Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2015

Zpráva z činnosti prezidia České asociace sester za volební období 2011–2015 v souvislosti s plněním Strategického plánu ČAS na období 2011–2015

Datum: 9. 2. 2015
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

Hlavní cíle České asociace sester (ČAS)

1 Profesní příprava a vzdělávání

1.1 Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších nelékařských zdravotnických povolání, postavení sester a nelékařů v systému zdravotní péče a jejich výkon profese všeobecné sestry a dalších nelékařských profesí.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) v průběhu celého volebního období ČAS pracovalo na novele zákona č. 96/2004 Sb., o vzdělávání zdravotnických pracovníků. Za tímto účelem zřídilo Transformační komisi, jejímiž členy byli za ČAS D. Jurásková, T. Petr a V. DiCara. Závěry Transformační komise byly jednomyslně přijaty všemi členy. Činnost Transformační komise byla přerušena v roce 2013. V současné době již nemá Transformační komise na obsah novely zákona vliv.

V souvislosti s diskuzí o podobě zákona č. 96/2004 Sb. a nedostatku sester v ČR byla otevřena společenská diskuze na téma „vzdělávání sester“. ČAS připravovala a komunikovala své stanovisko ke vzdělávání sester. Toto stanovisko, které podporuje post-sekundární vzdělávání sester, se opírá o data z dostupných výzkumů a také o vyjádření ICN a EFN.

Nejúspěšnějším projektem posledního volebního období byl projekt realizovaný v letech 2011–2013 ve spolupráci s Aesculap Akademií. V tomto období proběhlo 99 konferencí a 175 seminářů pro nelékařské zdravotnické obory v rámci projektu MZ ČR Vzdělávání zdravotníků podporovaného z ESF EU. Těchto akcí se zúčastnilo 19 682 tisíc zdravotníků ze všech 12 krajů ČR. ČAS reprezentovali přednášející, odborníci v ošetřovatelství.

ČAS se účastnila několika mezinárodních projektů zaměřených na rozvoj vzdělávání zdravotníků, např. projekt Partnerství zaměřený na rozvoj inovací v průběhu vzdělávání sester nebo projekty vedoucí k tvorbě e-learningových kurzů pro sestry (garant V. DiCara).

ČAS tradičně podporovala vydávání publikací pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Publikace určená pro psychiatrické sestry Ošetřovatelství v psychiatrii, T. Petr a kol., Grada, 2014, získala Národní psychiatrickou cenu prof. Vladimíra Vondráčka a byla nominována na Cenu Josefa Hlávky za rok 2014.

Prezidium ČAS pořádalo v průběhu svého volebního období osm konferencí prezidia, vždy na jaře a na podzim a vždy v souladu s vyhlášenými prioritami ICN (garant za program J. Kracíková, garant za organizaci A. Skalická).

ČAS každoročně organizovala jednu studijní cestu do zahraničních zdravotnických zařízení a vzdělávacích institucí. Cestu také finančně podporovala (garant A. Skalická).

1.2 Podporovat a realizovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.

Kreditní komise ČAS, která vydává souhlasná stanoviska ke vzdělávacím aktivitám v rámci celoživotního vzdělávání, rozšířila na základě požadavků praxe svoji činnost o posuzování e-learningových kurzů a dlouhodobých kurzů (garant A. Skalická).

ČAS byla odborným garantem a spoluřešitelem největšího projektu ve vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR z finančních prostředků EU.

IPVZ Praha vyhlásil v rámci evropského projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“ přípravu e-learningových kurzů (autorky za ČAS: I. Kouřilová, A. Strnadová, J. Pavlicová).

ČAS dlouhodobě spolupracuje s firmou Linet. V tomto volebním období jsme realizovali projekt Mobility, financovaný z prostředků EU a zabývající se vzděláváním všeobecných sester (garant V. DiCara).

ČAS nabízí všem svým členům bezplatnou internetovou učebnu.

1.3 Podporovat a realizovat ošetřovatelský výzkum a projekty přispívající ke zvyšování kvality zdravotní péče.

ČAS podporuje studenty zdravotnických oborů, pomáhá jim se sběrem dat a s hledáním aktivních partnerů pro zpracování jejich výzkumných projektů. Výsledky nejlepších projektů zařazuje do programu konferencí, které prezidium pořádá. Jedním z aktivních subjektů v oblasti vzdělávání i výzkumu je Aesculap Akademie, kde má ČAS také své zástupce (D. Škochová).

