Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2023

Vnímání účinnosti, restriktiva a dodržování opatření proti šíření pandemie covidu-19 – mezinárodní srovnávací studie

Datum: 14. 8. 2023
Autor: Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D. et al

Souhrn: Národní vlády přijaly opatření ke zmírnění přenosu koronaviru (SARS-CoV-2) zavedením různých opatření. Provedli jsme online průzkum, který zahrnoval 44 různých omezujících opatření. Naším cílem bylo posoudit, která opatření občané vnímají jako efektivní, která opatření jsou vnímána jako porušení osobních svobod občanů, které názory a demografické faktory mají vliv na dodržování opatření a které kroky mohou zlepšit dodržování opatření občany. Průzkum byl rozšířen do 11 zemí: Velké Británie, Belgie, Nizozemska, Bulharska, České republiky, Finska, Indie, Lotyšska, Polska, Rumunska a Švédska. Získali jsme 9 543 odpovědí. Naše zjištění ukazují významné rozdíly mezi zeměmi ve vnímané efektivitě, omezování a dodržování předpisů. Vlády, které trpí nízkou úrovní důvěry, by měly více usilovat o přesvědčování občanů, zejména mužů, o účinnosti navrhovaných opatření.

Klíčová slova: covid-19, koronavirus, pandemie, duševní zdraví, opatření, mezinárodní studie

Perceptions of efficacy, restrictiveness and adherence to measures against the spread of the covid-19 pandemic – an international comparative study

Summary: National governments took action to delay the transmission of the coronavirus (SARS-CoV-2) by implementing different containment measures. We developed an online survey that included 44 different containment measures. We aimed to assess how effective citizens perceive these measures, which measures are perceived as violation of citizens’ personal freedoms, which opinions and demographic factors have an effect on compliance with the measures, and what governments can do to improve citizens’ compliance most effectively. The survey was disseminated in 11 countries: the UK, Belgium, the Netherlands, Bulgaria, the Czech Republic, Finland, India, Latvia, Poland, Romania, and Sweden. We acquired 9,543 unique responses. Our findings show significant differences across the countries in perceived effectiveness, restrictiveness, and compliance. Governments that suffer low levels of trust should put more effort into persuading citizens, especially men, in the effectiveness of the proposed measures.

Keywords: covid-19, coronavirus, pandemic, mental health, restrictiveness, international study

 

Úvod

V lidské historii se v pravidelných intervalech vyskytují pandemie. Dne 11. března 2020 Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila rychle se šířící epidemii koronaviru za pandemii. Od té doby se virus rozšířil téměř do všech zemí na světě. Vlády členských států musely přijmout okamžitá opatření ke zpoždění přenosu viru zavedením různých opatření k zabránění šíření viru (ECDC, 2020), přičemž si vybraly od relativně neškodných opatření, jako je dozor nad chorobami a  hygienická opatření, k  podstatně přísnějším zásahům, jako jsou cestovní omezení, karanténa a povinná izolace doma, uzavření restaurací, národních parků a škol. Většina kontrolních opatření má obrovský ekonomický a psychologický dopad na miliardy lidských životů a vyvolává vážné etické obavy a obavy v oblasti lidských práv. Dočasné odstavení některých podniků vedlo k  nezaměstnanosti a  ekonomické zátěži (Nicola et al., 2020), omezující opatření měla vážný dopad na ekonomickou aktivitu zemí (Währungsfonds, 2020), kauzality domácího násilí se během pandemie zvýšily (Sánchez et al., 2020) a další opatření proti šíření covidu-19 vedla k negativním výsledkům v oblasti duševního zdraví (Rossi et al., 202). Sociální izolace, zvýšený stres a  fyzická nečinnost v důsledku trvalé karantény, uzavření parků, tělocvičen a fitness center mohly ohrozit imunitní systém některých lidí (Woods et al., 2020). Míra sebevražd a míra úmrtnosti v důsledku opožděné léčby život ohrožujících stavů se po uzavření zemí zvýšila (John et al., 202; Cosentino et al., 2020) a je pravděpodobné, že se v průběhu času projeví ještě více negativních účinků.

