Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2023

Historie pracovní skupiny kardiologických sester a spřízněných profesí

Datum: 14. 8. 2023
Autor: PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.

Pracovní skupina Kardiologických sester a spřízněných profesí je odborně-vědeckou organizací při České kardiologické společnosti, jejímž cílem je sdružovat nelékařské zdravotnické profese, které se podílejí na diagnostice, léčbě, prevenci a výzkumu v oblasti péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Posláním Pracovní skupiny Kardiologických sester a spřízněných profesí (PS KSSP) je vytvoření odborné a vědecké platformy pro předávání a sdílení poznatků z oblasti specifické ošetřovatelské péče u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Vzniku PS KSSP předcházely iniciativy na úrovni Evropské kardiologické společnosti (ESC – European Society of Cardiology). V roce 1980 doporučil člen výboru ESC prof. Paul Hugenholtz začlenění kardiologických sester do organizačních struktur ESC na základě jednání se zdravotními sestrami Ann Townsed (Velká Británie) a Attie Imink (Holandsko). V roce 1988 získala výše zmíněná Attie Imink podporu členů Výkonného vědeckého výboru (Executive Scientific Committe) ESC a na základě toho byla v roce 1991 ustanovena Pracovní skupina kardiovaskulárního ošetřovatelství (WG24). O 10 let později, v roce 2001, vychází první číslo impaktovaného časopisu určeného primárně pro kardiologické sestry, který nese název Journal of Cardiovascular Nursing a je vydáván ESC. Dalším mezníkem je rok 2006, kdy na kongresu ESC v Barceloně došlo v rámci organizačních změn k ustanovení Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí (Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions) ESC a současně uzavření dohody o vzájemné výměně zkušeností sester z USA.

Změny ve strukturách ESC se následně promítly také do České kardiologické společnosti (ČKS). V roce 2006 byla po přípravné fázi dr. Jiřím Lesem a prof. Petrem Niederlem vytvořena pracovní skupina Ošetřovatelství ČKS, a to díky pochopení prof. Michaela Aschermanna, tehdejšího předsedy ČKS. Za zahájení činnosti pracovní skupiny je považován 23. listopad 2006, kdy se poprvé sešli zvolení členové výboru v Nemocnici na Homolce u příležitosti Českých kardiologických dnů. V souladu se stanovami ČKS byla tehdy zahájena činnost pracovní skupiny s názvem Ošetřovatelství. Hlavními důvody pro vznik této pracovní skupiny byla snaha o zlepšení kvality života české populace snížením dopadu kardiovaskulárních onemocnění.

Výbor nově vytvořené pracovní skupiny se usnesl na programu činnosti, ve kterém se zavázal ke spolupráci s výborem a pracovními skupinami ČKS na organizování aktivit pracovní skupiny, k navázání spolupráce s Českou asociací sester za účelem definice a legalizace sesterských aktivit při specializovaných činnostech a akreditovaného vzdělávání v oboru kardiologie, k podpoře a organizaci postgraduálního vzdělávání kardiologických sester. Pracovní skupina se také začala podílet na zajištění odborného programu výročních sjezdů ČKS a podporovat přednáškovou a publikační činnost v odborném tisku.

PS KSSP byla od počátku prezentována jako otevřená skupina, která vítá účast všech zdravotnických profesí v oboru kardiologie. Byla definována jako odborné uskupení, jehož cílem je zvyšovat kvalitu poskytované ošetřovatelské péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním, navyšovat profesní kompetence sester, zlepšovat pracovní vztahy na pracovišti, šířit získané poznatky do klinické praxe, předávat aktuální informace, vyzdvihovat nezbytnost edukační činnosti sester u nemocných a jejich rodinných příslušníků a v neposlední řadě zveřejňovat výsledky vlastních studií z různých oblastí ošetřovatelství v kardiologii.

Svým vznikem se PS KSSP ČKS stává součástí ESC, a to v rámci již zmíněné Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí. V ESC nebyl vznik tohoto uskupení ojedinělý. Nově vzniklá pracovní skupina se řadila do společenství 14 dalších národních skupin zaměřených na problematiku ošetřovatelství v kardiologii. V roce 2006 byly zakládány tyto pracovní skupiny také v Belgii, Švýcarsku a Turecku. PS KSSP navázala hned od počátku svého vzniku aktivní spolupráci s Radou kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí ESC. Docházelo k pravidelné výměně informací a praktických zkušeností, organizování výzkumných aktivit a účasti na odborných konferencích. Důkazem úzké spolupráce bylo také začlenění českých sester do struktur ESC, přičemž o 2 roky později se uskutečnily volby do Edukační komise Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí ESC. Členkou komise byla zvolena sestra Bc. Tereza Pečánková, která se tak stala její první členkou ze zemí východní Evropy.

Od roku 2007 se konají také pravidelné kongresy pod záštitou PS KSSP. Výbor Pracovní skupiny se podílí nejen na organizaci výročních sjezdů ČKS, ale pořádá také vlastní odborné akce. Jedná se již o tradiční Odborně-edukační konferenci v Praze a Kongres kardiologických sester v Ostravě. Obě tyto akce se konají pravidelně každý rok dodnes a těší se velké oblibě nejen sester, ale i dalších spřízněných profesí.

