Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Novela zákona o NLZP byla hlavním tématem diskuzního fóra XXII. královéhradeckých ošetřovatelských dnů

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Bc. Magda Hettnerová

Již tradiční Královéhradecké ošetřovatelské dny se konaly ve dnech 8.–9. září 2016 na Univerzitě Hradec Králové. Novinkou letošního roku bylo diskuzní fórum na téma Jak získat a udržet nelékařské zdravotnické pracovníky ve zdravotnictví, které se konalo první den akce.

Na XXII. ročníku akce, kterou pořádá Česká asociace sester (ČAS) – region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové (FN HK), Nadací pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie a pod záštitou primátora města Hradec Králové, přijali letos pozvání prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA, primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink, lékařský náměstek FN HK prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc., papežský prelát z Biskupství královéhradeckého mons. Mgr. Josef Socha, děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK HK) prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj v oblasti výživy, metabolismu a gerontologie MUDr. Róbert Hromádka, ředitelka NCO NZO Mgr. Jana Mikulková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaňková, předsedkyně ČAS – region Hradec Králové Mgr. Ivana Šlaisová a ředitelka VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PaedDr. Soňa Lamichová.

Po úvodních slovech a zdravicích všech zúčastněných hostů se za výkonný výbor ČAS regionu Hradec Králové rozloučila Mgr. I. Šlaisová, která oznámila, že po dvou volebních obdobích už nebude znovu na post předsedkyně regionu kandidovat.

ČAS: Novela zákona nové sestry nepřinese

Potom přišel na řadu první blok přednášek, v němž úvodní slovo patřilo prezidentce ČAS PhDr. M. Šochmanové, MBA, která pohovořila na téma aktuální problematika sester z pohledu ČAS. Mluvila především o tom, co bylo poté hlavním tématem diskuzního fóra, a to o chystané novele zákona č. 96/2004 Sb., kterou v červnu letošního roku schválila vláda (a která dne 9. 9. 2016 prošla prvním čtením v Poslanecké sněmovně – pozn. red.) a která mj. zavádí systém vzdělávání 4 + 1, ruší kreditní systém a mnoho dalšího. Prezidentka ČAS upozornila, že změna systému vzdělávání nové sestry do praxe nepřinese, protože sestry v praxi trápí jiné problémy, než je vzdělávání. Nejvíce to je jejich nízké finanční ohodnocení, přetíženost v praxi, vztahy na pracovišti a také to, jak sestry vnímá česká společnost. Medicína se posouvá dopředu a mění se i pacienti, kteří jsou mnohem informovanější a vyžadují více informací než kdysi. Populace navíc stárne, takže pacienti vyžadují více péče, více empatie a trpělivosti, a na to vše musejí zdravotníci reagovat.

„Musíme si také uvědomit, že stávající střední zdravotnická škola už dávno není, co bývala. Už to není elitní výběrová škola, na kterou se dostali jen studenti s vynikajícím prospěchem. I učební osnovy jsou jiné a mění se i studenti, kteří dnes dospívají a dozrávají mnohem později. Proto je nutné to, co je běžné všude jinde v Evropě, aby po střední škole sestry ještě absolvovaly tříleté kvalifikační studium, které v současné době nejvíce vyhovuje,“ upozornila PhDr. M. Šochmanová, MBA. Upozornila také na to, že novela bez problémů prochází legislativním procesem, aniž by odborná veřejnost byla seznámena s tím, jak má jednoleté studium pro absolventy střední zdravotnické školy na vyšších odborných zdravotnických školách vůbec vypadat.

„Obávám se, že pokud bude novela zákona č. 96/2004 Sb. v této podobě přijata, dojde nejen ke snížení kvality péče o pacienta, ale i k vyvolání chaosu mezi nelékařskými zdravotnickými pracovníky,“ řekla. Současně však upozornila, že některé novinky, které má novela přinést, jsou správné. Například to, že vyhláška odstraňuje práci pod odborným dohledem. V závěru svého sdělení ještě upozornila, že problém s nedostatkem personálu je dán na řadě míst také tím, že současní zdravotničtí asistenti (které novela zákona č. 96/2004 Sb. nově označuje jako praktické sestry – pozn. red.) jsou na řadě pracovišť špatně zařazováni.

