COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2012

Transformace nelékařských zdravotnických povolání v ČR

Datum: 3. 12. 2012
Autor: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Postavení nelékařských zdravotnických povolání v systému zdravotní péče je spojeno s existencí řady problematických momentů.

Problémovými oblastmi jsou např. nenaplňování kompetencí vysokoškolsky vzdělaných nelékařských profesionálů, nejednoznačnost v jejich kvalifikačním a postkvalifikačním vzdělávání, v naplňování „odborného dohledu“ dle zákona (zákon č. 96/2004, Sb., v aktuálním znění, o ne- lékařských zdravotnických povoláních) včetně metodického vedení nelékařů na státní úrovni. Nedostatečná provázanost mezi vzdělávacími a zdravotnickými institucemi pak může vést k prohlubování nastíněných problémů.

Předmětem činností v rámci projektu IGA MZ ČR č. ID.KÓD-NT12067-3/2011 Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice je nejen provedení analýzy současného stavu vzdělávání, personálního zabezpečení a výkonu odborných činností nelékařských zdravotnických pracovníků, ale i návrh koncepce rozvoje nelékařských zdravotnických povolání. Ve svém důsledku by tyto záměry měly vést k zefektivnění péče v rámci zdravotnického systému. V konkrétní podobě by mělo jít o návrh legislativních změn, úprav požadavků na vzdělávací programy kvalifikačního i postkvalifikačního vzdělávání nelékařů a jejich kompetencí. Strategická analýza je založena na výstupech výzkumných šetření. Kvantitativní výzkum je orientován na dualitu kvalifikační přípravy v profesích všeobecná sestra, zdravotní laborant, ortotik-protetik, nutriční terapeut, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, zubní technik, na naplňování kompetencí jednotlivých členů ošetřovatelského týmu a týmu porodní asistence. Řeší oblast uplatňování „odborného dohledu“ v praxi, specializačního vzdělávání nelékařů, systému registrace nelékařských zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu a metodického řízení ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických povolání. Časově navazující kvalitativní šetření s využitím techniky rozhovoru se orientuje na celkovou situaci nelékařských povolání v ČR. Výsledky výzkumů budou promítnuty do výstupů projektu.

Z parciálních výsledků již realizovaného kvantitativního výzkumu je nutné ještě uvést výsledky k problematice: odborný dohled, metodické vedení, registrace.

Ostatní výsledky jsou již nyní připraveny ke zveřejnění. Kompletní výsledky výzkumných šetření budou obsaženy ve zprávě o realizaci projektu.

Projekt navazuje na činnost Komise pro transformaci nelékařských zdravotnických profesí MZ ČR. Hlavním řešitelem je Mgr. M. Šamaj, FN Olomouc, a spoluřešitelkou je Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., FZV UP v Olomouci. Projekt byl zahájen 1. 6. 2011 a bude ukončen 31. 10. 2013.

Příspěvek je součástí projektu IGA MZ ČR č. ID. KÓD-NT12067-3/2011, Strategický koncept k transformaci nelékařských zdravotnických povolání v České republice.

Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci;

Mgr. Martin Šamaj, Fakultní nemocnice Olomouc;

PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková, NCONZO

 
  • tisk
  • předplatit si