Za tímto účelem využívá ČAS e-mailovou komunikaci se svými členy a také své webové stránky (www.cnna.cz), kde lze realizovat on-line dotazníková šetření. Evidence členské základny a zpracování informací pro členky ČAS je v souvislosti s využívanými novými technologiemi na vysoké úrovni – e-mailový zpravodaj České asociace sester (garant P. Charvátová).

ČAS každoročně podporuje soutěž Bezpečná nemocnice, organizovanou krajem Vysočina, zaměřenou na vyhodnocování projektů cílených na zvýšení bezpečnosti a zlepšení kvality poskytované zdravotní péče.

ČAS byla vyzvána Kanceláří veřejného ochránce práv ke spolupráci při šetření v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální služby. Byla podepsána dohoda o vzájemné spolupráci ČAS a Kanceláře veřejného ochránce práv, zástupci ČAS se účastnili systematických návštěv zaměřených na dodržování práv klientů a kvalitu poskytované ošetřovatelské péče v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem (garant T. Petr, V. DiCara).

1.4 Spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR v oblasti vzdělávání, vytvářet vhodné podmínky v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby obnovování a udržování odborné způsobilosti přispělo k zabezpečení vysoké kvality poskytované péče a ochraně zdraví jednotlivců a komunit.

ČAS má své zastoupení ve všech oborech, které sdružuje v Akreditační komisi MZ ČR. Ta doporučuje vzdělávací kurzy, ale i kvalifikační studijní programy ke schválení Akreditační komisi MŠMT ČR. Zástupci ČAS v Akreditační komisi MZ ČR pracují velmi aktivně a kultivují tak svojí činností kvalitu vzdělávání zdravotníků v ČR.

2 Ošetřovatelská praxe

2.1 Posilovat a rozšiřovat kompetence nelékařských zdravotnických povolání v ČR včetně prosazování nelékařských zdravotnických pracovníků jako nositelů zdravotních výkonů.

Společenská diskuze nad rozšiřováním kompetencí zejména všeobecných sester byla s nástupem nové vlády v roce 2013 pozastavena. Stalo se tak také v souvislosti s nedostatkem sester a nedostatkem nižšího a pomocného personálu v lůžkových zdravotnických zařízeních.

Samostatným orgánem ČAS pro prosazování nových výkonů v seznamu výkonů je Pracovní skupina pro seznam výkonů. Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo ČAS k revizi stávajících kódů výkonů a jejich registračních listů. ČAS připravila tuto revizi a v průběhu posledních čtyř let se jí ještě mimo to podařilo prosadit mnoho nových výkonů nejen pro sestry specialistky v souladu s prioritou ČAS v posilování kompetencí nelékařů, ale i pro edukační sestry a nutriční terapeuty. Problémem však nadále zůstává smluvní politika plátců péče, kdy se poskytovatelům nedaří tyto nové kódy se zdravotními pojišťovnami nasmlouvat. Se vznikem pozice hlavní sestry ČR na MZ ČR byl odvolán zástupce ČAS v Komisi pro seznam výkonů MZ ČR, kde dlouhá léta působila I. Kouřilová. ČAS znovu požádala MZ ČR o návrat zástupce ČAS do této komise, zatím se to však kvůli změně stanov tohoto orgánu nepodařilo. Nicméně ČAS to do budoucna považuje za svoji prioritu.

2.2 Prosazovat nutnost vyšších finančních prostředků do oblastí poskytování ošetřovatelské péče (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s rostoucími potřebami populace.

V souvislosti s akcí lékařských komor a odborových organizací „Děkujeme, odcházíme“ prosazovala ČAS navýšení platů také pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Podepsala také „Memorandum“ s tehdejším ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem.

3 Potřeby populace

3.1 Aktivně se podílet na tvorbě zdravotní politiky předkládáním návrhů při přípravě všeobecně závazných právních předpisů na celostátní i regionální úrovni.

Mgr. T. Petr, Ph.D., se jako člen prezidia ČAS a současně jako předseda sekce psychiatrických sester aktivně účastní přípravy reformy psychiatrické péče, ČAS se podílela na tvorbě Strategie reformy psychiatrické péče, kterou podepsal v říjnu 2013 ministr zdravotnictví.

