COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Domácí péče chce být kvalitní

Datum: 6. 2. 2012
Autor:

Bývá skoro pravidlem, že úspěšní a vytížení funkcionáři v ČAS mívají úspěchy i ve své profesní kariéře. „Když dobří, tak ve všem“, to je krédo všech úspěšných managerů. Za jedním z nich jsme si s Florence vyjeli do Neratovic.

Krédo úspěšných platí plně pro sou­časnou členku prezidia ČAS Miloslavu Machovcovou (M. M.), která mimo to, že má za sebou dlouhých 17 let v křesle předsedkyně sekce domácí péče v ČAS, je též úspěšnou ředitelkou Farní chari­ty Neratovice.

Cena sympatie

V listopadu loňského roku v 6. roční­ku celostátní soutěže o nejkvalitněj­šího poskytovatele sociálních služeb Cena kvality v sociální péči za r. 2010 obdržela Miloslava Machovcová Cenu sympatie. Soutěž vyhlašuje redakce ča­sopisu Ošetřovatelská péče ve spolu­práci se Senátem PČR a Radou kvali­ty ČR. V loňském roce se do ní přihlá­silo více než 90 zařízení a jednotlivců a Cenou sympatie bylo oceněno pouze pět z přihlášených zástupkyň zdravot­nických a sociálních služeb. Tedy vel­ký úspěch.

Domeček jako z cukru – Farní charita Neratovice

Rozhovor s Miloslavou Machovcovou

Florence: Ve vašich propagačních ma­teriálech se můžeme dočíst, že poskytu­jete komplexní sociální a zdravotnické služby. Mohla byste to konkretizovat?

M. M.: Zabezpečujeme sociální – te­rénní – pečovatelskou službu 7 dní v týdnu, v době od 7 do 19 hodin, pod­le indikace praktického lékaře. Chceme pomoci potřebným lidem, aby moh­li setrvat ve vlastním domácím pro­středí. Pečovatelská služba představuje donášku obědů, úklid domácnosti, osobní hygienu, doprovod k lékaři či na úřady, nákupy a pochůzky, praní a žeh­lení a kontakt se společenským prostředím. Dále poskytujeme domácí zdra­votní péči, a to 7 dní v týdnu a 24 ho­din denně. Podle indikace praktického či ošetřujícího lékaře jednou až třikrát denně. Odbornou zdravotní péči vy­konávají registrované zdravotní sest­ry u lůžka. 

Ředitelka Farní charity Neratovice Miloslava Machovcová, jejíž kancelář svou výzdobou prozrazuje, že ji Florence navštívila krátce před Vánoci

Florence: Co je konkrétním obsahem zdravotní služby v domácí péči, tak jak ji provozujete?

M. M.: Jsou to odběry krve a biologického materiálu, aplikace injekcí a in­fúzí, převazy a výplachy ran, cévková­ní, ošetřování permanentního katetru, klyzma, ošetřovatelská rehabilitace, měření krevního tlaku a pulsu, po­dání a příprava léků, péče o stomie, dreny, žaludeční sondy, PEG, zajiště­ní dietního a léčebného režimu a další ošetřovatelské výkony podle indikace lékaře. K našim službám v této oblas­ti patří i to, že našim klientům v pří­padě potřeby půjčujeme kompenzač­ní pomůcky. A ještě bych dodala, že provozuje­me dva denní stacionáře, kde klientům nabízíme pestrý denní program, zajiš­ťujeme dohled nad užíváním léků, pit­ným režimem a vhodnou stravou, po­máháme při osobní hygieně a snažíme se o udržení a posílení samostatnosti a soběstačnosti klientů.

Florence: Jak jste připraveni na snižo­vání počtu lůžek v nemocnicích?

