COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Ministr potvrdil jednotnou platovou politiku pro všechny zdravotníky

Datum: 7. 2. 2011
Autor:

Nastolili jsme aktuální téma s vědomím toho, že situace se kolem exodu českých lékařů neustále vyvíjí. To, co se děje dnes, nemusí být pravda už zítra nebo až náš časopis začátkem února vyjde. S tímto vědomím jsme zaznamenali významnou událost s datem 7. ledna.

7. ledna, bezprostředně  poté, co se mi­nistr zdravotnictví sešel s řediteli fa­kultních nemocnic, poskytla ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice (VFN)  v Praze a prezidentka České asocia­ce sester Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA rozhovor pro ČT 24, v němž vy­stupovala v obou svých funkcích. Uvedla, že požadavky lékařů chápe. Avšak dobu, kterou si lékaři pro svůj protest vybrali, považuje za nevhod­nou, jeho formu za skandální a pro lé­kaře nedůstojnou. Celou akci považuje za nešťastnou, zvláště proto, že neklid je vidět u veřejnosti a u pacientů.

Sestry u lůžka pacienta zůstanou

Situace sester je podle Juráskové po­dobná jako lékařů. Také sestry nejsou oprávněně spokojeny se svými pla­ty a i  ony vidí velké rezervy v systému českého zdravotnictví. Nicméně sestry u lůžka zůstanou u pacienta, k agresiv­ní kampani se nepřidají. Kupříkladu ve VFN není zaznamenána jediná výpo­věď, která by se k této kampani přidala.

To ovšem neznamená, že sestry jsou spokojené. Dana Jurásková připomněla stanovisko ČAS (např. Florence 1/2011), ve kterém organizace jasně říká, že kdy­by ministerstvo ustoupilo požadavkům lékařů, sestry by byly potrestány za to, že se spolu s nimi nebraly za svá prá­va podobným agresivním způsobem, že vydržely, že chápou situaci, která je vážná. S tím je zajedno i ministr zdra­votnictví, který veřejně potvrdil, že bu­dou-li se hledat prostředky na zvýšení platů zdravotníků, pak se dotkne nejen lékařů, ale i sester.

Odchod lékařů neznamená automaticky odchod sester

Ve Všeobecné fakultní nemocnici se očekává určitá redukce v provozech, ale i tam budou potřebné sestry. „Navíc je možné transformovat části akutní pé­če na lůžka následné péče, kde jsou po­třeba zejména sestry,“ uvedla Dana Ju­rásková. „My se rozhodně o práci sester nebojíme. Pokud bude redukován lůž­kový fond, bude zčásti transformován a zčásti nebude redukce v počtu pro­puštěných sester významná.“

Platy sester se budou řešit v „balíku“ s lékaři

Průměrný plat sestry je v ČR 21-23 tis. Kč. Jsou kraje – a není to Praha – kde průměrný plat sestry dosahuje až 27 tis. Kč. Diskuse o platech sester bu­dou podle představ ministerstva do­bíhat v kontextu platů ostatních zdra­votníků, budou odvozovány od platů lékařů tak, aby se mezi nimi drama­ticky nerozevíraly nůžky.

Proč jednání ztroskotala?

Dana Jurásková se domnívá, že kdyby lékaři lépe konkrétně popsali, co jim na zdravotnictví vadí, a kdyby LOK nesdružil celou diskusi na jednu jedi­nou věc, a to je plat, řešení by se jistě našlo. Protože lékaři pojímají proble­matiku daleko šířeji než LOK. Vstříc­nost ministerstva je neobvyklá. „Bo­hužel tuto šanci dospět k změně i pro­střednictvím tohoto protestu LOK prohrál,“ uzavřela Jurásková.

Text jš

Foto Václav Kříž

 

 
  • tisk
  • předplatit si