Některé zásahy nesporně omezují osobní svobodu občanů a jejich základní lidská práva na práci, vzdělávání, setkávání s jinými lidmi a volný pohyb v zemi nebo návštěvu jiných zemí. Právo na zdraví nebo soukromí může být ovlivněno použitím sledovacích technologií (Canestrini, 2020; Jovičić, 2021). V právu Evropské unie hraje proporcionalita zásadní roli při ochraně základních práv (Emiliou, 1996; Kälin, 2019) a používá se k posouzení, zda jsou omezení a opatření týkající se lidských práv adekvátní k oprávněným veřejným zájmům. Při uplatňování principu proporcionality na reakce národních vlád na pandemii covidu-19 by negativní finanční, psychologické a sociální důsledky těchto opatření neměly převažovat nad požadovaným výsledkem. Rozhodování o tom, jaké opatření zavést, aniž by došlo k porušení zásady proporcionality během rychle se šířícího ohniska nákazy, je velkou výzvou, zejména pokud neexistují dostatečné důkazy o tom, která opatření porušují lidská práva, a je problematické predikovat účinnost každého opatření (Brooks et al., 2020). Nedávná studie zjistila, že zavírání všech vzdělávacích institucí, omezení počtu shromáždění na 10 osob nebo méně a uzavření podniků značně snížilo přenos, zatímco další účinek nařízení například „zůstat doma“ byl poměrně malý (Brauner et al., 2021). Objektivní odhady účinnosti jednotlivých opatření k omezení však zůstávají náročným úkolem, protože vlády obvykle implementují kombinaci opatření k omezení přenosu virů. Zkoumat vztah příčin a následků v tak složitém prostředí s mnoha matoucími faktory vyvolává otázky ohledně platnosti každého nálezu. Tato studie provedená v 11 zemích si proto kladla za cíl posoudit, jak občané vnímají účinnost a restriktivnost vnitrostátních opatření k omezení šíření nákazy souvisejících s epidemií koronaviru. Úspěch při snižování šíření nemoci může dále do značné míry záviset na souladu lidí s opatřeními k omezení šíření. Předchozí studie zjistily, že doba trvání opatření k zadržení hraje klíčovou roli v boji proti šíření nemoci, protože lidé se postupem času stávají méně poddajnými (Nese et al., 2022). Učinili jsme proto další krok a prozkoumali jsme vzájemný vztah mezi dodržováním opatření občany a dalšími faktory, jako je důvěra v národní vládu a lékařskou péči, strach z nakažení, účinnost a restriktivnost opatření, prožívaný stres během vypuknutí, čas investovaný do sledování zpráv o propuknutí koronaviru, přítomnosti základních lékařských stavů, infikování nebo nakažení rodinných příslušníků virem, názory vlád na reakci na pandemii, ztrátu příjmů způsobených krizí, poskytnutí finanční kompenzace za ušlý příjem a různých demografických opatření. Snažili jsme se odpovědět na následující otázky:

1. Jak efektivní jsou různá opatření?
2. Která opatření jsou vnímána jako narušení osobní svobody občanů a  vyžadují posouzení právních předpisů?
3. Které názory a demografické faktory mají vliv na dodržování předpisů s opatřeními?
4. Co mohou vlády udělat, aby co nejúčinněji zlepšily dodržování opatření občany?

Dopad, který má epidemie covidu-19 a aplikovaná omezující opatření na psychologický blahobyt občanů, byl v průběhu roku 2020 široce studován. Našli jsme řadu článků, které uvádějí některé aspekty zájmu pro naši studii (Coroiu et al., 2020; Altmann et al., 2020). Většina studií byla malá, zaměřená pouze na omezený počet restriktivních opatření (například sociální distancování a mytí rukou) a na faktory spojené s dodržováním těchto opatření (například styly zvládání a osobní charakteristiky), nebo pocházely z jedné země. Chyběly zprávy, které uváděly vnímanou restriktivnost, stejně jako studie zkoumající názory na celou sadu opatření, které země zavedly. Našli jsme jednu mezinárodní studii (tři země), která zkoumala vnímání občanů ohledně účinnosti opatření a jejich soulad s těmito opatřeními (Meier et al., 2020). Tato studie však byla popisná a neposkytla informace o vnímané restriktivnosti. Kromě toho jedna průzkumová studie, která zahrnovala i občany ze tří zemí, zkoumala, jak respondenti přijímají omezující opatření a jak jsou ochotni tato opatření dodržovat (Lim et al., 2021). Jednalo se však o obecné otázky týkající se opatření a studie neposkytovala informace o konkrétních opatřeních. Na základě důkazů můžeme dojít k závěru, že se jedná o první studii poskytující pohled více zemí na vnímanou účinnost, restriktivnost a dodržování 44 opatření proti šíření pandemie covidu-19. Klíčovým doporučením vydaným WHO je důležitost sledování dodržování, bezpečnosti a účinnosti opatření vůči občanům a sdílení poznatků s mezinárodním společenstvím a WHO (WHO, 2009).