M. M.: Na situaci, která je nyní ve zdra­votnictví, kdy bude docházet ke sní­žení počtu lůžek v nemocnicích, jsme připraveni. Při problémech jednáme s pojištovnou a snažíme se zajistit vy­soce odbornou, specializovanou péči a podle toho je naše agentura vybave­na. Zdravotní péče, která u nás dlou­hodobě poskytuje péči o klienty v ter­minálním stadiu, je plně vybavena přístroji. Zajišťujeme péči také o peri­toneální dialýzu. Naše sestry jsou dob­ře proškoleny a dál se vzdělávají a zvy­šují kvalifikaci.

Florence: Farní charita Neratovice se dnes může chlubit certifikátem kvality, platným od 12. ledna 2011 do 11. ledna 2014. Je tak druhou agenturou domá­cí péče v ČR, které se to podařilo. Jaká byla motivace?

M. M.: Říkali jsme si, že když se certi­fikují nemocnice, proč ne domácí péče? Před námi prošla certifikací meziná­rodního systému měření kvality normy ISO 9001 agentura domácí péče Domo­vinka v Plzni. Začali jsme s dokumen­tací, věnovali tomu spoustu času a ná­mahy, až vzniklo 5 až 6 návrhů. Mezi nimi jsme zvolili jeden návrh. Zjisti­li jsme, že nám mimo jiné umožňuje docela přesně hodnotit zdravotní stav klienta a spořit čas. A také to byl prv­ní a rozhodující krok k certifikaci. Vel­kou zásluhu na dokumentaci měla ma­nažerka kvality zdravotní péče Jana Švejcarová.

Většina výrobků má užitnou hodnotu. Klienty povzbuzuje, že jejich práce má smysl a že slouží dobrému účelu
Fiaty Farní charity je při jejich cestách za klienty možno potkávat v celém Středočeském kraji. Vlastní jich dnes už více než třicet
Za tímto nenápadným „kouskem papíru“ je hodně práce a hodně změn. Výsledkem je spokojenost na obou stranách péče
Cenu sympatie obdržela M. Machovcová v loňském roce

Florence: Po prvním kroku v chůzi ná­sleduje druhý. Jaký byl ten váš?

M. M.: Znamenal více práce, hlavně papírování. Vytvářeli jsme standardy zdravotní a sociální péče pro oba naše stacionáře. Vedle toho každé středisko muselo přetvořit své standardy podle nových podmínek. Vypracovávaly se další dokumenty, například pracov­ní postupy při řešení krizových situa­cí nebo kontrolní kritéria zdravotnické služby. Ne vždy jsme se setkávali s nad­šeným aplausem zaměstnanců.

Florence: Jak vás ale nakonec hodno­tili auditoři?

M. M.: Připomínek bylo málo a jen drobnosti. Auditoři vedle písemných dokumentů hodnotili vybavenost zaří­zení, hygienu, kvalitu postupu u klien­ta apod. A velice nás chválili.

Florence: Dokážu si představit, že za­ řízení oceněné certifikátem kvality má v normálním tržním prostředí konku­renční výhodu. U nás v domácí péči ta­kové prostředí ještě není. Co pro vás certifikát znamená?

M. M.: Certifikace nás posunula do ka­tegorie poskytovatelů ošetřovatelských a sociálních služeb s vysokou úrovní. Je to prestiž organizace, ohodnocení cel­kové kvality a každého jednotlivého za­ městnance. Ale máte pravdu – zatím je to jenom morální ocenění.

Florence: Vy jste se ale ještě dobrovolně podrobili i sebehodnocení. O co šlo?

M. M.: Ano, to jsme uskutečnili až po získání ISO. V r. 2011 jsme se zúčast­nili tzv. modelu hodnocení START, kdy zaměstnanci vyplňují podrobný dotaz­ník, ve kterém hodnotí vlastní orga­nizaci. V loňském roce jsme z tohoto hodnocení vyšli dobře a v tomto roce se chystáme tento typ hodnocení zo­pakovat na vyšším stupni modelem START plus.

 
  • tisk
  • předplatit si