Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2024

Požiadavky na osobnosť zdravotníckych pracovníkov

Datum: 9. 2. 2024
Autor: PhDr. Silvia Danková, PhD., dipl. s.

Súhrn: Hlavným cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň prístupu a správania sa zdravotníckych pracovníkov voči pacientom.

Kľúčové slová: pacient, zdravotnícki pracovníci, informovanosť pacienta, predsudky, empatia

Personality requirements for health professionals

Summary: The main aim of the survey was to determine the level of attitude and behavior of health professionals towards patients.

Key words: patient, healthcare workers, patient information, prejudice, empathy


doi: 10.48095/ccflo202417

 

Úvod

Zdravotníctvo patrí k citlivým oblastiam spoločenského života. Pre zdravie každého z nás má obrovský význam systém hodnôt, ktorý umožňuje ochranu zdravia, eliminuje faktory, ktoré ľudské zdravie poškodzujú. Úcta, dôvera, spolupráca medzi zdravotníckymi pracovníkmi na jednej strane a pacientmi na strane druhej, z etického hľadiska patria k najdôležitejším aspektom. Nároky chorých na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti neustále rastú a sú oprávnené. Profesionálni zdravotnícki pracovníci majú byť pripravení im vyhovieť. Len dobrý odborník zvláda riešiť problémy pacientov adekvátnym spôsobom. Hospitalizácia je pre každého človeka zmenou, ktorú sprevádzajú mnohé obmedzenia. Nesmie však so sebou niesť stratu práv pacienta. Stáva sa však, že zdravotnícky pracovníci prejavujú málo ľudskosti a empatie, sú často chladní, neosobní, ľahostajní k potrebám pacientov. Pre vytvorenie dôverného vzťahu je takéto konanie neprípustné. Pacienti sú mnohokrát málo informovaní o svojom zdravotnom stave alebo o ďalšom ošetrovateľskom postupe, majú strach a obavy. Neexistuje žiadna ideálna osobnosť zdravotníckeho pracovníka, špecifické vlastnosti zdravotníka (štruktúra jeho povahových vlastností) sa uplatňujú individuálnym spôsobom. Dôležité je preto zloženie zdravotníckeho či ošetrovateľského tímu, jeho atmosféra či dynamika. Pre osobnosť zdravotníka sú však nevyhnutné: osobnostné znalosti, vnútorná stabilita, vyššia frustračná tolerancia (Plevová, 2011).


Cieľ prieskumu

Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň prístupu a správania sa zdravotníckych pracovníkov voči pacientom.


Prieskumné otázky

1. Sú zdravotnícki pracovníci empatickí pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti?
2. Majú zdravotnícki pracovníci predsudky voči pacientom?
3. Zabezpečujú zdravotnícki pracovníci intimitu pacienta pri ošetrovateľských výkonoch?
4. Majú pacienti informácie ohľadom realizácii vyšetrení a ošetrovateľských výkonov?


Výber vzorky

Výskumný súbor tvorilo 49 zdravotníckych pracovníkov – vedúce sestry, sestry, praktické sestry, sanitári z dvoch pracovísk:

 • Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický (VŠOUG) sv. Lukáša v Košiciach v zastúpení 38 (78 %) respondentov ženského pohlavia, zastúpenie mužov bolo 0 (0 %);
 • Univerzitná nemocnica (UN) sv. Michala v Košiciach na oddelení dlhodobo chorých (ODCH) v zastúpení 11 (22 %) respondentov ženského pohlavia a zastúpenie mužov 0 (0 %).


Realizácia prieskum

Prieskum bol realizovaný v mesiacoch január až február 2020. Pred začatím realizácie prieskumu sme získali od vedenia zdravotníckych zariadení súhlas a zároveň sme ich oboznámili s anonymitou a cieľom prieskumu.


Metodika a metódy prieskumu

Prieskum bol realizovaný formou dotazníka (obsahoval 20 položiek, vybrali sme z nich 9 najdôležitejších). Použili sme otázky zatvorené s ponukou výberu odpovede z uvedených možností, ktorá najviac vystihovala ich názor. Dotazník sme rozdali zdravotníckym pracovníkom vo VŠOÚG a na ODCH. Bol doručený osobne, alebo bol sprostredkovaný inou osobou. Zo 70 dotazníkov bola návratnosť v počte 49. Celkom 21 dotazníkov sme vyradili pre neúplnosť odpovedí.