Design studie

Online průzkum byl vyvinut prostřednictvím online platformy Typeform pro použití v 11 zemích, kterou autoři přeložili do devíti příslušných jazyků. Autoři původně stanovili, jaká ochranná opatření k zastavení šíření covidu-19 byla zavedena v zemi, kterou zastupují. Do průzkumu byla zahrnuta pouze opatření, která byla použita alespoň ve dvou zemích, což vedlo k 44 různým opatřením k omezení šíření. Data byla shromažďována prostřednictvím osobních sítí autorů a prostřednictvím reklamy na facebooku. Abychom oslovili více lidí a překonali omezené demografické zastoupení na facebooku, vytvořili jsme pro projekt webovou stránku: www.impact-covid19.com (k 15. květnu 2020). Nová bulharská univerzita provozovala placené marketingové kampaně na facebooku s rozpočtem 330 EUR (405 USD) se zaměřením na všechny občany ve věku 18 let a starší ve Velké Británii, Belgii (pouze vlámský region), Nizozemsku, Bulharsku, České republice, Finsku, Indii, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a Švédsku. První hodnocení proběhlo mezi 26. a 31. srpnem 2020. Každý účastník musel souhlasit a dát informovaný souhlas, aby mohl průzkum dokončit. Nebyly shromážděny žádné identifikační údaje kromě toho, že někteří účastníci souhlasili s účastí na následném hodnocení a poskytli osobní e-mail pro kontakt. Byli osloveni o 2 měsíce později, mezi 26. srpnem a 18. listopadem 2020. Etické schválení studie bylo potřeba v Polsku, Bulharsku, Lotyšsku, Rumunsku a Indii.

Průzkum hodnotil demografické charakteristiky občanů, jejich způsob zvládání pandemie, psychickou pohodu občanů, jejich vlastní hodnocení souladu s opatřeními a jejich názor na účinnost a omezenost 44 opatření. K hodnocení po ukončení léčby jsme použili čtyři validované nástroje pro traumatickou stresovou poruchu (PTSD – post-traumatic stress disorder) s PTSD screeningem primární péče pro DSM-5 (Prins et al., 2016), generalizovanou úzkost (Kroenke et al., 2007), deprese a záchvaty paniky během pandemie pomocí škály závažnosti panické poruchy (Forsell et al., 2019). Kromě ověřených nástrojů dosáhli autoři konsenzu o tom, jak formulovat relevantní otázky vyšetřující zkušenosti občanů s pandemií. Ne všechna opatření byla použita ve všech zemích, proto jsme požádali respondenty, aby vyhodnotili účinnost opatření k omezení, která byla v jejich zemi použita.

Analýza dat byla provedena prostřednictvím SPSS verze 23. Pro tuto analýzu jsme použili popisná opatření (průměr a proporce), analýzu rozptylu (ANOVA), chí-kvadrát test, Spearmanův neparametrický korelační koeficient (rho) a multivariabilní regresní model s postupným výběrem proměnných. Skóre účinnosti, restriktivnosti a dodržování předpisů měřené na 11bodové Likertově škále 0–10 byla převedena na procenta. Vytvořili jsme model s více proměnnými pro dodržování každého opatření. Z dvojrozměrné a vícerozměrné analýzy byla z důvodu nízkého počtu posouzení shody vyloučena pouze dvě opatření, která byla hodnocena během následného hodnocení.


