Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Vznikl Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester

Datum: 3. 10. 2016
Autor: tz, redakce Florence

Dne 15. září 2016 byl na ustavující schůzi v Českých Budějovicích založen Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester (SVVS). Jedná se o nepolitické, dobrovolné, registrované a neziskové sdružení vysokoškolsky vzdělaných sester a vysokoškolských studentů oboru ošetřovatelství s vlastní právní subjektivitou.

Na zářijovém jednání byly schváleny stanovy a bylo zvoleno prezidium SVVS. V současné době se intenzivně pracuje na kompletizaci a předložení žádosti o zápis SVVS do spolkového rejstříku. Registrace členů bude možná až po zápisu SVVS do tohoto rejstříku – spolek předpokládá, že se tak stane od 1. listopadu letošního roku.

Komu je SVVS určen?

Spolek vysokoškolsky vzdělaných sester je určen všem vysokoškolsky vzdělaným sestrám, které působí ve všech sférách zdravotní a sociální péče včetně školství a určen je i studentům těchto oborů.

Činnost SVVS se tedy orientuje na následující tři kategorie členů – vysokoškolsky vzdělané sestry, vysokoškolské pedagogy aktivně se podílející na výuce programu ošetřovatelství a studenty vysokoškolského studia v oboru ošetřovatelství. „Na naší činnosti se může podílet každý, komu není lhostejná stávající situace desegmentace kompetencí sester ve vazbě na dosažený stupeň vzdělání, a ti, kteří podporují vysokoškolské vzdělání sester, chtějí se dále vzdělávat a podílet se na vytváření moderní ošetřovatelské profese,“ vysvětluje prezidentka spolku Mgr. Jana Maňhalová, R.N.

Účel a cíle spolku

Účelem toho spolku je:

 1. Podpora vědeckého ošetřovatelství v rámci výkonu povolání sestry – všeobecné i dětské – a vysokoškolského vzdělávání v ošetřovatelství v České republice.
 2. Sdružování vysokoškolsky vzdělaných sester nebo osob připravujících se vysokoškolským studiem na výkon povolání v ošetřovatelství.
 3. Zvyšování profesních, právních a ekonomických prosperit spojených s výkonem povolání vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků v ošetřovatelství.

Hlavní činnost Spolku vysokoškolsky vzdělaných sester je pak zaměřena zejména na:

 1. legislativní ukotvení kompetencí sester ve vazbě na získanou úroveň vzdělání v ošetřovatelství,
 2. transformaci rolí sestry korespondující se zvyšujícími se nároky na kvalitu poskytované zdravotní péče,
 3. podporu uživatelů zdravotní péče v jejich aktivní účasti na rozhodování a spolupodílení se na péči,
 4. poskytování ošetřovatelské péče založené na kritické revizi stávající ošetřovatelské praxe s využitím výsledků výzkumů,
 5. spolupráci s ostatními spolky a organizacemi zdravotnických povolání,
 6. spolupráci s ostatními zainteresovanými stranami v oblasti profesionální přípravy a v rámci poskytování zdravotních služeb (poskytovateli zdravotních služeb, pacientskými organizacemi, pojišťovnami aj.)

 

Členství

Členem spolku se může stát jakákoli osoba starší 18 let, která musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru ošetřovatelství nebo v jiném příbuzném oboru nebo být studentem vysoké školy v oboru ošetřovatelství. Členství v SVVS je dobrovolné a vzniká vyplněním registračního formuláře a vložením příloh (kopie vysokoškolského diplomu a doklad o kvalifikaci sestry; potvrzení o studiu na vysoké škole; případně obojího) a zaplacením členského příspěvku. Vyplněný registrační formulář včetně příloh je nutné zaslat elektronicky na adresu svvs.spolek@gmail.com nebo v písemné podobě na adresu sídla spolku – J. Boreckého 1167/27, 370 11 České Budějovice. Členský příspěvek činí pro fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru 600 Kč na jeden kalendářní rok, tj. 50 Kč/měsíc. Pro studenty (včetně distančních a kombinovaných forem studia), členy na rodičovské dovolené a důchodce je stanoven členský příspěvek ve výši 240 Kč na jeden kalendářní rok, tj. 20 Kč/měsíc.