Další přednáška patřila ředitelce NCO NZO v Brně Mgr. J. Mikulkové, MBA, která mluvila o programech, které NCO NZO zajišťuje pro rozvoj a podporu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. O tom, co je to morální distres sester, pohovořil prof. PhDr. J. Mareš, CSc., z LF UK HK a výsledky svého šetření na téma Kvalita života pomáhajících profesí z pohledu všeobecných sester přednesla V. Gigalová z LF UK HK. Dopolední blok přednášek uzavřela vedoucí a vrchní sestra Domácího hospice Duha, o. p. s., J. Sieberová, jež mluvila o svých zkušenostech s vedením týmu tohoto domácího hospice, který funguje v Hořicích.

Následovalo diskuzní fórum, do kterého se kromě hostů konference zapojili i předseda POUZP Bc. Tomáš Válek, DiS., náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči FN Ostrava Bc. Mária Dobešová a prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., z LF UK. Diskuze se točila kolem témat, jak přitáhnout mladé lidi k profesi zdravotní sestry, jak udržet nelékařské zdravotnické pracovníky (NLZP) v praxi, novela zákona č. 96/2004 Sb. a systém vzdělávání 4 + 1. Diskuze byla bohatá a podle reakcí sálu bylo patrné, že se jedná o témata aktuální, která vyvolávají hodně otázek i emocí.

Cévní vstupy byly hlavním tématem odpoledního bloku

Odpolední část prvního dne konference byla rozdělena do dvou bloků a paralelně s nimi probíhalo v druhém sále setkání sekce seniorek ČAS.

O aktuální problematice sester z pohledu ČAS hovořila prezidentka ČAS PhDr. Martina Šochmanová, MBA
fota: Magda Hettnerová

První odpolední blok přednášek odstartovala B. Taufmanová z I. interní kardiologické kliniky FN HK, která se ve svém sdělení s názvem Historie a současnost i. v. vstupů ohlédla za čtyřiceti lety své praxe na II. a I. interní klinice, převážně na jednotkách intenzivní péče. Stručně popsala vývoj zdravotnických pomůcek a materiálů od těch, které si sestry vyráběly a připravovaly samy, až po moderní sady, které se k jednotlivým výkonům používají dnes. Na její přednášku navázaly D. Vlášková z Kardiochirurgické kliniky FN HK a R. Čiperová z téže nemocnice, které mluvily o péči o cévní vstupy a o péči o pacienta s centrálním žilním katetrem. Katetry a venózní porty byly tématy i dalších přednášek prvního odpoledního bloku.

Zajímavá přednáška I. Dvořáčkové z FN HK s lehce provokativním názvem S jakými materiály pracujeme a s jakými bychom chtěli pracovat? zahájila závěrečný odpolední blok. V krátkém zamyšlení položila autorka v úvodu několik otázek: Vyhovují nám pomůcky, které používáme při péči o pacienta? Jaká jsou kritéria při nákupu speciálního zdravotnického materiálu? Zajímá se někdo o problémy s tímto speciálním zdravotnickým materiálem (SZM)? Řešíme reklamace? Spolupracuje obchodní úsek s ošetřovatelským? Můžeme něco my, nelékaři, udělat pro to, abychom pracovali s kvalitními pomůckami? A máme nějaká omezení při výběru a nákupu pomůcek pro ošetřovatelskou péči? Ve svém sdělení pak hledala odpovědi na tyto a další otázky a uzavřela je s tím, že výběrová řízení v oblasti SZM jsou pro zdravotníky značně náročná, je velice důležitá úzká spolupráce obchodního a ošetřovatelského úseku, klíčovou roli hraje správná edukace zdravotníků při používání SZM a pouze používání kvalitních výrobků správným postupem vede ke spokojenosti nejen zdravotnických pracovníků, ale i pacientů a ekonomů.

Další přednášky se pak týkaly například žilních vstupů u novorozence, drenážních systémů v urologii a péče o ně nebo potřeb dětí s onkologickým onemocněním.

Nabitý byl i program druhého dne konference, během kterého zazněla sdělení zaměřená například na edukaci pacientů na dialýze, pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou, na práci dentálních hygienistek či sdělení týkající se nové léčby dekubitů, léčby inkontinenční dermatitidy a řada dalších. Nechyběla samozřejmě ani posterová sekce a společenský večer.

Bc. Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si