Výsledky a diskuze

První hodnocení dokončilo 9 942 lidí z 11 zemí. Někteří lidé dokončili průzkum vícekrát, proto bylo zachováno pouze první dokončení, což snížilo počet respondentů na 9 543 jedinečných odpovědí: UK (n = 653), Belgie (n = 374), Nizozemsko (n  =  864), Bulharsko (n = 1 868), Česká republika (n = 723), Finsko (n = 542), Indie (n = 779), Lotyšsko (n = 643), Polsko (n = 1 008), Rumunsko (n = 1 504) a Švédsko (n = 585). Následné hodnocení bylo dokončeno v průměru 68 dní po prvním posouzení 1 926 respondenty. Většinu respondentů tvořily ženy (71,4 %). Průměrný věk respondentů byl 47,5 let a většina z nich získala bakalářský, magisterský nebo doktorský titul (60 %). Většina respondentů patřila do skupiny zaměstnanců nevyužitých během pandemie (76 %), následovali další základní zaměstnanci (12,5 %) a zdravotníci (11,5 %). V průměru 26 % dotazovaných uvedlo, že při pandemii přišlo o práci nebo se jejich příjem snížil, ale pouze 17,9 % z nich za to dostalo finanční náhradu. Pouze 8,5 % respondentů uvedlo, že měli symptomy covidu-19 a/nebo byli pozitivně testováni, zatímco 21,8 % z nich uvedlo, že byl touto chorobou nakažen člen rodiny. Třetina respondentů (30,5 %) měla alespoň jeden základní zdravotní stav, který je vystavoval zvýšenému riziku závažného onemocnění způsobeného infekcí covid-19. Většina respondentů (43 %) si myslí, že opatření přijatá k zabránění šíření covidu-19 mají negativnější důsledky než samotný covid-19, ve srovnání s 37 % respondentů, kteří s tímto tvrzením nesouhlasí (20 % ani nesouhlasilo, ani souhlasilo). Zákaz návštěvy národních parků a  přírodních parků byl posouzen jako nejrestriktivnější a nejméně účinné opatření, které vyžadovalo právní vyvážení při provádění tohoto opatření. Dalšími opatřeními, která vyžadují právní posouzení z důvodu porušování lidských práv na soukromí a přístup ke zdravotnickým službám, byly:

1. policejní síly mohou požadovat a  získávat osobní údaje občanů od poskytovatelů internetu a telefonů;
2. zastavení všech volitelných lékařských operací a postupů;
3. povinné hlášení příznaků nemoci zdravotnickým orgánům;
4. doporučení pro karanténu občanů, kteří patří do vysoce rizikových skupin nebo byli v kontaktu s infikovanými lidmi.

Jejich vnímaná účinnost výrazně převažovala nad vnímanou restriktivitou. Zjistili jsme, že 26 % respondentů přišlo o práci nebo obdrželo méně finančního příjmu v důsledku pandemie. Pouze 18 % z nich obdrželo nějakou finanční kompenzaci, zatímco lidé, kteří žádnou kompenzaci nedostali, dodržovali většinu opatření nejméně.

Ve studii byly patrné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi ve vnímané efektivitě, omezenosti a dodržování předpisů. Nizozemští respondenti hodnotili většinu opatření jako méně účinná a přísnější ve srovnání s respondenty z jiných zemí. Na rozdíl od nizozemských respondentů, kteří také nejméně dodržovali téměř všechna opatření, uvedli indičtí respondenti nejvyšší soulad s opatřeními. Další rozdíly mezi zeměmi ukazují, že například finští respondenti mají největší důvěru v to, že finské nemocnice mají zdroje a odborné znalosti k zajištění nejlepší dostupné léčby pro lidi infikované koronavirem, zatímco polští respondenti mají nejmenší důvěru v lékařskou péči. Polští respondenti také nejméně důvěřují tomu, že se jejich vláda stará o své občany, přičemž národní vládě nejvíce důvěřují Finové. Britští, finští a indičtí respondenti považovali reakci své národní vlády na koronavirovou krizi za vhodnou. Švédští respondenti ji považovali za nejnebezpečnější na rozdíl od nizozemských respondentů, kteří hodnotili vládní reakce jako nejextrémnější. Na druhou stranu nizozemští respondenti zjistili, že jejich vláda byla ohledně vypuknutí koronaviru nejpravdivější, zatímco nejspokojenější byli polští respondenti. Dále byli rumunští respondenti nejvíce stresováni pandemií, zatímco lotyšští a čeští respondenti měli nejnižší úroveň stresu. Švédští respondenti pociťovali největší strach, že by mohli být nakaženi virem, ve srovnání s nizozemskými a českými respondenty, kteří se obávali nejméně.

