COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Vznikla Sekce výživy a nutriční péče, která sdružuje odborníky na výživu

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Bc. Magda Hettnerová

V červnu 2016 vznikla zápisem ve spolkovém rejstříku Sekce výživy a nutriční péče. Tento spolek není členem žádné organizace, ale spolupracuje s různými odbornými i profesními organizacemi. Na to, jaké jsou cíle a plány spolku, jsme se zeptali jeho předsedkyně Mgr. Tamary Starnovské.

Proč Sekce výživy a nutriční péče vznikla?

Sekce vznikla proto, že výživa a nutriční péče jsou velmi širokými pojmy, které jsou multiprofesní a zahrnují i profese, které stojí mimo oblast zdravotnictví. Do této tematiky zasahuje i oblast zemědělství, oblast obecné výživy, oblast technologií – například výroby potravin a mnoho dalších. Výživa a nutriční péče jsou tedy poměrně rozsáhlé oblasti a bylo třeba vytvořit organizaci, která by mohla sdružovat odborníky bez ohledu na jejich profesní zaměření. Tedy opravdu každého, koho téma výživy a nutriční péče zajímá a kdo k němu má ze svého oboru co říci.

Mgr. Tamara Starnovská, předsedkyně spolku Sekce výživy a nutriční péče

Kdo všechno se tedy do sekce může přihlásit?

Každý, kdo se tématy výživy a nutriční péče profesně zabývá nebo k nim má blízko. Tedy nejenom nutriční terapeuti, ale i například lékaři – specialisté, psychologové, odborníci na pohybové aktivity, studenti těchto oborů a další.

 

Spolupracujete i s jinými organizacemi?

Ano. Navázali jsme spolupráci s některými odbornými lékařskými společnostmi, zejména s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT), protože lékaři si začínají uvědomovat, že problém špatné compliance pacientů s výživovými doporučeními může být i v tom, že tato výživová doporučení nejsou primárně formulována pro potřeby české populace. Jsou vesměs přejímána ze zahraničních odborných zdrojů, takže jejich transformace do srozumitelné podoby a jejich adaptace na stravovací zvyklosti a možnosti české populace mohou být problematické. To může být klíčové pro to, aby pacienti byli schopni a ochotni tato doporučení dodržovat. ČSAT chce tuto problematiku řešit, a proto vznikla i naše spolupráce. Od roku 2014 proto spolupracujeme na přípravě edukačních materiálů pro pacienty s diagnózou familiární hypercholesterolémie (FH). V roce 2015 jsme v rámci spolupráce připravili edukační materiál pro pacienty s hypertriglyceridémií a v roce 2016 začala naše spolupráce na tématu FH nejen s ČSAT, ale také se spolkem Diagnóza FH. S ním jsme realizovali osvětově-edukační kampaň ve velkých firmách v Praze spojenou s měřením krevních parametrů, poradenstvím lékaře a nutričního terapeuta a edukačními přednáškami nazvanou Týden FH. V roce 2017 budeme v této spolupráci pokračovat a rozšiřovat ji i na další projekty, jako např. edukační semináře k problematice FH. Další oblast, která je s tímto tématem spojená, je optimalizace postupů pro edukaci pacientů, pokud není k dispozici nutriční terapeut. Je logické, že v prvním kontaktu s pacientem je lékař, a pokud jde o lékaře – specialistu, který vesměs nemá nutričního terapeuta k dispozici, je potřeba těmto lékařům poskytnout nějaký návodný systém pro edukaci pacientů o výživových doporučeních souvisejících s jejich onemocněním.

 

Spolupracujete i se zahraničím?

Ano, s Evropskou federací společností nutričních terapeutů.

 

Zmínila jste, že jsou v sekci vítáni i studenti. O studenty jakých oborů se jedná?

Jsme otevřeni všem studentům, kteří se o výživu nějakým způsobem zajímají. Nemusejí to tedy být jen studenti zdravotnických oborů, ale i například přírodovědeckých fakult a podobně. Naším cílem je zprostředkovat jim aktuální informace související s výživou ve zdraví i nemoci podle soudobých poznatků v ucelené podobě, jaké nemají možnost nikde jinde získávat.

 

Budete se orientovat i na pacienty? Například formou nějakého poradenství?

Ano. Předpokládáme, že v průběhu roku 2017 vytvoříme na našich webových stránkách www.sekce-vnp.cz prostor i pro poučenou laickou veřejnost, která bude obsahovat informace, jež budou logicky navazovat na informace, které budeme zveřejňovat pro odbornou veřejnost.

 

Na čem v současné době pracujete?

V tuto chvíli pracujeme na několika celostátních projektech a jednom mezinárodním, který právě finišuje. Jednalo se o projekt Evropské komise s názvem Together – Společně a byl zaměřen na edukaci těhotných a kojících žen v oblasti výživy, s důrazem na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatelstva. Na projektu jsme pracovali společně s nutričním týmem Thomayerovy nemocnice v Praze. Za Českou republiku jsme byli jediní. V projektu bylo zapojeno celkem pět států – Velká Británie, Česká republika, Dánsko, Španělsko a Bulharsko. V Praze se do projektu zapojilo téměř 1300 účastnic, z nichž většina uvedla, že pro ně byl velkým přínosem. V tuto chvíli se tvoří závěrečná zpráva a podle předběžných výsledků jsme byli ze všech zemí nejúspěšnější, což je velká zásluha mojí kolegyně Mgr. Jitky Tomešové, které bych tímto chtěla poděkovat. Kromě těchto projektů pak plánujeme v dubnu letošního roku, konkrétně 4. dubna, ještě celostátní konferenci na téma výživa v klinické péči.

 

Pokud by se lidé chtěli stát členy vaší sekce, jak to mohou udělat?

Prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách. Tam také naleznou všechny potřebné informace.

 

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si