Florence podporuje  
Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Důraz na praktičnost ve vzdělávání sester

Datum: 9. 1. 2023
Důraz na praktičnost ve vzdělávání sester

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK nabízí všem zájemcům o profesi všeobecné sestry bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství. Zaměřuje se na vzdělávání sester profesionálek, které pacientům poskytnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči.

 

Ústav teorie a praxe ošetřovatelství (ÚTPO) je od roku 1991 samostatným pracovištěm 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze. V současné době reformuje vzdělávání sester tím, že se zaměřuje na praktičnost výuky, a to s maximálním zachováním kvality hlubokých teoretických základů. Inovativní přístupy výuky proaktivně reagují na velké změny v ošetřovatelství a sesterské profesi, které se udály v posledních letech a v jejichž důsledku se příprava zájemců o výkon samostatného sesterského povolání realizuje na vyšších odborných školách a zdravotnických univerzitách. Z historického pohledu lze říci, že sesterské povolání prošlo složitým vývojem, stejně jako v nedávné minulosti. Příprava na povolání sestry se změnila v mnoha ohledech. Jednou z nejvýznamnějších změn je změna ve vzdělávání sester.

Akceptace očekávaných výsledků strategické a politické směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO) číslo 1 „Investice do vzdělávání sester“ vybízí ÚTPO 1. LF UK zaměřit své výukové metody a formy u nastávajících sester na osvojení potřebných znalostí, získání uplatnitelné kvalifikace a sebevědomí k tomu, aby sestry naplnily zdravotní potřeby obyvatel a přispěly k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Přednostka ÚTPO 1. LF UK Mgr. Beáta Švárová se svou dlouholetou zdravotnickou praxí potvrzuje zájemcům o studium, že absolvováním studia Všeobecného ošetřovatelství získají jedinečnou možnost vykonávat uznávanou a smysluplnou profesi, v jejímž rámci naleznou pracovní uplatnění ve všech odvětvích zdravotnictví.

       
Přednostka Mgr. Beáta Švárová při setkání s mediky ve výuce.


ÚTPO 1. LF UK aktuálně nabízí všem zájemcům o profesi všeobecné sestry 3letý bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství, jehož garantem je přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolizmu 1. LF UK a VFN prof. Michal Kršek, který sám pohlíží na všeobecné sestry jako na samostatné odborníky, jejichž profese v sobě spojuje znalosti a dovednosti z řady medicínských oblastí. Garant programu zdůrazňuje krásu tohoto povolání spojenou především s vysokou společenskou prestiží a perspektivou. Dle slov pana profesora „existují studie, podle kterých je práce sester v současné době i do budoucna nejméně zastupitelná a nahraditelná moderními technologiemi.“

Praktické aspekty tohoto studijního programu spočívají v naplnění nepodkročitelných morálních zásad u všech studentů, kterými jsou láska k lidem, ochota jim pomáhat a schopnost převzít plnou odpovědnost za své jednání při výkonu povolání.

            
Skupinky mediků v praktickém výcviku.


Příznivým faktorem, který přispívá ke stále se zvyšujícímu se počtu zájemců o tento studijní program je cílené zajištění výuky, prostřednictvím erudovaných odborníků, kteří disponují řadou dovedností a zručností z přímé zdravotnické praxe. Tím, že vyučující na ÚTPO 1. LF UK jsou zároveň sestry z praxe a z různých zdravotnických oborů, se lze efektivněji zaměřovat na naplnění hlavního cíle studijního programu, kterým je již historicky vychovat sestry profesionálky, které budou pacientům poskytovat kvalifikovanou ošetřovatelskou péči.

Zkušený tým asistentek a lektorů s potěšením uvítá všechny zájemce o studium.

Prostřednictvím účelně vybavených učeben, které reálně simulují nemocniční prostředí, se mohou studenti připravovat na své budoucí povolání. Kvalitní vzájemná komunikace mezi studenty a vyučujícími přispívá k vybudování partnerského vztahu a k podpoře kritického myšlení. Detailní informace ke studijnímu programu Všeobecné ošetřovatelství mohou zájemci nalézt na webových stránkách 1. LF UK.

       
Skupinky mediků v praktickém výcviku s PhDr. Simonou Frič, MBA.


Závěrem nelze opomenout vynikající uplatnitelnost profese sestry na mezinárodním trhu práce. Aktuálně je v České republice silná poptávka po zdravotnickém personálu s kvalitními praktickými dovednostmi a to nejen ve zdravotnictví, ale i v sociálních službách. Krása povolání sestry spočívá v jeho kreativitě, praktické akčnosti a stálé motivaci ke vzdělávání.
 

Více informací naleznete na: www.lf1.cuni.cz/studijni-programy.

Rozšířenou verzi pro vás připravujeme do Florence 1/2023.


O autorce

PhDr. Simona Frič, MBA
Pracuje jako asistentka na Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Praze. V letech 2019–2021 pracovala jako ředitelka a manažerka vzdělávání v Alzheimercentru Praha, v letech 2017–2018 působila na pozici ministerského rady Ministerstva zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařská povolání.

 

 
  • tisk
  • předplatit si