COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

XIV. multidisciplinární kongres nefrologické sekce ČAS

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Jindra Pavlicová

Jako každý rok touto dobou, i loni se v Brně ve dnech 20.–21. listopadu 2014 konal již XIV. multidisciplinární kongres nefrologické sekce ČAS s mezinárodní účastí. Jeho hlavním tématem byl vývoj léčby a ošetřovatelské péče u pacientů s onemocněním ledvin. Jako vždy bylo toto široké téma rozděleno do několika odborných bloků, které probíhaly ve dvou dnech.

Nezbytnou součástí kongresu je vždy zpráva o činnosti nefrologické sekce ČAS za rok 2014, kterou přednesla předsedkyně sekce Mgr. J. Kracíková. Další zprávou byly vzdělávací projekty EDTNA/ERCA a celkové dění ve světě v širších souvislostech v roce 2014, které prezentovala J. Pancířová z evropské exekutivy.

Hostem kongresu byla PhDr. T. Hrachovinová, která se věnovala tématu pacient na dialýze, zdravotní sestra a rodinný příslušník – komunikační úskalí. Toto téma se prolíná časem nejen na hemodialyzačních jednotkách, ale všude tam, kde jsou pacienti léčeni v chronickém programu. Znovu zazněla potřeba psychologa nejen na dialyzačních jednotkách, ale i na odděleních pacientů s chronickou a dlouhodobou péčí.

Připomněli jsme si i vznik Společnosti dialyzovaných a transplantovaných pacientů a přátel dialýzy dne 28. 9. 1989 a její význam. Tato společnost dlouhodobě podporuje pacienty, pomáhá jim v zapojení do aktivního života, ve sportovních aktivitách a má v nefrologii své pevné místo.

O legislativních podmínkách pro použití zdravotnických prostředků při poskytování zdravotních služeb pohovořil RNDr. J. Čihák. Vzhledem k nové legislativě a prováděcím vyhláškám, které budou platné v roce 2015, bude toto téma zveřejněno v časopise Florence jako zvláštní sdělení. Všichni si musejí uvědomit, že tyto normy jsou ze zákona závazné pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, všeobecné sestry nevyjímaje. Sdělení proto byla věnována patřičná pozornost.

Dialyzační roztoky pro hemodialýzu a peritoneální dialýzu zaznamenaly během let skokový vývoj. Připomněli jsme si proto nejen historii, ale i současnost jejich výroby, vývoje a použití. Rovněž jsme vzpomněli na osobnosti, které se na jejich vývoji podílely. Pro dialyzační léčbu je důležitá antikoagulace (Heparin, Citrasát) proti srážení krve v mimotělním oběhu. V dalším sdělení byly uvedeny i možnosti provedení léčby bez použití těchto léčivých přípravků – pro případ individualizace léčby, pro případ krvácivých komplikací apod. Vzpomenuto bylo i datum první hemodialýzy, kterou v roce 1924 provedl u člověka německý lékař G. Haas.

Dárcovství ledvin je problém nejen v ČR

Celý jeden blok byl věnován transplantacím ledvin z hlediska ošetřovatelské péče. Také jsme si připomněli historii i současnost transplantací ledvin a celé léčby v IKEM. Práce koordinátora v péči o pacienty po transplantaci ledvin už dlouhodobě náleží všeobecným sestrám. Projekt vznikl v IKEM a je nedílnou součástí celkové péče. Přednáška o kvalitě života na hemodialýze a po transplantaci ledvin je vždy hodně diskutovaná. Pro kvalitu a komfort pacienta je bezpochyby řešením úspěšná transplantace ledviny. V případě úspěšné transplantace ledvin je pacient prakticky zařazen do plnohodnotného života. Dlouhodobým problémem však zůstává, a to nejen v ČR, dárcovství ledvin. Proto je tak důležitý projekt živých dárců, který rovněž vznikl v IKEM. Je dobře, že je této problematice věnována pozornost i v médiích.

