Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2016

Sestrou téměř století

Datum: 3. 10. 2016
Autor: Květa Oplatková

Květa Musilová, jedna ze zakladatelek Československé společnosti sester, oslaví letos v říjnu 90 let.

Krásného životního jubilea 90 let se 20. října 2016 dožívá Květa Musilová. K práci sestry ji přivedla náhoda a tato profese jí natolik přirostla k srdci, že jí věnovala více než šedesát let svého života. Stála nejen u zrodu Československé společnosti sester, ale podílela se i na řadě výzkumů a byla též iniciátorkou a tvůrkyní vzdělávacího programu pro přípravu sester pro speciální práci v audiometrii. Za svou práci a také bohatou publikační a přednáškovou činnost byla několikrát oceněna, mj. v roce 1980 československou vládou, která jí udělila čestný titul Zasloužilý zdravotnický pracovník, či Slovenskou spoločnosťou sestier a pôrodných asistentiek, která jí udělila zlatou medaili.

Od hraček k sestrám

Jak již bylo napsáno, cesta Květy Musilové k oboru ošetřovatelství, v němž pracovala více než šedesát let, byla dílem náhody. Po ukončení měšťanské školy byla v roce 1942 předvolána na Úřad práce, kde dostala možnost vybrat si práci v několika brněnských továrnách. Zvolila si továrnu na výrobu hraček v Pisárkách. Po několika dnech však požádala o propuštění, neboť stereotypní práce v továrně nebyla nic pro ni.

O rok později přijala nabídku pracovat jako uklízečka na ortopedickém oddělení v Ústavu pro tělesně postižené v Brně – Králově poli a ve večerních hodinách začala navštěvovat ošetřovatelsko-vychovatelský kurz. V něm se také dozvěděla o možnosti přihlásit se do České ošetřovatelské školy, kam se jí povedlo úspěšně složit přijímací zkoušky a zahájit studium v prvním poválečném ročníku. Studium ukončila v roce 1947 a v témže roce zahájila svou profesní kariéru v Okresní péči o mládež v Mikulově, kde jako sociální pracovnice zakládala poradny pro matky s dětmi. V roce 1948 nastoupila do Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, nejdříve na II. chirurgickou kliniku, kde pracovala jako anesteziologická sestra. Po mateřské dovolené přešla v roce 1955 na kliniku ORL, kde posléze zastávala funkci staniční sestry.

V roce 1969 využila nabídku pracovat v Ústavu pro další vzdělávání SZP v Brně, se kterým spolupracovala i v době svého starobního důchodu do roku 2005.

Zabývala se výzkumem i výukou

V ústavu pracovala na pozici odborné asistentky zdravotních sester. Její specializací byly chirurgické obory, především problematika vrchních sester. Měla tu možnost uplatnit svou koncepční práci a spolupracovat na tvorbě legislativy v oblasti vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávacích programů, pro jejichž realizaci se zaměřovala na výkon činnosti v praxi.

V rámci ústavu byla členkou pracovního týmu, který se jako jeden z prvních v republice začal zabývat výzkumem v ošetřovatelství. Ve své výzkumné práci se orientovala na sledování pracovních činností vrchních sester. Její závěrečná práce v PSS Ošetřovatelská péče o dospělé s názvem „Postavení vrchních sester v systému zdravotnictví“ se stala základem pro tvorbu pracovních náplní, které byly následně vydávány Ministerstvem zdravotnictví ČR. Květa Musilová se také podílela na výzkumu s názvem „Vývoj vedoucích funkcí SZP“, v rámci něhož se zaměřila na problematiku optimalizace časové náročnosti ošetřovatelské péče. Tyto výzkumy byly předvojem tvorby prvních standardů ošetřovatelské péče a ošetřovatelské dokumentace. V rámci své pedagogické práce pak Květa Musilová pomáhala předávat nové poznatky studujícím a implementovat standardy do praxe. Své výzkumné záměry také prezentovala na odborné úrovni nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Květa Musilová byla též iniciátorkou a tvůrkyní vzdělávacího programu pro přípravu sester pro speciální práci v audiometrii a pro přípravu sester v péči o nemocné se stomiemi. V rámci projektu HOPE organizovala také první kurz v paliativní péči. Byla realizátorkou kurzů, ve kterých se poprvé zabývala problematikou kvality poskytované ošetřovatelské péče a péče o umírající. Byla též spoluautorkou prvního vzdělávacího programu specializačního vzdělávání pro onkologické sestry, který byl akreditován Evropskou onkologickou společností sester.