Členský příspěvek musí být uhrazen do 31. ledna daného roku, nejpozději však do konce prvního čtvrtletí daného roku. Pokud nebude příspěvek do těchto termínů uhrazen, bude člen ze spolku automaticky vyloučen. Dokladem členství SVVS je potvrzení o registraci s přiděleným registračním číslem, které člen obdrží po uhrazení členského příspěvku a bude mu zasláno elektronicky na jím uvedený e-mail. Členství v SVVS zaniká písemným oznámením této skutečnosti prezidiu SVVS, neuhrazením členského příspěvku, porušením povinností člena spolku, disciplinárním vyloučením, zánikem SVVS nebo úmrtím člena. Změna statusu člena-studenta nastává při ukončení studia, což pro studenta znamená povinnost oznámit tuto skutečnost prezidiu SVVS a následné zařazení člena pod fyzické osoby v zaměstnaneckém poměru.

Seznam členů SVVS je neveřejný a bude v nejbližší době vytvořen na webových stránkách SVVS, přičemž přístupný bude pouze členům SVVS po vyplnění přihlašovacích údajů.

Kdo SVVS řídí?

Prezidium SVVS je pětičlenné, jeho členy jsou prezident a čtyři viceprezidenti. Jeho činností je zejména svolávání pléna, schvalování úhrad provozních nákladů, revize jednotlivých zpráv a odvolávání členů, stanovení pracovních skupin k posuzování a projednávání dalších otázek.

Na zářijovém setkání byly prvními členy prezidia na jednoleté funkční období zvoleny zakládající členky SVVS: prezidentka Mgr. Jana Maňhalová, R.N., viceprezidentky Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.N.; Mgr. Libuše Winklerová, R.N.; Bc. Dominika Kalánková a Mgr. Daniela Bartoníčková, R.N.

Každé další prezidium bude voleno z řad členů SVVS na tříleté funkční období. Prezident zastupuje SVVS samostatně. Prezident zejména:

 1. jedná za SVVS v neodkladných záležitostech v době mezi zasedáními pléna a prezidia. Pro jednání, jehož předmětem je finanční částka převyšující 10 000 Kč, zastupují v každém jednotlivém případě SVVS prezident a dva viceprezidenti společně;
 2. po schválení prezidiem je prezident oprávněn přijímat nové zaměstnance SVVS, ukončovat jejich pracovní poměr a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech;
 3. odpovídá za činnost SVVS mezi zasedáními pléna;
 4. po schválení prezidiem předkládá plénu plán činnosti a rozpočet SVVS, výroční zprávu o činnosti SVVS a prezidia a zprávu o hospodaření SVVS;
 5. svolává zasedání pléna a odpovídá za plnění jejich usnesení;
 6. v jednotlivých případech zmocňuje některého z viceprezidentů, člena nebo zaměstnance SVVS k jednání za SVVS;
 7. po schválení prezidiem uděluje čestné členství za mimořádné zásluhy v ošetřovatelství;
 8. písemně deleguje své povinnosti na viceprezidenty.

 

Plénum SVVS je orgán s nejvyšší rozhodovací pravomocí a tvoří je všichni členové SVVS. Plénum:

 1. schvaluje a mění stanovy SVVS,
 2. schvaluje zprávy prezidenta o činnosti, plán činnosti, rozpočet a zprávu o hospodaření,
 3. schvaluje zprávu předsedy kontrolní komise,
 4. na návrh prezidia schvaluje pracovní skupiny,
 5. na návrh prezidia deleguje zástupce SVVS do národních a mezinárodních institucí a orgánů.

Řádná zasedání pléna se konají minimálně jednou za rok a o jeho průběhu se pořizují zápisy. Plénum je usnášeníschopné, zúčastní-li se jeho zasedání více než polovina členů SVVS s hlasovacím právem nebo po 15 minutách od začátku plánovaného zahájení jednání s počtem přítomných členů. Právo hlasovat má každý člen SVVS, který je zasedání přítomen. Hlasování může proběhnout i mimo zasedání, a to prostřednictvím elektronické pošty, proto musejí členové sledovat vlastní elektronickou poštu. Výsledek tohoto hlasování je poté bezprostředně rozeslán všem členům a je uveden v zápise z jednání.

Kontakty

Koho SVVS zaujal a chtěl by se dozvědět více informací, stačí, když se na spolek obrátí prostřednictvím elektronické pošty – e-mailová adresa je svvs.spolek@gmail.com nebo na kontaktní osoby:

Mgr. Jana Maňhalová, R.N. (prezidentka) e-mail: manhalova@zsf.jcu.cz
Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D., R.N. (viceprezidentka) e-mail: zdena.miksova@seznam.cz
Mgr. Libuše Winklerová, R.N. (viceprezidentka) e-mail: libuse.winklerova@gmail.com
Bc. Dominika Kalánková (viceprezidentka) e-mail: kalankova.dominika@gmail.com
Mgr. Daniela Bartoníčková, R.N. (viceprezidentka) e-mail: bartonickovadaniela@gmail.com

tz

 
 • tisk
 • předplatit si