COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2018

Sestry z Evropy jednaly v Bruselu o aktuálních problémech ošetřovatelství

Datum: 14. 6. 2018
Autor: Mgr. Veronika Di Cara, Ph.D.

Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. dubna 2018 se v Bruselu konalo zasedání Evropské federace sester (European Federation for Nursing Associations, EFN), které se věnovalo praktickým možnostem řešení mnoha problémů, kterým sestry z Evropské unie (EU) v současné době čelí.

Asi tím nejpalčivějším problémem je nedostatek sester, který je umocňován stárnutím populace, tedy i populace sester, a nízkou motivací mladých lidí zvolit si sesterské povolání, které má momentálně mimořádně náročné pracovní podmínky a jim neadekvátní platy. Zdá se, že společnost a politici v mnohých zemích EU nechápou přínos sester pro společnost. Národní asociace sester se proto snaží různými způsoby upozorňovat na význam správně vzdělaných zdravotníků a jejich dostatečného počtu, ale zřejmě je třeba v tomto směru vyvinout ještě více úsilí.

Česká zástupkyně Veronika Di Cara na jednání EFN (první zleva)

Možným nástrojem řešení zmíněných problémů a hlavním bodem dubnového jednání EFN byl tzv. Evropský pilíř sociálních práv Evropské komise[1]. To je částečně závazný dokument, který má občanům EU zajistit vhodnou budoucí sociální politiku v EU. Tyto oblasti mohou pomoci formovat všichni občané a organizace v EU.

Vzhledem ke své oblasti působení se EFN rozhodla zapojit zejména do formování tří z dvaceti definovaných oblastí – do pilíře č. 6 Mzdy, který hovoří o tom, že „občané mají právo na spravedlivou mzdu umožňující jim důstojnou životní úroveň (…)“; pilíře 16 Zdravotní péče, který definuje, že „každý má právo na včasný přístup k cenově dostupné a kvalitní preventivní a léčebné zdravotní péči“, a do pilíře 18 Dlouhodobá péče, který hovoří o tom, že „každý má právo na cenově dostupné a kvalitní služby dlouhodobé péče, zejména služby domácí a komunitní péče“.

EFN intervenuje na národní úrovni prostřednictvím národních asociací v členských státech a na evropské úrovni v rámci EU. Prezidentka EFN Elizabeth Adams a generální sekretář EFN Paul De Raeve se proto již setkali s komisařem EU pro zdravotnictví Vitenisem Andriukaitisem a jeho týmem. Vitenis Andriukaitis, bývalý kardiochirurg, se se zástupci evropských sester v mnohých otázkách shodl.

 jednotlivých pracovních skupinách jsme se proto věnovali následujícím tématům, která bude možné použít při argumentaci o významu sester pro pacienty a pro společnost.

Platy a mzdy sester se v EU nejčastěji pohybují okolo průměrného národního platu[2], což zřejmě neodráží význam a náročnost této profese. Tento údaj bude použit pro argumentaci týkající se nedostatku sester.

Počty sester hlášených OECD nejsou v některých případech správné[3], často zahrnují i profese, jako jsou asistenti, pomocné sestry atd., což zkresluje statistiky týkající se počtů registrovaných sester.

Je nutné rozpoznat a oficiálně uznat nové a pokročilé role některých zkušených sester. Sestry v tzv. pokročilých rolích mohou diagnostikovat časté nemoci (chřipka) a předepisovat léky a pomůcky. V mnoha zemích EU již takto úspěšně fungují a tento trend zlepšuje včasný přístup obyvatel ke zdravotní péči.

Měření výsledků a zkušeností důležitých pro pacienta – indikátory kvality péče PROMs a PREMs a indikátory reflektující ošetřovatelskou péči mohou být využity při sledování zlepšování ve výše uvedených pilířích.

Vzhledem k demografickým změnám je pro Evropskou komisi (a WHO Europe) velmi důležitá dobře fungující primární péče[4]. Členové EFN se proto podělili s ostatními o informace o novinkách a úspěších v primární péči ve svých zemích. Česká republika má v této oblasti prostor ke zlepšení[5].

Švédsko pracuje na proaktivním zapojení sester do prevence nemocí od roku 2011.

Německo zřizuje roli „školních sester“, které fungují na školách a starají se o děti s chronickým onemocněním a problémy. Po zavedení inkluze dětí se zdravotními problémy jsou tyto sestry oceňovány učiteli. Dále probíhají jednání o minimálních počtech zdravotníků.

V Estonsku má každý praktik dvě „rodinné sestry“, které tu již mnoho let řeší prevenci chronických nemocí (např. kardiovaskulárních) zejména pravidelnými kontrolami pacientů z rizikových skupin.

Ve Finsku sestry předepisují vybrané léky a pomůcky v primární i nemocniční péči od roku 2010, zkušenosti s tím jsou pozitivní.

V Británii se sestry s rozšířenými kompetencemi starají o léčbu lidí s chronickými nemocemi. Nyní mají často vlastní praxe, kde zaměstnávají i lékaře, k němuž referují (pouze) pacienty s komplikacemi.

Na Kypru jsou sestry aktivní v edukaci rodin a dalších zdravotníků.

Dánsko obtížně vyjednává o pracovních podmínkách zdravotníků ve veřejném sektoru.

Ve Slovinsku se komunitní sestry starají o rizikové skupiny – pacienty s diabetem, hypertenzí a astmatem.

Chorvatské sestry mají obtíže s duálním systémem vzdělávání (na SZŠ+1 versus na postsekundární úrovni), projevuje se tu nedostatek sester a vysoká migrace sester.

Nizozemsko – poté, co v plánech pro zdravotnictví nebyly zmíněny sestry, přistoupila holandská asociace sester ke kampani Budoucnost bez sester, kdy, kromě jiného, umístila prázdná lůžka do ulic.

Dalším tématem, o němž se jednalo, byla celosvětová tříletá kampaň Mezinárodní rady sester (ICN) a Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem Nursing now![6]. Ta má za cíl podpořit význam sester v řešení zdravotních problémů 21. století. Definuje konkrétní úkoly, kterých má být dosaženo do roku 2020 (např. více studentů ošetřovatelství, více „hlavních sester“ na ministerstvech, více článků o ošetřovatelství atd.). Záštitu nad kampaní převzala Její královská Výsost vévodkyně z Cambridge, manželka britského prince Williama, vévody z Cambridge.

Vévodkyně z Cambridge a manželka britského prince Williama Kate Middleton převzala záštitu nad kampaní Nursing now!
fota: autorka, archiv

V závěru jednání Evropské federace sester (EFN) byli přítomní i sestry z členských zemí EU pozváni na konferenci našich slovenských kolegyň ze Slovenské komory sester a porodních asistentek (SKSaPA), která se bude konat ve dnech 9.–10. října 2018 v Senci blízko Bratislavy. Stejně tak jsme byli pozváni na další zasedání EFN, které se bude konat tamtéž následně po této konferenci ve dnech 11.–12. října.

Mgr. Veronika Di Cara, oficiální zástupce ČAS v EFN


[1] https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_cs

[2] https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page165

[3] https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page161

[4] https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/004_definitionprimarycare_en.pdf

[5] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_cs_czech.pdf (sestry v této zprávě nebyly výrazně zmíněny!)

[6] http://www.nursingnow.org/our-aims/

 

 
  • tisk
  • předplatit si