Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2024

Epilepsia medzi nami

Datum: 11. 6. 2024
Autor: PhDr. Silvia Danková, PhD., MPH, dipl.s.

Epilepsia je pomerne častá neurologická porucha, najmä v detstve a v adolescencii. Hoci sa o nej príliš nehovorí, pravdepodobne každý pozná niekoho, kto trpí touto chronickou poruchou. Epilepsia postihuje ľudí všetkých vekových kategórií.

Epilepsia je veľmi častým ochorením nervového systému najmä v detstve a v adolescencii. Je to skupina ochorení klinicky charakterizovaných výskytom opakujúcich sa konvulzívnych alebo nekonvulzívnych epileptických záchvatov (Jakušová et al., 2014). Patrí medzi záchvatové stavy, ktoré náhle začínajú, majú určité trvanie a väčšinou sa pomerne rýchlo vrátia do normálu (Kaňovský et al., 2007). Viaceré druhy epileptických záchvatov u detí sú rovnaké ako u dospelých. Časť spektra epileptických záchvatov má iný priebeh a klinický obraz, a to predovšetkým vzhľadom na úroveň vývoja mozgu a vek dieťaťa (Borovičová, 2016).

Epileptický záchvat spravidla trvá krátko a je charakterizovaný rýchlym nástupom zmeny správania, častými motorickými prejavmi, ale vyskytnúť sa môžu aj iné prejavy mozgovej dysfunkcie (Jakušová, Bánovčin, 2014). Epileptický záchvat je náhla, prechodná a stereotypná porucha mozgových funkcií. Porucha sa týka vedomia, senzitívnych, motorických, autonómnych, senzorických a psychických funkcií. Príčiny záchvatov môžu byť rôzne. Patria sem: zápalové a infekčné procesy centrálneho nervového systému, mozgová ischémia, štruktúrne chyby mozgu, najmä kortexu, mozgové nádory, kraniocerebrálne úrazy, hemorágia, metabolické ochorenia a mnohé ďalšie (Brozman et al., 2011).

Hlavným cieľom liečby je zvýšenie kvality života pacienta. Najlepšie sa dá dosiahnuť odstránením záchvatov, alebo aspoň obmedzením ich frekvencie a intenzity. Životospráva zahŕňa pravidelný spánok, pravidelnú dobu vstávania, pravidelné užívanie liekov a zákaz pitia alkoholu (Tyrlíková et al., 2012). Fyzická či mentálna aktivita, šport, učenie, pôsobia proti vzniku záchvatov. Škodí nečinnosť, nuda a podriemkávanie (Brozman et al.,2011).

Chirurgická liečba nastupuje u pacientov v prípade nutnosti odstránenia epileptogénnej lézie a u pacientov rezistentných na farmakoterapiu (Rektor et al., 2010). Prognóza správne liečenej epilepsie je priaznivá, záchvaty sú väčšinou liečbou kompenzované (Ambler, 2006).

Celosvetovo si každoročne 26. marca pripomíname Svetový deň epilepsie, kedy mnohé organizácie, inštitúcie a osobnosti vyjadrujú svoju podporu pacientom s epilepsiou zahalením sa do fialovej farby (znázorňuje levanduľu, ktorá sa v minulosti používala na liečbu záchvatov, tiež symbolizuje samotu, ktorú epileptici často v spoločnosti zažívajú).


Foto: Fialová reťaz – symbol súdržnosti a spolupatričnosti s pacientmi s diagnózou epilepsia.


Na Oddelení detskej neurológie v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach je ročne hospitalizovaných > 300 pacientov s epilepsiou. Pričom v rámci ambulantnej starostlivosti detskej neurológie je ošetrených 1 200 detských pacientov s epilepsiou, ktorí vyžadujú pravidelné sledovanie, čo predstavuje > 2 500–3 000 vyšetrení ročne. Preto je veľmi dôležité dať do povedomia nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti informácie o tomto ochorení. Oddelenie detskej neurológie zorganizovalo akciu Fialový deň, ktorého hlavnou myšlienkou bolo šíriť povedomie o ochorení epilepsia, s dôrazom na poskytnutie prvej pomoci pri epileptickom záchvate. Študenti Ústavu Ošetrovateľstva lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika si pripravili workshopy s názornými ukážkami prvej pomoci pri epileptickom záchvate a v spolupráci so zamestnancami DFN, žiakmi stredných zdravotníckych škôl a žiakmi Strednej športovej školy sa im podarilo vytvoriť fialovú reťaz ako symbol súdržnosti a spolupatričnosti s pacientmi s diagnózou epilepsia. Pestrý program sa niesol aj v znamení zvyšovania odbornosti pre zdravotníckych zamestnancov kliník DFN, ktorí sa na 1. sesterskom seminári oddelenia detskej neurológie oboznámili s témami epilepsia v skratke, kúsok histórie a získali informácie z diagnostiky, liečby a poskytnutia prvej pomoci.

Foto: Ukážka nácviku polohy pri epilepsii, Ústav Ošetrovateľstva, LF UPJŠ Košice – PhDr. Silvia Danková, PhD., MPH, dipl. s., vysokoškolský pedagóg a študenti 2. ročníku bakalárskeho štúdia.


Epilepsia ešte aj dnes prináša so sebou stále veľa mýtov, nejasností a nepochopenia zo strany zdravých ľudí. Detskí pacienti musia dodržiavať určité obmedzenia, ktoré súvisia s liečbou epilepsie. Nech má dieťa akýkoľvek postih, má žiť životom čo najprirodzenejším, má sa zúčastňovať všetkých aktivít, pokiaľ to jeho zdravotný stav dovoľuje. Každé dieťa sa má zo života tešiť.

 

Literatúra
1. AMBLER Z. Základy neurologie. 6.vyd. Praha: Galén 2006. ISBN 80-7262- 433-4.
2. BOROVIČOVÁ R. Špecifiká epilepsie v detskom veku. Sestra 2016; 15(5–6): 22–25.
3. BROZMAN M. Neurológia. 1.vyd. Martin: Osveta 2011. ISBN 978- 80-8063-339-4.
4. JAKUŠOVÁ Ľ., BUCHANEC J., BÁNOVČIN P. et al. Dorastové lekárstvo. Martin: Osveta 2014. ISBN 978-80- 8063-419-3.
5. KAŇOVSKÝ P., HERZIG R. et al. Speciální neurológie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého 2007. ISBN 978-80-244-1664-9.
6. TYRLÍKOVÁ I., BAREŠ M. et al. Neurologie pro nelékářské odbory. Brno: NCO NZO 2012. ISBN 978-80- 7013-540-2.
7. REKTOR I., OŠLEJŠKOVÁ H. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen 2010. ISBN 978-80-87327-38-8.

 

PhDr. Silvia Danková, PhD., MPH, dipl.s., 
Ústav Ošetrovateľstva, LF UPJŠ, Košice, Slovenská republika
Mgr. Jana Friedlová
Oddelenie detskej neurológie, DFN, Košice, Slovenská republika

 
  • tisk
  • předplatit si