COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2017

Novinky v oboru i volby do předsednictva sekce byly obsahem brněnského nefrologického kongresu

Datum: 23. 1. 2017
Autor: Jindra Pavlicová, Bc. Magda Hettnerová

Na XVI. multidisciplinární nefrologický kongres s mezinárodní účastí se ve dnech 24.–25. listopadu 2016 do brněnského hotelu Best Western Premier International sjely desítky sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků, které zajímá problematika nefrologie.

Organizátorem akce byla již tradičně nefrologická sekce České asociace sester (ČAS). Tato konference je kromě pracovního setkání také časem bilancování aktivit této sekce za uplynulý rok. Hlavním tématem letošního ročníku bylo Sestra a specifika v péči o nefrologické pacienty. Dvoudenní konference byla rozdělena do pěti odborných bloků. Čestným hostem byla letos ředitelka NCO NZO Brno Mgr. Jana Mikulková, MBA.

Odborný program zahájila předsedkyně nefrologické sekce ČAS Mgr. Jindra Kracíková, která současně přednesla zprávu o činnosti sekce za uplynulé období. Součástí jejího sdělení byla retrospektiva 21 let práce výboru sekce, jejích aktivit, přehledy voleb a spolupráce s ostatními subjekty.

O motivaci sester k celoživotnímu vzdělávání hovořila v úvodním bloku ředitelka NCO NZO J. Mikulková. Podle dotazníkového šetření NCO NZO jsou zdravotníky nejvíce preferované specializační vzdělávání a certifikované kurzy.

O tématu Světového dne ledvin hovořila M. Bílá ze Slovenské republiky, která se mu dlouhodobě věnuje a je inspirací pro všechna dialyzační střediska. Informace o tom, jaká jsou specifika v péči o nefrologické pacienty v Evropě, byly tématem sdělení J. Pancířové, která je dlouhodobě zastupující členkou EDTNA/ERCA pro Českou republiku. Jeden celý blok se věnoval peritoneální dialýze (PD), která má sice vzestupnou tendenci, ale ne tak, jak by si tato specifická metoda zasloužila. Blok přednášek zahájila prim. A. Paříková z pražského IKEM, která hovořila o výběru pacientů pro PD. Spolupráce pacienta je při této léčbě velmi důležitá a informace o zavedení PD katetru je nutnou úvodní procedurou před jejím zahájením. Dále následovaly informace o ošetřovatelské péči o pacienta před zavedením PD katetru a po něm a konečně i o výběru roztoků pro PD. Nabídka je v současné době veliká, důležité je, aby roztok nepoškodil peritoneum.

S asistovanou PD seznámil přítomné V. Moravec, který také připomněl, že aby PD pojišťovna uhradila, je nutné mít nasmlouvaný kód 06141 (Provádění PD sestrou) pro odbornost 911 a 925. Poslední přednáškou tohoto bloku byla kazuistika pacientky s názvem „Jak může člen rodiny ztěžovat adaptaci pacienta“. Sdělení bylo velmi emotivní, ale i s takovými případy se ve zdravotnických zařízeních bohužel setkáváme.

 

Multikulturní ošetřovatelství je důležitým tématem nejen v ČR

V následujícím bloku přednášek se mj. hovořilo o multikulturním ošetřovatelství na Slovensku (SR). Vzhledem k tomu, že v SR je stejně jako v ČR velké množství národnostních skupin, je v obou zemích nutné znát specifika těchto skupin a podle toho k nim přistupovat, a to nejen v ošetřovatelství. Dalším tématem byla domácí hemodialýza, která se jako nová metoda dialyzační léčby začíná pozvolna rozšiřovat. Legislativně je zavedena od roku 2015 jako alternativní metoda u pacientů, kteří se chtějí podílet na svém zdraví a tuto techniku se naučit. Následující sdělení se zaměřila na regionální citrátovou antikoagulaci a zkušenosti sester s jejím využitím zejména při plazmaferéze. Jedná se o další eliminační metodu, která se na dialyzačních jednotkách provádí. O dislokaci venózní jehly jako komplikaci, která byla tématem další přednášky, by se dalo hovořit dlouze. Důležité je však vědět, že se stává a že je třeba být na ni připraven. První den konference pak uzavřel společenský večer, který se konal v prostorách hotelu.

Druhý den zahájila S. Otáhalová se svou přednáškou nazvanou A co sestry? Plynutí času demonstrovala J. Veřmiřovská, která u příležitosti výročí založení hemodialýzy na Interním oddělení Strahov ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) seznámila posluchače nejen s časovou osou práce sestry na tomto oddělení, ale i s historií a počátky tohoto oddělení. Naopak současnost byla tématem přednášky J. Novotné, která posluchačům představila pobytové zařízení pro dialyzované a nefrologické pacienty Domov s úsměvem, které vyrostlo ve Slavkově u Brna. Své služby nabízí pacientům od 27 let a jeho cílem je poskytnout pacientům nejen plnohodnotný život, ale i různé vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálněterapeutické činnosti, pomoc při uplatňování jejich práv apod. Výhodou pro pacienty je tu kromě odborných ambulancí i to, že se setkají s lidmi se stejným onemocněním, mají k dispozici rehabilitační služby, odborný personál a mnoho dalšího. Služba je určena pacientům z celé ČR.

O paliativní péči v nefrologii hovořila P. Vagenknechtová, která upozornila, že v současné době nejsou v ČR dostupná žádná doporučení pro paliativní péči v nefrologii. Multidisciplinární tým, který ve VFN v Praze v Interním oddělení na Strahově funguje od září 2016, tak čerpá informace především ze zahraničí. Přednášející prezentovala i dvě kazuistiky, které už tento tým posuzoval.

Druhý blok zahájila V. Homolková, která shrnula dosavadních pět let programu Ambasador transplantace. Problematika transplantace se pak prolínala dalšími třemi přednáškami. Jaké jsou výživové potřeby zdravého jedince a dialyzovaného pacienta, přiblížila P. Pokorová, jak náročnou práci má nutriční terapeut v ambulanci, popsala ze své praxe O. Mengerová z IKEM.

V závěru konference pak byly zveřejněny výsledky voleb do předsednictva nefrologické sekce ČAS na funkční období leden 2017 až prosinec 2020. Odstupující předsedkyni sekce Mgr. Jindru Kracíkovou a místopředsedkyni Jindru Pavlicovou, které se rozhodly již nekandidovat, odměnili kolegové za jejich dlouholetou neúnavnou a perfektní práci kyticemi a zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem. Novou předsedkyní sekce byla zvolena Bc. Marcela Městková. Bližší informace o činnosti sekce naleznou zájemci na www.cnna.cz.

 

Jindra Pavlicová,
Magda Hettnerová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si