke koncepci pre­graduálního, postgraduálního i celoži­votního vzdělávání pracovníků nelé­kařských zdravotnických profesí byla důvodem vzniku pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS. Skupina by současně měla působit jako poradní orgán pre­zidia ČAS v oblasti vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

Mgr. Z. Mikšová, Ph.D.

Jaké jsou konkrétní cíle pracovní skupiny?

Podílet se na tvorbě standardů pro vzdělávání regulovaných povolá­ní všeobecné sestry a porodní asistentky a dalších zdravotnických po­volání bez odborného dohledu.

Účastnit se akreditačních proce­sů Ministerstva zdravotnictví ČR k předloženým studijním progra­mům vyšších odborných a vyso­kých škol a dalších vzdělavatelů v oblasti kvalifikačního, postkva­lifikačního a specializačního stu­dia pro nelékařská zdravotnická povolání.

• Participovat na specifikaci celoži­votního vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských zdravotnických profesí. 

Najdou se zájemci o spolupráci?

Pracovní skupinu by měli tvořit zá­stupci jednotlivých nelékařských zdra­votnických povolání sdružených v Čes­ké asociaci sester. Skupina by měla mít 10–12 členů, zatím ale nebyl tento po­čet naplněn. Na výzvu přednesenou na sněmu předsedkyň sekcí v květnu 2011 se na základě osobního zájmu o práci v pracovní skupině přihlásily Mgr. Pe­tra Juřeníková, Ph.D., Mgr. Lucie Ko­palová, Anna Skalická a Mgr. Z. Mik­šová, Ph.D. Tento příspěvek je výzvou pro všechny, které zajímá problematika vzdělávání nelékařských zdravotnických profesio­nálů a kteří by měli zájem stát se členy pracovní skupiny pro vzdělávání ČAS. Vítáni jsou zájemci těchto profesí: zdravotní laborant, nutriční terapeut, zubní technik, farmaceutický asistent. Zájemci o práci v pracovní skupině pro vzdělávání ČAS se mohou přihlásit do 30. března 2012 na adresu: zdena.mik­sova@seznam.cz

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. vedoucí pracovní skupiny pro vzděláváni

 
  • tisk
  • předplatit si