Další velkou kapitolu tvoří nutrice nefrologických pacientů. Dietní režimy prošly vývojem stejně jako celková péče. Připomněli jsme si historii, průkopníky dietních režimů a dietních omezení až po současnost. Hodnocení nutričního stavu dialyzovaných pacientů v závislosti na stravovacích zvyklostech patří k povinnostem nejen lékařů, nefrologů, ale i nutričních terapeutů. Ti mohou ovlivnit stravovací návyky a hlavně změny v jídelním lístku pro dialyzované pacienty.

Naše společnost stále není moc zvyklá začleňovat lidi s mentálním postižením do pracovního procesu jako zaměstnance. Že to jde, názorně předvedlo dialyzační centrum ze Sokolova, které má už první velice dobré zkušenosti. Snad bude mít i následovníky.

Pokud jde o péči o seniory, ta se stává jedním z hlavních cílů nefrologického ošetřovatelství. Na hemodialyzačních jednotkách i v peritoneálním programu je v současnosti převaha pacientů v seniorském věku, proto je důležité se seniory zabývat, uchovat co nejdéle jejich soběstačnost, mobilitu a pozitivní sociální návyky. Celá populace stárne a je třeba si uvědomovat i etickou stránku, vždyť stárneme všichni.

Domácí hemodialýza bude mít svůj kód

Výukovou byla přednáška s tématem aktuální guidelines v nefrologické péči a role sestry v nich. Hemodialýza je nejen léčba, ale potřeba pacienta s nezvratným selháním ledvin. Jako v každém oboru, i v nefrologii jsou potřeba standardy péče, guidelines a jejich obnova. Peritoneální dialýza a hlavně její vývoj mají stoupající tendenci. Zlepšují se nejen podmínky, ale hlavně pomůcky, bezpečnostní prvky i vlastní provádění celé procedury. Už to není opomíjená metoda léčby při selhání ledvin. Kromě chronického PD programu je třeba se věnovat i akutním formám této léčby.

Velmi důležitým sdělením pro všechny byl koncept domácí dialýzy od pozvaného hosta kongresu prof. MUDr. R. Ryšavé. Nefrologické společnosti se podařil průlom v podobě kódu do sazebníku výkonů pro pojišťovnu právě pro domácí hemodialýzu. Výborná zpráva je, že kód je těsně před schválením na Ministerstvu zdravotnictví ČR. Znamená to velký posun v péči o dialyzované pacienty a také zlepšení kvality života pacientů, kteří mají o tuto mimořádnou metodu zájem.

Následující sdělení o domácí dialýze na přelomu století bylo velmi diskutovaným tématem. Připomněli jsme si, že úplně první domácí hemodialýzu v Československu si provedl pacient v 80. letech minulého století. Jeho mateřským a výukovým centrem bylo hemodialyzační středisko FN II, Nemocnice Na Strahově (v současné době je to VFN Praha). Výukovým programem a domácí dialýzou tehdy prošlo několik pacientů, kteří si po edukaci prováděli hemodialyzační léčbu doma. Je téměř neuvěřitelné, že nebyly žádné zvláštní komplikace ani technické problémy. Průkopníkem byl prof. MUDr. A. Válek se svým týmem. Dalším následovníkem v domácí hemodialýze bylo hemodialyzační středisko v Nemocnici Na Homolce. S odstupem času od strahovských zkušeností a s již lepšími podmínkami bylo i toto středisko úspěšné. Je proto velice důležité, že tato specifická léčba bude mít svůj kód, bude hrazena ze zdravotního pojištění a bude mít své nezastupitelné místo v nefrologii. Z historie ještě zaznělo sdělení o 45 letech vývoje léčby na hemodialyzačním středisku v Hradci Králové. Byly připomenuty i osobnosti z nefrologie, za všechny bych připomněla prof. MUDr. A. Válka a prof. MUDr. J. Erbena.

XIV. kongres byl účastníky hodnocen velice pozitivně, což je pro nás závazek pro další pracovní setkání, které se bude konat v roce 2015.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si