Opatření „Udržujte vzdálenost alespoň 1–2 m od ostatních“ osobně ovlivnilo 78 % respondentů studie. Celkově bylo průměrné dodržování předpisů ve všech zemích 73 %, přičemž Nizozemsko vykazovalo nejnižší dodržování předpisů s 53 %, následované Polskem se 65 %. V Indii dodržovali předpisy v 86 % případů. Další individuální faktory ovlivnily také míru stížností lidí v souvislosti s tímto opatřením (bezpečný rozestup). Lidé, kteří byli více v souladu s opatřeními, sledovali více zpráv souvisejících s pandemií, byli starší, měli vyšší vzdělání a více věřili nemocnicím a své vládě. Rovněž se viru více báli a zažili kvůli pandemii větší stres. Ženy v průměru vykazovaly vyšší míru dodržování předpisů než muži (75 vs. 67 %; p < 0,001). Měly sklon vyhovět, když se někdo z jejich rodiny nakazil (77 %) nebo měly samy komorbiditu, například kardiovaskulární onemocnění, cukrovku nebo hepatitidu B (77 %). Faktorem s významným účinkem byl prožívaný stres z ohniska nákazy.

„Reakce vlády“ a „Důvěra ve vládu“ byly významně spojeny s dodržováním předpisů. Zlepšení důvěry ve vládu o 10 % by přineslo dodržování až o 4 % vyšší. Předpokládaná účinnost a restriktivnost sociálního distancování mají významný dopad na dodržování pravidel sociálního distancování. Celkem 10% zvýšení vnímané účinnosti opatření přináší 5% zvýšení kooperace. Čím vyšší je vnímané nepohodlí z tohoto opatření, tím nižší je dodržování předpisů, a účinnost opatření je velmi malá: snížení nepohodlí o 10 % vede ke zvýšení dodržování o 1 %. Ženy se dále řídily tímto pravidlem o 3,5 % více než muži a starší lidé byli o 1 % ve shodě s lidmi o rok mladšími. Proto by se měli politici v zájmu zvýšení míry dodržování sociálního distancování zaměřit na zlepšení důvěry a vláda by se měla vyhnout extrémním politickým rozhodnutím v přesvědčování občanů, že sociální distancování je účinná strategie prevence infekce.


Závěr

Naše studie poskytuje jedinečná data o tom, která opatření jsou občany vnímána jako nejúčinnější a současně která nejvíce omezují jejich lidská práva a která opatření vyžadují vyvážení mezi negativními finančními, psychologickými a sociálními dopady a požadovaným výsledkem za účelem ochrany právního státu. Během mimořádných událostí (pandemie) by měli politici implementovat nejméně omezující a nejúčinnější opatření v oblasti veřejného zdraví. Vlády, které trpí nízkou úrovní důvěry, by dále měly usilovat o přesvědčování občanů, zejména mužů. Mohou tak dosáhnout požadovaný výsledek k zastavení šíření viru zvýšením kooperace občanů s opatřením namísto provádění kombinace mnoha omezujících opatření, která mají opačný účinek. Politici by se měli zdržet vydávání opatření, která jsou vnímána jako více omezující pro lidská práva občanů a kde chybí objektivní důkazy o účinnosti zpoždění přenosu viru. Veřejné vzdělávací kampaně by měly využívat shromážděné informace založené na důkazech během pandemie covidu-19 s cílem maximalizovat dodržování těchto opatření. 

 