Analýza a interpretácia výsledkov prieskumu

Získané údaje sme kvalitatívne a kvantitatívne analyzovali a vyhodnotili. Použili sme aritmetický priemer, vyjadrený v percentách a absolútnych číslach. Na spracovanie výsledkov sme použili Microsoft Office (MS Word a MS Excel). Uvádzame najdôležitejšie výsledky prieskumu v tabuľkovej forme.


Vyhodnotenie otázky č. 1

Do prieskumu sa zapojilo 49 respondentov, z toho bolo 38 (78 %) respondentov z VŠOÚG. Z ODCH bolo zastúpených 11 (22 %) respondentov (tab. 1).


Vyhodnotenie otázky č. 2

V zdravotníckom zariadení vo VŠOÚG bolo 38 žien (78 %) a 0 mužov (0 %). Z ODCH bolo v zastúpení 11 (22 %) respondentov ženského pohlavia a mužského pohlavia v počte 0 (0 %) (tab. 2).


Vyhodnotenie otázky č. 3

Vo VŠOÚG má stredoškolské vzdelanie 6 (12,4 %) respondentov, 6 (12,4 %) respondentov odpovedalo, že má dosiahnuté vyššie odborné štúdium a 26 (53 %) respondentov označilo odpoveď, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Na ODCH odpovedali 3 (6 %) respondenti, že majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie, 4 (8 %) respondenti označili odpoveď vyššie odborné štúdium a 4 (8 %) respondenti uviedli, že majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie (tab. 3).


Vyhodnotenie otázky č. 4

Vo VŠOÚG odpovedalo 8 (17 %) respondentov na odpoveď, že ich dľžka odbornej praxe je do 8 rokov, 10 (20 %) respondentov uviedlo dľžku praxe do 10 rokov, 5 (10 %) respondentov uviedlo dľžku praxe do 20 rokov a 15 (31 %) respondentov uviedlo dľžku praxe > 20 rokov. Na ODCH uviedlo 5 (10 %) respondentov dľžku praxe do 8 rokov, 1 (2 %) respondent uviedol dľžku praxe do 10 rokov, 3 (6 %) respondenti uviedli dľžku praxe do 20 rokov a 2 (4 %) respondenti uviedli dľžku praxe > 20 rokov (tab. 4).


Vyhodnotenie otázky č. 5

V otázke číslo 5 sme zisťovali, či sa respondenti snažia k pacientom pristupovať milo a prejavovať empatiu. Vo VŠOÚG kladne odpovedalo 37 (76 %) respondentov a negatívnu odpoveď uviedol 1 (2 %) respondent. Na ODCH odpovedalo 11 (22 %) respondentov kladne a negatívne 0 (0 %) respondentov (tab. 5).


Vyhodnotenie otázky č. 6

V tejto otázke sme zisťovali, či sa zdravotnícki pracovníci stretli s predsudkami voči pacientom. Vo VŠOÚG nám kladne odpovedalo 25 (51 %) a negatívne 13 (27 %) respondentov. Na ODCH kladne odpovedalo 10 (20 %) respondentov a negatívne 1 (2 %) respondent (tab. 6).


Vyhodnotenie otázky č. 7

V otázke číslo 7 sme zisťovali, či pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má pacient zachovávanú intimitu. Vo VŠOÚG nám odpovedalo 34 (70 %) respondentov, že dodržiava zachovávanie dostatočnej intimity u pacientov pri vykonávaní ošetrovateľských činností a 4 (8 %) respondenti uviedli negatívnu odpoveď. Na ODCH pozitívnu odpoveď uviedlo 9 (18 %) respondentov a 2 (4 %) respondenti odpovedali negatívne (tab. 7).


Vyhodnotenie otázky č. 8

V otázke číslo 8 sme zisťovali odpovede od respondentov ohľadom informovanosti pacientov pri ošetrovateľských postupoch a vyšetreniach. Vo VŠOÚG 36 (74 %) respondentov uviedlo kladnú odpoveď a 2 (4 %) respondenti uviedli negatívnu odpoveď. Na ODCH kladne odpovedalo 10 (20 %) respondentov a negatívne odpovedal 1 (2 %) respondent (tab. 8).


