Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2011

13 základních oblastí spolupráce ČAS na reformě zdravotnictví

Datum: 7. 3. 2011
Autor: Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

13 základních oblastí spolupráce ČAS na reformě zdravotnictví

1 ČAS se chce aktivně účastnit na přípravě reformy zdravotnictví.

2 V souvislosti s přípravou refor­my ČAS žádá významné posílení kompetencí všeobecných sester, zejména v segmentu primární péče, do­mácí péče a zdravotně-sociální péče. Tomu musí odpovídat odpovědnost všeobecných sester, ale i jejich plat.

3 ČAS souhlasí s omezením vstupu nových technologií a efektivním využitím těch současných.

4 ČAS podporuje protikorupční opatření v resortu zdravotnictví.

5 Při přípravě vyhlášek stanovují­cích personální, technické a věc­né vybavení zdravotnických zařízení žádá ČAS, aby byla spolu s ČLK a ČLS JEP k řešení přizvána.

6 ČAS je připravena spolupracovat při zpracování standardů posky­tování zdravotní péče (tzv. nárok pojištěnce).

7 ČAS žádá spoluúčast na kultivaci Sazebníku výkonů a posílení no­sitelů výkonů z řad nelékařů. Současně požaduje navýšení indexace ce­ny práce nelékařů, ta je dlouhodobě podhodnocena.

8 ČAS podporuje přerozdělení po­jistného mezi zdravotními pojiš­ťovnami.

9 ČAS podporuje aktivity pojišťo­ven vedoucí k finančním úspo­rám v oblasti léků a SZM.

10 ČAS nabízí spolupráci při re­strukturalizaci akutního lůž­kového fondu, zejména s ohledem na jeho možnou transformaci v lůžka ná­sledné či zdravotně-sociální péče. ČAS podporuje redukci akutního lůžkové­ho fondu o 10 %. ČAS žádá, aby úhra­dová vyhláška na rok 2012 finančně zohlednila přesun pacientů z lůžkové do domácí péče navýšením úhrad to­muto segmentu. Tato bude více zatíže­na a změní se také struktura pacientů ošetřovaných v domácím prostředí.

11 ČAS podporuje úpravy plato­vých tarifů z vnitřních zdro­jů systému s tím, že bude analogic­ky jako u lékařů zajištěn růst mezd i ostatním zdravotnickým pracov­níkům.

12 ČAS je připravena nadále spolupracovat na zákonných i podzákonných normách o vzdě­lávání nelékařů. V této oblasti žádá zejména zjednodušení a zlevnění re­gistrace nelékařů.

13 ČAS nadále trvá na splně­ní příslibu ministra zdra­votnictví nelékařům, který se tý­ká v případě nalezení finančních zdrojů úpravy platů všech zdravot­níků. Nelékaři se chovali a chova­jí velmi zodpovědně, nejsou tedy slyšet. Bylo by velmi nešťastné, aby za svůj zodpovědný postoj byli po­trestáni.

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, prezidentka ČAS

(www.cnna.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si