Ke spokojenosti v práci přispěli i kolegové

Velkým přínosem pro ošetřovatelství byly také její aktivity v odborné společnosti. Květa Musilová byla členkou České lékařské společnosti a v roce 1972 byla jednou ze zakládajících členek Československé společnosti sester. V roce 1973, kdy byla společnost po velkém úsilí ustanovena, se stala členkou výboru a do roku 1991 byla i její vědeckou sekretářkou. Podílela se také na přípravě k získání členství v Mezinárodní radě sester. Po vytvoření jednotné sesterské organizace byla aktivní členkou pěti odborných sekcí a v několika z nich plnila funkci pokladníka.           

Zájem o postavení sester a kvalitu ošetřovatelské péče u ní nepominul ani v době starobního důchodu. V letech 2008–2009 se podílela na přípravě projektu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů s názvem „Historie ošetřovatelství“.

Její více než šedesátiletá praxe probíhala v různých úsecích ve zdravotnictví (lůžková zařízení, ambulantní část, vzdělávací zařízení), v různých oborech (chirurgie, ortopedie, interna, ORL, péče o staré a dlouhodobě nemocné v terénu) a také v různém funkčním postavení (praktikantka, pomocná sestra, řadová sestra, zástupkyně vrchní sestry, asistentka katedry). Každé z těchto období a každé pracoviště sehrálo v její profesní dráze důležitou roli. Nejspokojenější však byla podle svých slov v době, kdy pracovala na katedře zdravotních sester, kde měla možnost uplatnit vše pozitivní, co během předchozí praxe získala. To vše společně s možností soustavného sebevzdělávání včetně dostupnosti odborné literatury a v neposlední řadě i spolu s možností spolupracovat s řadou vynikajících lidí přispělo k její spokojenosti stejně jako možnost pracovat v odborné společnosti, kde poznala řadu vynikajících sester zapálených pro svůj obor.


O Květě Musilové

Publikační činnost:

 • vedení 20 závěrečných prací v PSS organizace a řízení práce SZP
 • oponování 15 závěrečných prací v PSS organizace a řízení práce SZP
 • autor pomocných učebních textů 4×
 • spoluautor pomocných učebních textů 2×
 • překlady materiálů ICN a PCN
 • redakční práce občasníku „Bulletin“ vydávaného Českou společností sester
 • publikování odborných článků v Českém ošetřovatelství – suplementum Zdravotnické pracovnice – 2× ocenění za nejlepší původní práci

Přednášková činnost v zahraničí:

 • Berlín: Systém vzdělávání zdravotních sester v ČSSR
 • Magdeburg: Hodnocení kvality ošetřovatelské péče
 • Neubranderburg: Zkušenosti z průzkumné práce v ošetřovatelské péči
 • Varšava: Zkušenosti s organizací odborné práce v České společnosti sester

Odborné stáže v zahraničí:

 • Švýcarsko – Ženeva – ústředí ICN, Curych – centrum ošetřovatelského vzdělávání
 • Polsko – Varšava – centrum dalšího vzdělávání, ústředí Polské společnosti sester
 • Rakousko – Vídeň – onkologická klinika, hospicová péče, domácí péče
 • NDR – Postupim – Institut dalšího vzdělávání, Berlín – nemocnice Charité – metoda regulace ošetřovatelského personálu
 • Finsko – Helsinky – plenární zasedání WENR, účast na evropské konferenci věnované ošetřovatelskému výzkumu

Ocenění práce:

 • vláda ČSSR – za dlouholetou úspěšnou a obětavou práci ve zdravotnictví čestný titul Zasloužilý zdravotnický pracovník (1980)
 • Česká společnost sester – Čestné uznání za záslužnou a obětavou práci pro společnost sester k 10. výročí ustanovení společnosti (1983)
 • Česká lékařská společnost – Medaile J. E. Purkyně
 • Slovenská lekárská spoločnosť – zlatá medaile – za zásluhy o Slovenskú lekárskú spoločnosť (2001)
 • Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek – cena Olgy Ďuržovej za všestrannú aktivitu pri budovaní a rozvoji Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek (2003)

