Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Mezinárodní projekt na podporu péče o pacienty s Alzheimerovou demencí

Datum: 6. 2. 2012

Na stále aktuálnější problema­tiku Alzheimerovy demence po­hotově zareagovala Vysoká ško­la zdravotnická, o. p. s., se sídlem v Praze a stala se jedním ze čtyř partnerů (Česká republika, Itálie, Řecko a Francie) projektu TACT­ Europe (Training for Alzheimer Care Through Europe) z progra­mu Leonardo da Vinci. Projekt je dvouletý a probíhá v letech 2011 až 2013.

O projektu

Projekt TACT­-Europe má za úkol vytvořit učební osnovy pro odbor­nou přípravu v ošetřovatelské péči o pacienty s Alzheimerovou choro­bou, s důrazem na:

• specifická rizika povolání (stres, řízení agresivity pacien­tů, vyhoření);

jednotlivé kroky vývoje onemoc­nění a přizpůsobení pomoci, pří­nosy v oboru;

zlepšení kvality života pacientů a jejich rodin;

komunikaci s pacientem a jeho blízkými.

Partneři budou usilovat o vytvoření doplňkového celoživotního vzdělává­ní. Nejbližší pracovní meeting part­nerů projektu TACT­-Europe, v pořadí již druhý, se uskuteční v dubnu 2012 v České republice, v sídle Vysoké ško­ly zdravotnické, o. p. s., v Praze.

(Více na www.tact­-europe.eu)

 
  • tisk
  • předplatit si