Vyhodnotenie otázky č. 9

Vo VŠOÚG 30 (62 %) respondentov uviedlo, že zdravotnícky pracovník má byť empatický, 3 (6 %) respondenti uviedli ľudský, 5 respondentov (10 %) odpovedalo trpezlivý. Na ODCH odpovedalo 7 (14 %) respondentov, že zdravotnícky pracovník má byť empatický, odpoveď ľudský uviedli 2 (4 %) respondenti a odpoveď trpezlivý uviedli 2 (4 %) respondenti (tab. 9).


Diskusia

Do prieskumu sa zapojilo 49 respondentov, z toho bolo 38 (78 %) respondentov z VŠOÚG. Z ODCH bolo zastúpených 11 (22 %) respondentov. Zastúpenie žien z VŠOÚG bolo 38 (78 %) a 0 mužov (0 %). Z ODCH bolo v zastúpení 11 (22 %) respondentov ženského pohlavia a mužského pohlavia v počte 0 (0 %).

Vzdelanie respondentov: vo VŠOÚG stredoškolské vzdelanie uviedlo 6 (12,4 %) respondentov, 6 (12,4 %) respondentov odpovedalo, že má dosiahnuté vyššie odborné štúdium a 26 (53 %) respondentov označilo odpoveď, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie. Na ODCH uviedli 3 (6 %) respondenti, že majú dosiahnuté stredoškolské vzdelanie, 4 (8 %) respondenti označili odpoveď vyššie odborné štúdium a 4 (8 %) respondenti uviedli, že majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie.

Dľžka odbornej praxe: vo VŠOÚG odpovedalo 8 (17 %) respondentov na odpoveď, že ich dľžka odbornej praxe je do 8 rokov, 10 (20 %) respondentov uviedlo dľžku praxe do 10 rokov, 5 (10 %) respondentov uviedlo dľžku praxe do 20 rokov a 15 (31 %) respondentov uviedlo dľžku praxe viac ako 20 rokov. Na ODCH uviedlo 5 (10 %) respondentov dľžku praxe do 8 rokov, 1 (2 %) respondent uviedol dľžku praxe do 10 rokov, 3 (6 %) respondenti uviedli dľžku praxe do 20 rokov a 2 (4 %) respondenti uviedli dľžku praxe > 20 rokov.

Etické správanie zdravotníckych pracovníkov je pri výkone ich práce veľmi dôležité tak ako aj komunikačné zručnosti. Poznatky a vedomosti zdravotníckych pracovníkov im pomáhajú pri práci, ktorú vykonávajú. Čím viac vedomostí a zručností majú, tým kvalitnejšiu ošetrovateľskú starostlivosť poskytujú pacientom. Výsledky nášho prieskumu poukazujú na to, že zdravotnícki pracovníci pristupujú k pacientom milo a empaticky – 37 (76 %) respondentov z VŠOÚG a z ODCH 1 (22 %) respondentov. Podobné výsledky vo svojom šetrení uvádza Hadašová et al. (2021) – až 72 % pacientov úplne súhlasí, že zdravotnícki personál prejavoval dostatok porozumenia pre ich problémy, pristupoval k ich osobe s ochotou, rešpektom a dôstojnosťou, správali sa svedomito, starostlivo a priateľsky.

Zachovávanie intimity je jednou z najdôležitejších priorít, ktoré by zdravotnícki pracovníci pri výkone ošetrovateľskej starostlivosti u každého pacienta mali striktne dodržiavať no žiaľ, nie je to vždy tak. Výsledky nášho šetrenia poukazujú na to, že z VŠOÚG 34 (70 %) respondentov dodržiava zachovávanie dostatočnej intimity u pacientov pri vykonávaní ošetrovateľských činností a 4 (8 %) respondenti uviedlo negatívnu odpoveď. Na ODCH pozitívnu odpoveď uviedlo 9 (18 %) respondentov a 2 (4 %) respondenti a odpovedali negatívne.

V otázke číslo 8 sme zisťovali odpovede od respondentov ohľadom informovanosti pacientov pri ošetrovateľských postupoch a vyšetreniach. Vo VŠOÚG 36 (74 %) respondentov uviedlo kladnú odpoveď a 2 (4 %) respondenti uviedli negatívnu odpoveď. Na ODCH kladne odpovedalo 10 (20 %) respondentov a negatívne odpovedal 1 (2 %) respondent. Podobné výsledky uvádza Hadašová et al. (2021) až 81 % respondentov (väčšina hospitalizovaných pacientov) súhlasí s dostatočným podávaním informácií od sestier.