 

Květa Oplatková, dcera


Co jubilantce přejí kolegyně

PhDr. Karla Pochylá, bývalá ředitelka NCO NZO v Brně

Je pro mě nesmírnou ctí, že jsem mohla spolupracovat s paní Květou Musilovou, a je velmi těžké v několika řádcích popsat nebo vyzdvihnout její pracovní úspěchy a lidské vlastnosti, pro které si jí já i mé bývalé kolegyně vážíme. Mohu jen konstatovat, že paní Květa se vyznačuje vlastnostmi, jako jsou slušnost, nezištnost, obětavost, laskavost, odvaha zavádět nové vědecké poznatky do výuky i do praxe, a to vše s úctou k pacientům i kolegyním. Nikdy jí nešlo o vlastní prospěch. Vše dělala pro ošetřovatelství a zvýšení prestiže sester.

Tak hodně zdraví do dalších let, Květuško!

 

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Paní Květu Musilovou jsem poznala jako dámu v letech. Ona mi toto označení jistě promine. Již v době naší vzájemné spolupráce se jednalo o člověka, který navzdory svému věku dokáže udržet v paměti spoustu informací – a nejen to, dokáže s nimi pracovat. Na paní Květě jsem si vždy vážila její věcnosti a pracovitosti. Přeji jí pevné zdraví do dalších let.

 

PhDr. Alena Mellanová, CSc., Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK Praha

Květa Musilová je jednou ze známých osobností českého a československého ošetřovatelství. Je to žena, která má více než pět „P“. Je pracovitá, přátelská, přemýšlivá, perspektivně uvažující, praktická, pečující o druhé. Kladných vlastností bychom ale našli mnohem více. Květin život je neoddělitelně svázán se vznikem a činností Československé společnosti sester (ČSS). Byla jednou ze skupinky sester, které se snažily v nelehkých 70. letech 20. století založit národní organizaci sester a navázat tak na předválečnou činnost Spolku diplomovaných sester. V roce 1972 byl schválen přípravný výbor, který se vzápětí sešel v Praze, kde byl dohodnut název nové společnosti, její koncepce a díky odborným akcím začal i nábor nových členek. Kolegyně Musilová byla v prvních volbách v roce 1973 zvolena vědeckou sekretářkou a byla jí až do začátku 90. let. Byla proto velice známou osobností spojenou se společností. Další její aktivitou bylo úsilí o přijetí do ČSS za člena Mezinárodní rady sester (ICN). V roce 1982 odcestovala do Ženevy, kde projednávala podrobnosti přijetí. Členem ICN se československé sestry staly v roce 1982. Navázaly tak na Spolek diplomovaných sester, které byly do ICN přijaty již v roce 1933.

Československá společnost sester uskutečnila za dobu svého působení celkem 15 sjezdů, 121 konferencí, 143 pracovních dnů a 15 seminářů. Na řadě z nich se naše jubilantka podílela organizačně nebo pomáhala připravovat programy.

V roce 1974 jí byla poprvé udělena cena ČSS za nejlepší původní práci publikovanou v odborném tisku, další v následujícím roce. V roce 1981 získala za svoji činnost medaili J. E. Purkyně.

Vzhledem k její vysoké funkci v ČSS jí bylo nabízeno členství v KSČ, které opakovaně odmítla.

Na začátku 90. let byla jednou z prvních, které začaly hovořit o nutnosti vytvořit novou koncepci ošetřovatelství, která by zohlednila změny v ošetřovatelství. Takový je stručný výčet aktivit Květy Musilové v Československé společnosti sester. Paní Musilová má za sebou i pedagogickou činnost – působila při vzdělávání sester v brněnském Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků (dnešní NCO NZO) a po změně režimu založila sekci stoma-sester, starala se o jejich vyškolení a další odborný růst.

Působila také jako geriatrická sestra v komunitní péči, kde byla velice oblíbená. Květa Musilová je matkou tří dětí, které dobře připravila pro život. Dnes už má i sedm vnoučat a osm pravnoučat.

Při bilanci jejího osobního, pracovního i mimopracovního života nelze než si přát prožít tak bohatý a úspěšný život, jaký prožila oslavenkyně.

 
 • tisk
 • předplatit si