COVID-19
Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2021

Akutní příjem Kliniky kardiologie IKEM v době pandemie SARS-CoV-2

Datum: 15. 6. 2021
Autor: Mgr. Vít Bobek

Souhrn: Doba pandemie covid-19 změnila chod všech zdravotnických zařízení zásadním způsobem. Příspěvek popisuje zkušenosti se změnami a adaptací provozu akutního příjmu Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

 

Klíčová slova: akutní kardiologie, pandemie covid-19, metody testování, izolační režim

 

IKEM Cardiology Clinic Emergency Department during the SARS-CoV-2 pandemic

Summary: The time of the COVID-19 pandemic impacted the operation of all medical facilities in a fundamental way. This paper describes the experience with changes and adaptation of the acute admissions at the Clinic of Cardiology of the Institute of Clinical and Experimental Medicine in Prague.

Keywords: acute cardiology, pandemic COVID-19, methods of testing, isolation regime

 

Akutní příjem Kliniky kardiologie IKEM

Oddělení akutního příjmu Kliniky kardiologie Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) zajišťuje ošetření pacientů v akutním stavu v rámci spektra kardiologických problémů, jako je akutní koronární syndrom, poruchy srdečního rytmu, srdeční selhání, kardiomyopatie, chlo­penní vady, záněty srdečních struktur, plicní embolie, ­hypertenzní krize, aortální disekce a ­podobně. Mimo to jsou na našem úseku prováděny plánované elektrické kardio­verze. Akutní příjem zajišťuje emergentní transport na katetri­zační sál při akutním infarktu myokardu. Máme plynulou návaznost na Oddělení akutní kardiologie (koronární jednotka), kde disponují několika lůžky v izolačním režimu, stejně tak jako lůžková oddělení A a B Kliniky kardiologie. V některých případech zprostředkováváme přechod na sál Kliniky kardiovaskulární chirurgie, například v případě akutní aortální disekce.

 

IKEM coby primárně „non-covid-19“ nemocnice a jeho úkol v nouzovém stavu

V první fázi pandemie covid-19, tj. během prvního nouzového stavu roku 2020, jsme plnili úkol primárně „non-covid-19 nemocnice“, abychom uchránili naše vulnerabilní transplantované pacienty, kteří jsou chronicky imunosuprimovaní. Naším úkolem bylo a nadále je ulehčit okolním nemocnicím pečujícím o covid-19 pozitivní pacienty a přebírat si akutní pacienty bez covid-19 pozitivity, kteří vyžadovali naléhavou léčebnou intervenci krytou spektrem u nás poskytované péče. Standardně však přejímáme nemocné s covid-19 pozitivitou, kteří ale zároveň spadají specificky do naší péče, tedy jsou například po transplantaci srdce či jiných orgánů, a také při akutních stavech jako například závažnějších kardiologických problémech různého typu, pro něž jsou u nás dlouhodobě léčeni. V letošním roce během druhého nouzového stavu jsme již přebírali péči i o ­covid-19 pozitivní nemocné, jejichž stav byl kritický a okolní nemocnice již své přístrojové či personální kapacity vyčerpaly.

 

 

Metody a modality testování na covid-19

Antigenní test na covid-19 a RT-PCR (real-time polymerase chain reaction) jsou testy, které provádíme paralelně v každém případě, kdy je pa­cient z akutního příjmu hospitalizován na kterémkoli pracovišti v IKEM. Antigenní test je vyhodnocen do několika minut, výsledek přesnějšího RT-PCR testu je k dispozici do několika hodin. V případě stěru v noční pohotovostní službě je výsledek zajištěn ­následující den v dopoledních hodinách.

Antigenní test dále využíváme samo­statně jen k orientačnímu vyšetření před vstupem na akutní příjem v případě, že je v rámci akutní symptomatiky podezření na covid-19 pozitivitu.

Gene expres test je využíván mno­hem méně a provádíme jej jen v případech, kdy je pacient indikován k urgentnímu výkonu nebo je v neprodlené přípravě na transplantaci orgánu. Takový test je dostupný 24 hodin denně včetně dnů pracovního klidu a svátků a od stěru k vyhodnocení uplynou nejdéle 2 hodiny.

Příjem covid-19 pozitivního pacienta na izolační místnost

V případě příjmu nemocného, kde je již na vstupu deklarována pozitivita na covid-19, si pacienta přebírají sestry a lékař akutního příjmu cestou izolační místnosti, která byla vybudována na počátku prvního nouzového stavu z přilehlého pokoje inter­mediální péče. Tento pokoj je v současnosti stabilní součástí akutního příjmu a zbývající intramediální pokoje jsou zcela odděleny a tvoří samostatné anestezio­logicko-resuscitační oddělení pro covid-19 pozitivní pacienty vyžadující péči jiných resuscitačních klinik v IKEM. Izolační místnost je ventilována klimatizačním okruhem, který je nezávislý na ostatních prostorách akutního příjmu. Místnost disponuje veškerou vybaveností příjmového lůžka, a to včetně individualizovaného ošetřovatelského materiálu a pomůcek. Prostor mezi vstupem z akutního příjmu do izolační místnosti je oddělen předsíní, která funguje jako dekontaminační filtr. Při příjmu je ošetřující personál vybaven ochranným jednorázovým pláštěm, maskou FFP2, obličejovým ochranným štítem, čepicí, high risk rukavicemi a holínkami.

Pacient je umístěn na monitoro­vané lůžko, kde standardně sledujeme srdeční akci, krevní tlak neinvazivně a saturaci krve kyslíkem pulzní oxymetrií. Veškeré vitální funkce jsou monitorovány i na centrálním monitoru v recepci příjmu. Pořizuje se vstupní elektrokardiografický (EKG) záznam srdeční činnosti a zajistí se periferní žilní přístup, není-li jím pa­cient již vybaven od záchranné ­služby. Zpravidla se odebírá základní ­triáda krevních náběrů, která je ­složena z biochemie, koagulace a krevního obrazu. Ta je posléze individuálně doplněna podle specifické symptomatiky pa­cienta, nejčastěji o troponin, D-dimery a ­beta-natriuretický peptid. Následuje vyšetření lékařem.

Vakcinace zaměstnanců v IKEM

Vakcinace zaměstnanců byla spuštěna hned v úvodu ledna 2021 a v současnosti je proočkováno přibližně 70 % personálu, což nám umožnilo rozvolnit některá opatření, jako například ukončení výdeje stravy v jídelně výhradně do krabiček a otevření stravovacích prostor i k přímé konzumaci pokrmů v jídelně, pochopitelně za dodržení dostatečných odstupů mezi jednotlivými strávníky.

Koncepce informovanosti o změnách v pandemických opatřeních

Průběžné změny v opatřeních jsou inzerovány na ústavním intranetu v podobě PDF souboru. Oznámení o nových pokynech krizového pandemického štábu je koncipováno tak, aby každý zaměstnanec IKEM aktivně potvrdil přečtení pokynů kliknutím na přiloženou ikonu situovanou pod PDF souborem. 


 


O autorovi

Mgr. Vít Bobek, Autor článku pracoval v IKEM od roku 1999 do roku 2010. V letech 2011–2018 působil v soukromém zdravotnickém zařízení, významnou část ve vedoucích sesterských pozicích. Od roku 2019 je zpět v IKEM jako všeobecná sestra na Oddělení akutního příjmu Kliniky kardiologie.

 
  • tisk
  • předplatit si