Výsledky nášho šetrenia poukazujú na to, že vo VŠOÚG sa s predsudkami stretlo 25 (51 %) respondentov a na ODCH sa s predsudkami stretlo 10 (20 %) respondentov.

V otázke č. 9 sme sa respondentov pýtali, aký má byť zdravotnícky pracovník. Vo VŠOÚG 30 (62 %) respondentov uviedlo, že zdravotnícky pracovník má byť empatický, 3 (6 %) respondenti uviedli ľudský, 5 respondentov (10 %) odpovedalo trpezlivý. Na ODCH odpovedalo 7 (14 %) respondentov, že zdravotnícky pracovník má byť empatický, odpoveď ľudský uviedli 2 (4 %) respondenti a odpoveď trpezlivý uviedli 2 (4 %) respondenti. Keďže na zdravotníckych pracovníkov sú kladené vysoké nároky, žiaľ, nie vždy poskytnú ošetrovateľskú starostlivosť na takej úrovni akej by mali. Pacientov je stále viac a personál nestíha, od toho sa odvíja aj kvalita poskytovanej starostlivosti.


Odporúčania pre prax

 • Vytvoriť pozitívnu a vľúdnu pracovnú atmosféru na oddeleniach.
 • Motivovať zdravotníckych pracovníkov v oblasti pozitívneho myslenia.
 • Organizovať odborné semináre na oddeleniach a klinikách zameraných na efektívnu komunikáciu medzi zdravotníckymi pracovníkmi a pacientmi.
 • Organizovať semináre zamerané na etické správanie a vytvárať modelové situácie na túto problematiku.
 • Pokračovať v podobných prieskumných šetreniach na rozšírenom počte pracovísk.
 • Pôsobiť na zdravotníckych pracovníkov s využitím faktora empatie.
 • Obohatiť vzdelanie sestier o nácvik komunikačných zručnosti, empatickej komunikácie a jej dôležitosti.
 • Zvyšovať a rozvíjať kvalitné komunikačné schopnosti už v rámci prípravy sestier na povolanie (Fabriciová, 2020).


Záver

Každé konanie a správanie zdravotníckych pracovníkov veľkou mierou ovplyvňuje zdravotný stav pacienta a jeho pozitívne napredovanie k dosiahnutiu jeho uzdravenia. Nesmierne dôležitou úlohou sestier pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi je dodržiavať etické zásady a plniť si povinnosti so zodpovedným prístupom. Každé ochorenie je negatívnou zmenou pre pacienta a predstavuje určitú zmenu, ktorá zasahuje do kvality jeho života. Prináša strach, obavy a niekedy aj neprimerané emócie. Len pozitívne pôsobenie zo strany zdravotníckych pracovníkov na pacientov je efektívne. Považujeme ho za kľúčové. A len neustálym zdokonaľovaním sa v prejavovaní empatie voči pacientom, zdokonaľovaním sa v komunikačnom procese s pacientmi a požadovanou úrovňou poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti docielime ich spokojnosť. Každý pacient má právo na poskytovanie ošetrovateľských služieb s úctou k ľudskej dôstojnosti a jedinečnosti.


Literatúra

1. FABRICIOVÁ N. Požiadavky na osobnosť zdravotníckych pracovníkov – súčasné problémy. 2020, Košice. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40. Absolventská práca: 26–41.
2. PLEVOVÁ I. et al. Ošetřovatetelství I. Praha: Grada Publishing 2011: 82–97. ISBN 978-80-247-3557-3.
3. HADAŠOVÁ L., FERTAĽOVÁ T., ONDRIOVÁ I. Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta. Grant J 2021; 19(2). [online]. Dostupné z: https://www.grantjournal.com/issue/ 1002/PDF/1002hadasova.pdf.

 


O autorke

PhDr. Silvia Danková, PhD., dipl. s.
Pracuje ako odborná asistentka v Ústavu Ošetrovateľstva, LF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika.
 


Recenzie

PhDr. Gabriela Kuriplachová, PhD.
Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov PU, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika

doc. Tkáčová Ľubomíra, PhD., MPH
Katedra Ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníckych odborov PU, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská republika

 
 • tisk
 • předplatit si