3.2 Vytvářet a podílet se na koncepci dlouhodobé péče v ČR.

ČAS byla velmi aktivní v letech 2011–2012 v přípravě podkladů pro nastavení systému dlouhodobé péče. Pracovní skupina pro dlouhodobou péči ČAS dokonce připravila vlastní návrh takového systému. Bohužel MZ ČR a MPSV se spolu nedohodly na vzájemné spolupráci a rozsahu pravomocí při jeho přípravě, a tím pádem byly přípravné práce na vzniku nového zákona pozastaveny. Proto byla také pozastavena činnost pracovní skupiny ČAS. Vyřešení kontinuity péče o dlouhodobě nemocné považuje ČAS do budoucna s ohledem na nepříznivý demografický vývoj populace za prioritní (garant D. Jurásková).

3.3 Spolupracovat s orgány státní správy a ostatními profesními i odbornými organizacemi v České republice a v zahraničí. Na mezinárodní úrovni pokračovat ve spolupráci s ICN a EFN.

EFN (Evropská federace sesterských asociací) je momentálně nejaktivnější a největší sesterská organizace v EU, která zásadně ovlivňuje profesi sestry a hájí zájmy této profese, jakož i zájmy pacientů v EU. Práce v EFN znamená fyzickou účast na zasedáních dvakrát ročně a přípravu na tato zasedání, kde jsou zpracovávány a schvalovány dokumenty ovlivňující profesi sestry v EU. Dále se jedná o průběžnou celoroční práci, jako je zodpovídání dotazů partnerů, vyplňování dotazníků o ošetřovatelství v naší zemi, připomínkování dokumentů Evropské komise. Důležitou součástí této práce je přenesení získaných informací do ČR a jejich využití (garant V. DiCara).

Průběžná komunikace se zahraničními organizacemi na aktuální témata (např. členské příspěvky ICN, stanoviska k návratu vzdělání sester na SZŠ, Evropská komise – EHMA studie, European Observatory – Pokročilé role sester v ČR v primární péči) je v práci prezidia ČAS již samozřejmostí, stejně jako podpora sekcím při spolupráci se zahraničními odbornými společnostmi. Sekce onkologická a pediatrická – sekce zkontaktovány s členkami, které mluví plynně anglicky, a byla rozvinuta úspěšná spolupráce (garant V. DiCara, T. Petr).

4 Kvalita a etika v ošetřovatelství

4.1 Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně, kvalitně a eticky poskytovaných ošetřovatelských služeb (zdravotní péče a zdravotních služeb) v souladu s potřebami osob, skupin i komunit.

Disciplinární komise řešila v průběhu volebního období desítky stížností pacientů, ale i poskytovatelů zdravotní péče vůči zdravotníkům reprezentujícím profese sdružované v ČAS. Pravomoc postihnout případné prohřešky proti etice zdravotnického povolání má ČAS pouze směrem ke členům ČAS, a těch se tyto stížnosti netýkaly (garant T. Starnovská).

ČAS vytvořila pracovní skupinu, která se zabývá úpravami ošetřovatelské dokumentace, cílem této skupiny je zefektivnění ošetřovatelské dokumentace v praxi, snížení administrativní zátěže a zvýšení bezpečí pacientů i zdravotníků. (garant P. Charvátová, V. DiCara).

V roce 2013 byla ČAS opakovaně upozorňována na složitou situaci zdravotníků v lůžkových zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče. Na základě těchto informací provedla šetření na téma „Pracovní podmínky zdravotníků v ČR“ na podzim 2013 a oslovila managementy zdravotnických zařízení na stejné téma v létě 2014. Výsledky šetření potvrdily nepříznivé pracovní podmínky zdravotníků v některých zařízeních, ČAS je prezentovala na konferencích prezidia i v tisku a ve spolupráci s dalšími subjekty navrhla opatření na jejich zlepšení (garant V. DiCara, P. Charvátová, T. Petr).

4.2 Podílet se na realizaci resortních bezpečnostních cílů v praxi a na rozvoji klinických standardů péče.

ČAS opakovaně během svých aktivit v oblasti bezpečí upozorňovala na pracovní podmínky zdravotníků a na rizika s tím spojená. Pracovní skupina ČAS, která se zabývá bezpečím zdravotníků, zpracovala komplexní informace pro poskytovatele a provedla šetření o rizicích spojených se zdravotnickým povoláním. Aktivně se členové této pracovní skupiny účastnili národních i mezinárodních aktivit na toto téma. ČAS byla také zapojena do diskuze o implementaci směrnice EU o poranění zdravotníků ostrými předměty do každodenní praxe v průběhu let 2013 a 2014 (garant J. Kracíková, V. DiCara).