Vedle přednáškových aktivit je kladen důraz také na publikační činnost. K soustavnému zvyšování odborné prestiže sester byla v roce 2008 v rámci recenzovaného časopisu Cor et Vasa zřízena Rubrika kardiologických sester. Cílem rubriky bylo vytvořit prostor pro příspěvky a diskuzi zaměřenou na problematiku ošetřovatelství v kardiologii. Od počátku vzniku pracovní skupiny mohly sestry publikovat své příspěvky také v již zmíněném impaktovaném časopise Journal of Cardiovascular Nursing, který je periodikem Rady kardiovaskulárního ošetřovatelství a spřízněných profesí ESC.

PS KSSP se již od svých počátků zasazovala také o rozvoj standardizace ošetřovatelské péče. V roce 2008 byly provedeny první překlady ošetřovatelských standardů, které laskavě poskytla předsedkyně pracovní skupiny Ošetřovatelství v kardiologii z Turecké kardiologické společnosti prof. Fisun Senuzun Aykar. Tyto standardy byly podrobeny připomínkovému řízení a výsledkem bylo vytvoření edukačního kurzu pro kardiologické sestry zaměřeného na akutní koronární syndrom. O několik let později byly pod vedením Mgr. Dagmar Hetclové vytvořeny vlastní ošetřovatelské standardy. Celkem se jednalo o patnáct standardů zaměřených na EKG, holterovské monitorování, ergometrii, echokardiografii, pravostrannou srdeční katetrizaci, selektivní koronarografii, srdeční stimulaci, kardioverzi, punkci perikardu a další oblasti.

Jedním z cílů PS KSSP je také podporovat a rozvíjet vzdělání a vzdělávání kardiologických sester. Vedle edukačního kurzu o akutním koronárním syndromu (2009) připravila pracovní skupina pod vedením dr. Ludmily Klemsové certifikovaný kurz zaměřený na specifika ošetřovatelské péče o pacienta po diagnostické koronarografii (2012), který byl předložen a následně schválen Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V roce 2013 vyšla publikace prof. Elišky Sovové s názvem Kardiologie pro obor ošetřovatelství, která zahrnuje i standardy ošetřovatelské péče vypracované výborem Pracovní skupiny. Od roku 2017 realizovala Pracovní skupina ve spolupráci s prof. Jiřím Krejčím a MUDr. Marií Lazárovou také edukační kurz pro sestry zaměřený na péči o pacienta se srdečním selháním.

Postupem času došlo ke změně statusu sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků v ČKS. V květnu roku 2016 byly schváleny nové stanovy ČKS, které mění status sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků z „mimořádných členů“ na „řádné nelékařské členy“. Tito členové mají stejná práva a povinnosti s výjimkou možnosti volit a být voleni do orgánů ČKS, mohou však volit a být voleni do orgánů a asociace Pracovní skupiny KSSP, jejímiž jsou členy.

V roce 2018 proběhlo historicky první vyhlášení Sestry roku v oblasti kardiologie – ceny Anežky České. Oceněnou byla dlouholetá členka výboru PS KSSP paní Mgr. Dana Křivská, která převzala z rukou předsedy ČKS cenu Anežky České za celoživotní zásluhy a rozvoj ošetřovatelství v oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie. Toto ocenění je udělováno jednou ročně, a to pokaždé při slavnostním zahájení Výročního sjezdu ČKS. Kandidáti jsou nominováni pracovištěm ustanovené osoby. Kandidáty je možné jmenovat prostřednictvím doporučujícího dopisu adresovaného předsedovi výboru PS KSSP. Předseda Pracovní skupiny seznam kandidátů následně předkládá ke schválení výboru ČKS. Podmínky nominace zahrnují publikační činnost v oboru kardiologie, přednáškovou činnost a zásluhy o rozvoj oboru.

V posledních letech došlo rovněž k vytvoření Provozního řádu pracovní skupiny, zřízení účtu Pracovní skupiny na sociálních sítích či realizaci e-learningového kurzu pro kardiologické sestry. Pracovní skupina také pravidelně publikuje rozhovory s vybranými kardiologickými sestrami z klinické praxe, na sociálních sítích pro sestry realizuje znalostní kvízy z oblasti kardiologie, spolupodílí se na tvorbě edukačních materiálů, skript a učebnic. Členové Pracovní skupiny se také podílí na realizaci řady rozvojových a vědeckovýzkumných projektů v oblasti ošetřovatelské péče o pacienty s kardiovaskulárním onemocněním.

Na závěr bych rád citoval bývalého prezidenta Evropské kardiologické společnosti prof. Roberta Ferrariho, který na XVIII. výročním sjezdu České kardiologické společnosti v roce 2010 uvedl, že „kardiologie představuje košatý strom, jehož nedílnou součástí jsou také kardiologické sestry“.

 

Literatura

1. DOLEŽEL J. Sestry v kardiologii. In: TÁBORSKÝ M. et al. 90 let české kardiologie. Praha: Mladá fronta 2019. ISBN 978-80-204-5248-1.

 


 

PaedDr. Jakub Doležel, Ph.D.
Fakultní nemocnice Ostrava Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 
  • tisk
  • předplatit si