Literatura
1. ALTMANN S., MILSOM L., ZILLESSEN H. et al. Acceptability of app-based contact tracing for covid-19: cross-country survey study. JMIR Mhealth Uhealth 2020; 8(8): e19857. doi: 10.2196/19857.
2. BRAUNER J. M., MINDERMANN S., SHARMA M. et al. Inferring the effectiveness of government interventions against COVID-19. Science 2021: 371(6531): eabd9338. doi: 10.1126/science.abd9338.
3. BROOKS S. K., WEBSTER R. K., SMITH L. E. et al. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. Lancet 2020; 395(10227): 912–920. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30460-8.
4. CANESTRINI N. Covid-19 Italian emergency legislation and infection of the rule of law. New J Eur Crim Law 2020; 11(2): 116–122. doi: 10.1177/2032284420934669.
5. COROIU A., MORAN C., CAMPBELL T. et al. Barriers and facilitators of adherence to social distancing recommendations during COVID-19 among a large international sample of adults. PLoS ONE 2020; 15(10): e0239795. doi: 10.1371/journal. pone.0239795.
6. COSENTINO N., ASSANELLI E., MERLINO L. et al. An in-hospital pathway for acute coronary syndrome patients during the COVID-19 outbreak: initial experience under real-world suboptimal conditions. Can J Cardiol 2020; 36(6): 961–964. doi: 10.1016/j.cjca.2020.04.011.
7. EMILIOU N. The principle of proportionality in European law: a comparative study. Volume 10. London: Springer 1996.
8. EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL. Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. Stockholm 2020.
9. FORSELL E., KRAEPELIEN M., BLOM K. et al. Development of a very brief scale for detecting and measuring panic disorder using two items from the Panic Disorder Severity Scale-Self report. J Affect Disord 2019; 257: 615–622. doi: 10.1016/j.jad.2019.07.057.
10. INTERNATIONAL MONETARY FUND. World economic outlook. The Great Lockdown. Washington DC 2020.
11. JOHN A., PIRKIS J., GUNNELL D. et al. Trends in suicide during the covid-19 pandemic. BMJ 2020; 371. m4352. doi: 10.1136/bmj.m4352.
12. JOVIČIĆ S. COVID-19 restrictions on human rights in the light of the case-law of the European Court of Human Rights. ERA Forum 2021; 21(4): 545–560. doi: 10.1007/ s12027-020-00630-w.
13. KÄLIN W., KÜNZLI J. The law of international human rights protection. 2nd ed. Oxford: University Press 2019.
14. KROENKE K., SPITZER R. L., WILLIAMS J. B. et al. Anxiety disorders in primary care: prevalence, impairment, comorbidity, and detection. Ann Intern Med 2007; 146(5): 317–325. doi: 10.7326/0003-4819-146- 5-200703060-00004.
15. LIM J. M., TUN Z. M., KUMAR V. et al. Population anxiety and positive behaviour change during the covid-19 epidemic: cross-sectional surveys in Singapore, China and Italy. Influenza Other Respir Viruses 2021; 15(1): 45–55. doi: 10.1111/irv.12785.
16. MEIER K., GLATZ T., GUIJT M. C. et al. Public perspectives on protective measures during the covid-19 pandemic in the Netherlands, Germany and Italy: a survey study. PLoS One 2020; 15(8): e0236917. doi: 10.1371/journal.pone.0236917.
17. NESE M., RIBOLI G., BRIGHETTI G. et al. Delay discounting of compliance with containment measures during the COVID-19 outbreak: a survey of the Italian population. Z Gesundh Wiss 2022; 30(2): 503-511. doi: 10.1007/s10389-020-01317-9.
18. NICOLA M., ALSAFI Z., SOHRABI C. et al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19). A review. Int J Surg 2020; 78: 185–193. doi: 10.1016/j.ijsu.2020.04.018.
19. PRINS A., BOVIN M. J., SMOLENSKI D. J. et al. The primary care PTSD screen for DSM-5 (PC-PTSD-5): development and evaluation within a veteran primary care sample. J Gen Intern Med 2016; 31(10): 1206–1211. doi: 10.1007/s11606-016-3703-5.
20. ROSSI R., SOCCI V., TALEVI D. et al. COVID-19 pandemic and lockdown measures impact on mental health among the general population in Italy. Front Psychiatry 2020; 11: 790. doi: 10.3389/fpsyt.2020.00790.
21. SÁNCHEZ O. R., VALE D. B., RODRIGUES L. et al. Violence against women during the covid-19 pandemic: an integrative review. Int J Gynecol Obstet 2020; 151(2): 180–187. doi: 10.1002/ijgo.13365.
22. WOODS J. A., HUTCHINSON N. T., POWERS S. K. et al. The COVID-19 pandemic and physical activity. Sports Med Health Sci 2020; 2(2): 55–64. doi: 10.1016/j. smhs.2020.05.006.
23. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Pandemic influenza preparedness and response: a WHO guidance document. Geneva, Switzerland: WHO 2009.

 

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.1, Jakub Lickiewicz, MSc., Ph.D.2, Irina Georgieva, BSc, MSc, PhD.3
1 Vysoká škola zdravotnická, o. p. s., Praha
2 Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical College Krakow, Poland
3 Department of Cognitive Science and Psychology, Bulgarian University, Sofia, Bulgaria

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si