5 Postavení zdravotníků ve společnosti

5.1 Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování prestiže nelékařských profesí ve společnosti včetně právní ochrany profesí.

Často se na ČAS obracejí zdravotníci v pozicích zaměstnanců s prosbami o právní pomoc, zejména v oblasti pracovního práva. V těchto případech je ČAS buď odkazuje na odborové organizace, pokud u zaměstnavatele působí, nebo na právní kancelář Šustek a Šustková, s kterou ČAS dlouhodobě spolupracuje (garant D. Jurásková).

ČAS oslovila kandidáty na europoslance v roce 2009 a 2014, představila ČAS a požádala o informace o jejich postojích ke stěžejním otázkám zdravotníků. Na toto téma kontaktovala ČAS i některé další české politiky (garant D. Jurásková, V. DiCara).

5.2 Posilovat stav nelékařských zdravotnických povolání, provádět aktivní kroky ke stabilizaci a dalšímu růstu členské základny.

ČAS aktivně komunikuje s členskou základnou a snaží se identifikovat důvody odlivu členů. Jedním z těch zásadních je i změna společenské atmosféry a nechuť být aktivní mimo výkon vlastního povolání. Na základě informací, které má ČAS k dispozici, byl vytvořen systém benefitů pro členy a pro nově přicházející členy. Spočívá např. ve slevách na odborné časopisy či odbornou literaturu, nabídce bezplatné internetové učebny, zvýhodněném právním poradenství nebo nově slevách na volání a mobilní internet pro členky ČAS (garant T. Petr).

5.3 Upevnit postavení nelékařských profesí transformací ČAS na komoru nelékařů.

Zástupce ČAS v Přípravném výboru pro vznik České komory zdravotnických pracovníků je současně předsedou představenstva přípravného výboru. Příprav vzniku ČKZP se účastní 22 profesních sdružení a jejich ambicí je připravit návrh zákona pro vznik Komory. Dlouholetá činnost ČAS ukazuje, že právní forma občanského sdružení není s to vyhovět požadavkům poslání profesní organizace. Její pravomoci jsou omezeny pouze na členy a její autorita u odborné veřejnosti v oblastech regulace a kultivace nelékařských zdravotnických povolání má pouze doporučující charakter. Spolupráce všech odborných společností ukazuje, že jsme schopni i přes rozmanitost povolání a odlišné profesní priority velmi efektivně a kultivovaně pracovat (garant D. Jurásková).

5.4 Obhajovat profesní zájmy.

ČAS vyvíjí maximální úsilí, aby veškerou svou činností hájila postavení nelékařů v systému poskytování zdravotní péče v ČR. Je členem důležitých pracovních orgánů a komisí (např. Komise pro porodnictví při Radě vlády ČR, Pracovní skupiny pro reformu psychiatrické péče, Expertní skupiny MZ ČR pro Národní systém hlášení nežádoucích událostí, Meziresortní pracovní skupiny MZ ČR pro tvorbu akčního plánu pro osoby s Alzheimerovou demencí, Akreditační komise MZ ČR, Pracovní skupiny pro přípravu personální vyhlášky, Pracovní skupiny MZ ČR pro celoživotní vzdělávání, Pracovní skupiny MZ ČR pro transformaci nelékařských profesí, Tým MZ ČR pro tvorbu Národní strategie elektronického zdravotnictví atd.).

V průběhu čtyřletého volebního období se ČAS podařilo realizovat svoji strategii pouze omezeně. Přes vyvinutou aktivitu se některé důležité kroky nerealizovaly, nicméně stanovisko a hlas České asociace sester byly slyšet. Úsilí vynaložené na tuto práci je oceňováno jen velmi sporadicky, důležité jsou výsledky, které každá odborná společnost ovlivňuje pouze zčásti.

Za odstupující vedení České asociace sester děkuji všem členkám ČAS i všem zdravotníkům nelékařům i lékařům, všem odborným společnostem sdružujícím zdravotnické pracovníky i všem dalším spolupracujícím organizacím, kteří byli součástí pracovních týmů a aktivně se na práci ČAS podíleli. Všem zdravotníkům přeji hodně spokojenosti a úspěchů v jejich krásném, i když velmi náročném povolání.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si