Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2011

ČAS před fórem delegátů piluje program

Datum: 7. 3. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Po čtyřech letech, 26. března, se opět sejde nejvyšší plénum České asociace sester (ČAS), Fórum delegátů, aby zvolilo prezidentku, nové prezidium a revizní komisi a aby aktualizovalo stanovy a řády ČAS. Především však se vyjádří k programu, který bude organizace v následujících letech realizovat.

Dva faktory – aktuální situace, která vyhrotila problémy ve zdravotnictví (Děkujeme, odcházíme) a objektivní nutnost zefektivnění zdravotnictví – mění zásadním způsobem postave­ní sester a ostatních nelékařů v sys­tému. Česká asociace sester si je toho vědoma, a proto její současné vedení vypracovalo dokument 13 bodů, ná­vrhů a doporučení, pro který získalo konsenzus jak členské základny ČAS, ministerstva zdravotnictví, tak i po­litickou podporu napříč vládní koa­licí. Dokument byl představen veřejnosti 2. února.

Ministr Heger o blízkých změnách, které se dotknou sester

2. února jednal ministr zdravotnictví MUDr. Leoš Heger se zástupkyněmi nelékařů organizovaných v ČAS (pre­zidentkou a prezidiem ČAS). O vý­sledcích tohoto jednání byli na brie­fingu informováni novináři a jejich prostřednictvím veřejnost. Ministr charakterizoval dva faktory součas­ného zdravotnictví, které se ošetřo­vatelství bezprostředně dotýkají. Tím prvním je akce Děkujeme, odchází­me, druhou je reforma zdravotnictví, kterou ministerstvo připravuje. Uve­dl, že zdravotnictví trpí tím, že mezi jednotlivými profesemi probíhá neu­stálá diskuse, která by se někdy da­la nazvat až konkurenčním bojem. Tyto jevy brzdí rozvoj zdravotnictví. Na schůzce se obě strany domlouva­ly, co by se dalo dělat, aby se vztahy zlepšily.

Navýšení kompetencí nelékařů

Ministerstvo zdravotnictví vidí ně­kolik hlavních oblastí, kde by se pro­fesní vztahy mezi zdravotníky mě­ly zlepšovat. Navýšení kompetencí sester a ostatních nelékařů je jednou z cest. Ministr Heger uvedl, že cílem je stav, který je běžný v rozvinutých zemích. Lékař tam má své definované poslání a daleko účinněji než u nás je doplňován dalšími profesními skupi­nami. Uvedl příklad praktického lé­kaře, který by mohl být uvolněn pro daleko rozsáhlejší vyšetřování, kdyby některé jeho výkony prováděly sest­ry. Poukázal na diagnózy, které jinde sestry vykonávají samostatně. Pro­to je třeba v zákoně a příslušných vy­hláškách mnohem precizněji defino­vat kompetence a odpovědnosti zdra­votníků nelékařů.

Transformace domácí péče

Mnohem rozsáhlejší vliv na zdravot­nický systém čeká na sestry a ostat­ní nelékaře v oblasti zdravotně-so­ciální, kde ministerstvo zdravotnic­tví společně s ministerstvem práce a sociálních věcí připravuje podmín­ky pro rozvinutí domácí péče. V Čes­ké republice je dostatečný počet agen­tur domácí péče s dostatečnou kapa­citou, ale je třeba zpřesnit způsob financování, indikace péče a dát se­strám mnohem větší prostor. V sou­časné době je zahájena diskuse o zá­koně o zdravotnických službách, kde existují tři úrovně péče – péče fakult­ních nemocnic, doléčovací péče, která se dnes provádí zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, a ošetřova­telská péče, která potřebuje občas­ný dohled lékaře a obsahuje hlavně sesterské činnosti. Úkolem je sladit součinnost MZ a MPSV tak, aby by­lo možno až polovinu objemu léčeben dlouhodobě nemocných transformo­vat do sféry, v níž sestry budou mno­hem více zapojeny.

Prezidentka ČAS po jednání na MZ ČR 2. února

„Toto jednání ČAS s ministerstvem je jedno z řady,“ uvedla na briefingu 2. února prezidentka ČAS Mgr. Da­na Jurásková, Ph.D., MBA. „ČAS po­važuje za velmi důležité, aby neléka­ři, jako jedna velká obec zdravotnic­kých pracovníků, měli v diskusích o dalším vývoji zdravotnictví svůj pro­stor, a tím vliv na změny a stav tohoto resortu. Chceme prostor i v takových diskusích, jako jsou jednání o perso­nálním a technickém vybavení ne­mocnic, abychom byli při tvorbě ze­jména těch pravidel, která budou za­sahovat do praxe nelékařů.“

Česká asociace sester pro minis­terstvo zdravotnictví připravila 13 zá­kladních bodů formou návrhů a poža­davků, jejichž prostřednictvím by se chtěla zapojit do realizace zdravotnic­ké reformy (plné znění viz níže). Nyní k těmto jednotlivým bodům připravu­je konkrétní návrhy. Mezi priority pat­ří transformace lůžkového fondu (pře­vodu akutních lůžek na lůžka následné péče), kde požaduje rozšíření kompe­tencí nelékařů, aby mohli poskytovat služby tomuto typu pacientů. Součás­tí diskusí byla i úvaha o transformaci domácí péče. D. Jurásková uvedla, že v oblasti zdravotně-sociální má aso­ciace zájem, aby domácí prostředí by­lo dominantní.

Nejbližší jednání s ministerstvem zdravotnictví se bude dotýkat zdra­votně-sociálních lůžek a agentur domácí péče. ČAS aktuálně nabídla mi­nisterstvu potenciál nelékařů v pří­padě nedostatku lékařských kapacit způsobených jejich hromadnými vý­pověďmi a možnost převzetí někte­rých jejich činností.

Otázka sester je i otázkou politickou

K účasti sester na zdravotnické refor­mě z hlediska politika se na brie fingu vyjádřil senátor za ODS Marek  Šnajdr. O 13bodovém dokumentu ČAS se vy­jádřil, že je to základ spolupráce ČAS s ministerstvem a vládou. Pokud bu­de naplněna alespoň část uvedených bodů, pak to českému zdravotnictví, zdravotníkům i pacientům význam­ně pomůže. M. Šnajdr vyjádřil pře­svědčení, že vzhledem k nárokům na vzdělání nelékařů, které se u nás vý­znamným způsobem zvýšily, je třeba přijmout kompetenční opatření v ob­lasti možností poskytovat péči. Když se to podaří, bude to mít pozitivní vliv na zefektivnění českého zdravot­nictví a posílení personální stability v resortu.

Transformace lůžkového fondu neznamená rušení lůžek

M. Šnajdr na závěr, zvláště pro no­vináře, upřesnil, co konkrétně bu­de transformace lůžkového fondu znamenat. „Transformaci lůžkového fondu je třeba chápat jako systémo­vou změnu – neznamená to jen ru­šení lůžek, ale transformaci lůžek akutních na lůžka následné péče. Je celá řada výkonů, po kterých je mož­né pacienta stabilizovat v domácí pé­či a tam mu zajistit účinnou a kva­litní péči.“

Text a foto Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si