COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Nefrologické sestry se sešly již potřinácté

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Jindra Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Už XIII . kongres nefrologické sekce ČAS s mezinárodní účastí se konal v B rně ve dnech 31. 10.–1. 11. Jeho hlavním tématem byly nozokomiální nákazy a infekce u pacientů s onemocněním ledvin. Toto široké téma bylo ve dvou dnech rozděleno do několika odborných bloků.

V prvním bloku zazněla zpráva o činnosti nefrologické sekce za rok 2013, kterou prezentovala předsedkyně sekce Bc. J. Kracíková. Zazněla rovněž zpráva o činnosti evropské asociace EDTNA/ /ERCA a klinické směrnice pro hemodialýzu, které jsou z dílny evropské exekutivy. Jistě velkým přínosem pro všechny bylo sdělení o zákonných požadavcích v oblasti hygieny při provozování dialyzačního střediska a připomenut byl i zákon o zdravotních službách. Následující tři sdělení se týkala bezpečné praxe, bezpečnosti a kvality dialýzy a bezpečí pacientů a personálu. Hodně se diskutovalo o směrnici 2010/32/EU, která je od letošního května implementována do legislativy všech zemí EU a týká se především bezpečné praxe a ochrany personálu na zdravotnických pracovištích a v sociálních službách.

V dalších blocích a sděleních jsme se společně věnovali edukaci nefrologických pacientů a také otázce, kdy a jak edukovat. Pacienti při hemodialýze mají problémy s kognitivními funkcemi, proto edukace musí být nejen srozumitelná, ale hlavně opakovaná. V této oblasti mohou sestry plně uplatnit své kompetence, kreativitu a diplomacii. Do edukací se také plně zapojují nutriční terapeuti, kteří se na dialyzačních pracovištích velmi osvědčili.

Připomněli jsme si očkování nejen pacientů, ale i ošetřujícího personálu proti virové hepatitidě, historii očkování, ale i současnost.

V samostatném bloku o infekcích zaznělo sdělení o klostridiové infekci a o možných komplikacích u pacientů na peritoneální dialýze při hospitalizaci.

Důležitou prezentací bylo představení ochranných rukavic – kdy a na které činnosti je používat a hlavně jaký správný typ zvolit vzhledem k jejich různé propustnosti. Zde bylo na místě i představení bezpečnostní dialyzační jehly a v následující prezentaci zkušenosti s jejím používáním.

Celý jeden blok byl vyhrazen pro příspěvky s transplantační tematikou. Ve sdělení byla zdůrazněna prevence nozokomiálních nákaz po transplantaci ledviny. O tom, že ošetřovatelská péče o pacienty s imunosupresivní terapií má svá specifika, asi částečně víme, ale prezentace na toto téma nám ujasnila, jaká specifika převládají. O projektu Ambasador transplantace, v němž se ambasadorkami stávají sestry, jaká je jejich nová role a jaké mají pravomoci, již zazněly informace na předchozích akcích. Projekt je velmi úspěšný a bude pokračovat i v následujícím roce.

Velmi emotivní bylo vystoupení pacienta s peritoneální dialýzou z Kežmaroku, který se s námi podělil o své starosti, problémy, ale také o to, jak zvládá vše, co s dialýzou souvisí. Velmi pozitivním prvkem je, že pacient dostal příležitost být pracovníkem dialyzačního centra, kde zastává funkci technika a zároveň údržbáře.

Dvě sdělení se týkala nevidomých pacientů. Jejich handicap je pro ně i pro ošetřovatelský personál problém, ale ne neřešitelný. Je třeba si uvědomit, že i takoví pacienti jsou mezi námi a že záleží jen na nás, jak se společně s nimi můžeme s tímto problémem vypořádat. Na hemodialyzačních střediscích je také v posledních letech převaha seniorů nad mladšími pacienty. Vždy záleží na každém pacientovi, na jeho jedinečnosti, na jeho celkovém fyzickém i psychickém stavu, a pro nás všeobecné sestry je obrovským úkolem, jak zvládat komplexní péči, jak komunikovat a jak ovládat i negativní emoce.

Posledním sdělením bylo zamyšlení nad prací a podmínkami sester na nefrologických pracovištích. Sdělení bylo kritické a nutilo k zamyšlení. Autorka se zaměřila na vztahy na pracovišti a na to, že sestra je polyvalentní síla, která nemá moc dovolání. V diskuzi bylo připomenuto šetření ČAS , které se týká pracovních podmínek sester, o kterých se v poslední době hodně hovoří.

V rámci kongresu proběhl i výbor nefrologické sekce, na kterém byly mj. naplánovány akce, které se uskuteční v roce 2014.

Velmi zdařilého kongresu se účastnilo 182 sester a jako hosté byli přítomni i lékaři – nefrologové. Je potěšitelné, že mají zájem o činnost svých spolupracovníků z řad NLZP. Na další pracovní setkání se těšíme v příštím roce.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS
Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si