COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2015

Potřebují české sestry další typ vzdělávání “4+1”, o němž se mluví?

Datum: 12. 10. 2015
Autor: Prezidium ČAS

Česká asociace sester (ČAS), největší česká profesní organizace sester a ostatních zdravotnických pracovníků, by na základě své více než dvacetileté zkušenosti v oblasti vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester a ostatních zdravotnických pracovníků chtěla vyjádřit svůj názor na návrh vzdělávání všeobecných sester tzv. systémem „4+1”.

V médiích se v poslední době objevují návrhy, aby se studium na střední zdravotnické škole rozšířilo o jeden rok (tzv. systém 4+1), přinese dostatek vzdělaných a dobře připravených sestřiček schopných a ochotných pracovat v našem zdravotnictví. Tímto krokem se údajně zaplní prázdná místa odcházejících sester.

Česká asociace sester se s tímto názorem neztotožňuje a s návrhem 4+1 zásadně nesouhlasí, zejména proto, že toto opatření nepřinese žádná pozitiva pacientům.

Diskutovaný systém 4+1 je krokem zpět do minulosti. Naprostá většina rozvinutých zemí (kromě SRN) již vzdělávání sester na středoškolské úrovni opustila a vnímá je jako zastaralé a nevhodné pro sestru 21. století. Nově navrhovaný systém rozhodně nepodpoří profesní růst a rozšíření odborných kompetencí sester, což může výrazně ovlivnit kvalitu ošetřovatelské péče. S tím rovněž souvisí finanční odměňování sester. V moderním systému ošetřovatelské péče bude potřebnější sestra, která bude schopna samostatně, komplexně a kvalitně zajistit péči o pacienty s různým typem diagnóz. Vzhledem k demografickým datům, která potvrzují stárnutí populace, lze očkávat nárůst poptávky po specializované péči o seniory s různým typem zdravotních či sociálních potřeb.

Zdravotnická zařízení musejí prokazovat, že poskytují kvalitní a bezpečnou zdravotní péči na nejvyšší odborné úrovni, což si žádá vysoce erudované a odborně zdatné zdravotníky. Celosvětovým trendem v ošetřovatelství je převzetí některých rutinních lékařských kompetencí sestrami. Podmínkou však je, aby byla sestra natolik vzdělaná, aby byla tohoto převzetí schopna. Rozhodně nelze předpokládat, že absolventi studia 4+1 získají v jednom školním roce navíc takové znalosti a dovednosti, které výrazně rozšíří jejich odborné i měkké kompetence.

V některých zdravotnických zařízeních pracují již dnes týmy zdravotníků, které jsou sestaveny tak, aby bylo zajištěno efektivní uspokojení potřeb pacientů. Tým vede sestra specialistka, vedoucí směny nebo staniční sestra, která plní i odborný dohled nad zdravotnickým asistentem, ošetřovatelkou a sanitářem. Každý z těchto zdravotnických pracovníků má svou roli a plní důležité úkoly. Tým dále tvoří všeobecné sestry, které pracují samostatně i ty, které ještě nezískaly „registraci” a pracují pod odborným dohledem. Pokud vložíme do systému další profesi se vzděláním 4+1, bude systém ještě složitější než dosud a vznikne ještě větší zmatek v kompetencích, protože takový pracovník bude mít polovinu kompetencí všeobecné sestry a druhou polovinu zdravotnického asistenta.

Problém není ve vzdělávání, ale v penězích

Vzdělání zdravotnického asistenta trvá v současné době čtyři roky. Všeobecné předměty (matematika, občanská výchova, český jazyk apod.) jsou na střední zdravotnické škole stejně, ne-li  důležitější, než odborné předměty (fyziologie, latina, psychologie a klinické obory – chirurgie, interna apod.). Přidáme-li k tomuto typu studia jeden rok odborné přípravy, nebudou ani poté absolventi splňovat podmínky závazné Směrnice 2013/55EU. Stejně tak nelze předpokládat, že všichni tito absolventi půjdou okamžitě pracovat do zdravotnického zařízení, protože jejich finanční ohodnocení bude velmi nízké.

Na základě našich zkušeností se kromě toho domníváme, že absolventi typu studia 4+1, nebudou dostatečně psychicky zralí pro náročnou zdravotnickou profesi, což je odradí od práce ve zdravotnických zařízeních. Současný trend ve společnosti je takový, že mladí lidé se snaží studovat co nejdéle a řada anket provedených ve školách potvrzuje, že využívají možnosti studovat jakoukoli další školu, než aby nastoupii do zaměstnání.

Nedostatek zdravotníků v ošetřovatelské péči není způsoben typem jejich kvalifikačního studia, ale nepoměrem náročnosti povolání a výší finančního ohodnocení.

Dalším problémem je personální obsazení jednotlivých oddělení. Počet sester na pracovištích je podhodnocen a v důsledku toho jsou sestry přetěžovány a mají tendenci odcházet za lepšími pracovními podmínkami. Například do zahraničí odcházejí sestry především kvůli zajímavému finančnímu ohodnocení, i když migrace není snadný krok. Dále nejsou adekvátně vytvořené podmínky a motivační mechanismy v podobě kariérního a platového postupu, zvýšení kompetencí a jistoty zaměstnání, které by absolventy motivovaly k naplánovaní profesní kariéry v určitém oboru, ve kterém by se chtěli v budoucnu uplatnit.

Nedostatek sester nastal v ČR naposledy v roce 2008 a ČAS se už tehdy zasazovala o zlepšení jejich platových a dalších podmínek. V té době se podařilo zvýšit sestrám platy, což v kombinaci s dalšími faktory tehdejší nedostatek sester vyřešilo.

Stanovisko ČAS si klade za cíl upozornit odbornou zdravotnickou i laickou veřejnost na to, že pro zajištění kvalitní ošetřovatelské péče jsou nezbytně nutné vzdělané sestry, které jsou schopny poskytovat kvalitní ošetřovatelskou péči všem pacientům podle nejnovějších poznatků. S tím úzce souvisí i zvýšení prestiže povolání, spojené s motivací dalších zájemců o toto mimořádně náročné, ale potřebné povolání.

Obáváme se, že diskutovaný návrh vzdělávání systémem 4+1 by nic z toho neumožnil. Situace ve zdravotnictví by se jeho zavedením nezlepšila a ani problém s nedostatkem kvalifikovaných sester by systémově nevyřešil. Jen vzdělané a dobře zaplacené sestry budou schopny a ochotny poskytovat našim obyvatelům takovou zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, kterou potřebují.

ČAS protestuje proti znevažování práce sester, která je náročná na odborné znalosti, specifické dovednosti, na soustředění, přemýšlení, samostatné vyhodnocení a propojování všech informací a na vyjádření empatie k pacientům. Snižování kvalifikačního vzdělávání sester, opřené pouze o argumenty typu „nutných finančních úspor” nepovažujeme za opodstatněné a požadujeme kvalifikovanou diskuzi o tomto společensky závažném problému. Vždyť kvalitní zdravotní péči mají ve svém volebním programu téměř všechny politické strany.

ČAS je připravena odpovědět na další otázky týkající se tohoto tématu.

Prezidium ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si