COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2012

Onkologická onemocnění prizmatem ošetřovatelské péče

Datum: 4. 6. 2012
Autor:

Aesculap Akademie vyškolila v loňském roce přes 11 tisíc zdravotníků. Další z konferencí podporovaných Evropskou unií proběhla v Lékařském domě v Praze dne 5. dubna. Zabývala se péčí o onkologického pacienta. Uspořádala ji Aesculap Akademie (AA) pod záštitou a ve spolupráci s ČAS, v rámci projektu MZ ČR a v koordinaci s IPVZ.

Akci moderovala předsedkyně traumatologicko-ortopedické sekce ČAS Mgr. Dagmar Škochová, MBA. Za AA se zúčastnil vedoucí manager RNDr. Marin Kalina, Ph.D. a Bc. Tomáš Kovrzek. M. Kalina vystoupil jako první a uvedl zajímavý údaj: AA vyškolila v loňském roce přes 11 tisíc zdravotníků.

Nový typ sestry – studijní sestra

Na konferenci se vedle onkologických sester potkaly sestry mnohých dalších odborností
foto: Jarmila Škubová

Do odborné problematiky onkologie uvedla přítomné Mgr. Darja Hrabánková-Navrátilová, vrchní sestra I. interní kliniky – kliniky hematologie VFN Praha. V tematicky široce pojaté přednášce zdůraznila fakt, že v dnešní době nabývají na významu finanční aspekty léčby. V Česku se za posledních několik let konstituovala pracoviště – onkologická centra trojího typu: pro léčbu solidních nádorů, hematoonkologická centra a dvě dětská onkologická centra. Na těchto pracovištích se soustřeďuje špičková technologie, používají nejmodernější metody léčby, včetně toho, že je zde vysoká účast pacientů v klinických studiích. To dává příležitost sestrám k realizaci v novém oboru. Sestry, po zahraničním vzoru nazývané studijními sestrami (Study Nurses), pracují jako koordinátorky těchto klinických studií. Jsou to zkušené onkologické sestry s vysokoškolským vzděláním. 

Typickým onkologickým pacientem se stomií je senior

Onkologická péče u pacientů v pozdním věku, inkontinence, péče o rány, stomie – tak zněl název přednášky Mgr. Veroniky Zachové z VFN. Uvedla, že ve věku nad 65 let přibývá onkologických onemocnění, a proto je typickým pacientem stomasestry senior. Tato skutečnost determinuje edukaci. V pozdním věku je obvyklá komorbidita a většinou malnutrice. Vedle psychologické problematiky (opuštěnost, vysoký věk) je třeba mít na mysli problémy spojené s obezitou, která je u vyšších věkových skupin častá (pacient si na stomii nevidí, kožní řady), se zrakem, citlivostí pokožky (kůže je tenká, křehká, šupinatá atd.), sluchem apod. U těchto pacientů je proto na prvním místě individuální přístup.

Maligní nádory u dětí – po úrazech na druhém místě mezi příčinami úmrtí

O specifikách léčby v dětské onkologii a nejčastějších onkologických onemocněních v dětském věku hovořila vrchní sestra dětské onkologické kliniky FN v Motole Jitka Wintnerová. Uvedla, že nejčastějším nádorovým onemocněním dětského věku je leukémie, která tvoří až polovinu všech případů dětských maligních nádorů.

V každé sestře je kus psychologa

O komplikacích v sexuálních vztazích s onkologickým pacientem hovořila psycholožka z VFN, PhDr. Laura Janáčková, CSc. Na závěr poděkovala sestrám, které se starají o onkologické pacienty, a uvedla, že vlastně každá sestra musí také práci psychologa vykonávat. Je to o lidském přístupu.

Pozor na kompetence!

Moderátorka konference D. Škochová
foto: Jarmila Škubová

O zákoně o zdravotních službách, který je v platnosti od 1. dubna tohoto roku, hovořil JUDr. Petr Šustek, Ph.D., z Centra zdravotního práva PF UK. Zákon komplexně právně upravuje vztah mezi poskytovatelem péče a pacientem a jeho součástí je i významný dokument o právech pacientů. Obšírně se však zabývá i právy zdravotníků. Velký důraz pak klade na problematiku kompetencí. Přednášející upozornil velmi důrazně, aby sestry v žádném případě nevykonávaly výkony, ke kterým nemají odbornou způsobilost. takové jednání je nyní výrazně protiprávní a je přísně postihováno. P. Šustek v této souvislosti doporučil přečíst si zvláště paragraf 28–50 zákona, kde jsou všechny situace, které mohou v praxi nastat, podrobně a srozumitelně popsány (office@aksu.cz). V závěru pak ještě upozornil na to, že znalecký posudek pro jednání soudu na sestru smí napsat pouze sestra-soudní znalec, kterých je v ČR v současné době šest.

Dalšími tématy konference byla nutriční péče o onkologicky nemocné, výhody a zkušenosti implantabilních portů a nakonec vše o spánku.

 
  • tisk
  • předplatit si