COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Individuální plány a vize nového prezidia

Datum: 6. 6. 2011
Autor: red.

Nově zvolené prezidium ČAS odpovědělo na otázku Florence:

Jaký je váš osobní plán na další čtyři roky v Čas?

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA (1961), ředitelka VFN, Praha: Posílit postavení České asociace sester i nelékařů v českém zdravotnictví, a tím zajistit možnost nelékařů ovlivňovat jeho budoucnost. Zatraktivnit činnost ČAS pro mladé sestry a ostatní nelékaře a omladit členskou základnu.

Ing. Bc. Irena Kouřilová (1959), lektorka vzdělávání nelékařských profesí, externí auditorka zavádění managementu kvality do zdravotnictví dle ISO 9000:2000, technická expertka školení pro oblast zdravotnictví: V průběhu následujících čtyř let chci přispět ke zlepšení vnímání sesterské (správně řečeno nelékařské) profese tak, aby se nelékař podílel svou kvalifikací na práci celého léčebně-diagnostického týmu, aby byl erudovaným partnerem nejen lékaři, ale i laické veřejnosti. Chci prezentovat nelékařské obory směrem k lékařským odborným společnostem i k laické veřejnosti. Ať se nám to zdá jakkoliv banální, stále platí, že o sobě musíme mluvit, ukazovat, co děláme dobře, a hlavně chovat se profesionálně jak k pacientům, tak i k partnerům v týmu. To samozřejmě platí i pro směr přístupu nelékařů k legislativním krokům vlády a ministerstva. Základem pro to, abychom byli přijati do legislativního dialogu, je naše vysoká profesionalita. A já chci spolu se členy prezidia vystupovat profesionálně a stejně profesionálně zastupovat své kolegyně a kolegy, členy České asociace sester.

Mgr. Veronika di Cara (1973), Nemocnice v České Lípě, multioborová JIP: V následujících čtyřech letech plánuji i nadále zastupovat ČAS v Evropské federaci sesterských asociací (EFN), protože to zviditelňuje české ošetřovatelství v EU a zajišťuje nám to přísun důležitých informací. Ráda bych napomohla větší spolupráci českých sester a sester z jiných členských států EU, například účastí v projektech, na studijních pobytech atd. Protože na částečný úvazek pracuji jako sestra u lůžka, velmi mě zajímá adekvátní finanční ohodnocení sester, hodnocení a srovnání pracovních podmínek sester, např. pracovní zátěže, a vznik nových kompetencí pro sestry.

Mgr. Petra Charvátová (1972), rodičovská dovolená: Má činnost v prezidiu ČAS bude navazovat na aktivity, které jsem v prezidiu uskutečňovala v letech 2002– 2007 a v mezidobí 2007–2011. Největší podíl činnosti bude patřit správcovství webu České asociace sester. V této oblasti připravujeme další rozvoj webu jako hlavního komunikačního nástroje ČAS. Jednou z priorit, které mám na starosti, je propojení databáze členů ČAS s databází webu ČAS a s ní související jednodušší komunikace členů ČAS směrem k organizaci a naopak. Po úspěšném sloučení obou databází, které se uskuteční již v tomto roce, převezmu také správcovství členské základny ČAS. Další mé činnosti se budou ubírat směrem k realizaci projektů ČAS. V této době již připravujeme velký projekt týkající se vzdělávání nelékařů po celé České republice financovaný Evropskou unií.

Marie Koutová (1958), vrchní sestra, Alzheimercentrum, Filipov, o. p. s.: Můj cíl? Nezklamat ty, kteří mě volili – přes nutnou spolupráci s politiky (novelizace zákona č. 96/2004 Sb., práce na různých dalších legislativních normách) uchovat apolitičnost ČAS, zůstat nohama na zemi, vnímat každodenní starosti sester. Tyto poznatky z běžného (nelehkého) života nelékařů pak chci pomoci řešit – a právě legislativa a její změny by tomu měly pomoci.

Bc. Jindra Kracíková (1952), staniční sestra, Strahov – DSS, VFN, Praha: 1) Podpora postavení sester v systému zdravotnictví, zejména v komunitním ošetřovatelství, se zaměřením na skupinu seniorů. 2) Spolupráce na projektech bezpečí pro zdravotníky. 3) Spoluúčast na organizaci a realizaci vzdělávacích aktivit pro nelékaře (konference, kursy).

Eva Kvasnicová (1951), hlavní sestra, Vojenská nemocnice Brno: V rámci svého působení v prezidiu ČAS bych chtěla i nadále zajišťovat kontakt mezi předsedy sekcí/regionů a prezidiem. K mým činnostem samozřejmě patří i účast na různých jednáních z pověření prezidia nebo na žádost sekcí. Práce v prezidiu není individuální, nýbrž kolektivní, založená na osobnostech jednotlivých členů, a dle toho se pak rozhodujeme, jaké další činnosti jsme schopni zajistit. V rámci mezinárodní komunikace se mi podařilo navázat dobré pracovní i osobní vztahy s viceprezidentkou Slovenské komory sester a porodních asistentek Mgr. Danielou Jarabovou. Rády bychom se společně podílely na užší spolupráci mezi sestrami obou organizací. Byla bych ráda, kdyby se nám podařilo získat do svých řad mladé kolegyně a kolegy, kteří nevidí členství pouze v získávání kreditů, ale chtějí se setkávat na vzdělávacích nebo společenských akcích, poznávat, jak to funguje „u sousedů“, a případně předávat vlastní zkušenosti při řešení problematiky ošetřovatelství a profesního života nelékařských zdravotnických povolání.

Mgr. Tomáš Petr (1977), vrchní sestra, psychiatrické oddělení, ÚVN Praha: Zmíním dvě hlavní priority svého působení v prezidiu. 1. Změny uvnitř ČAS. Považuji za důležité provedení určitých změn, které povedou ke zjednodušení a zefektivnění komunikace s členskou základnou, ke zlepšení informovanosti členů, ke zvýšení atraktivity ČAS pro nové i stávající členy. Nástroji k těmto změnám mohou být zejména elektronizace komunikačních kanálů s členskou základnou, větší využívání sociálních sítí a další oživování webových stránek. Za přínosné považuji jasné a konkrétní formulování členských výhod, kterými bychom oslovili širší spektrum nelékařů. Chci se též podílet na vytvoření fungující platformy pro spolupráci s ostatními profesními organizacemi nelékařů tak, abychom v klíčových oblastech (významné legislativní změny, reforma zdravotnictví) vystupovali jednotně. 2. Evropská spolupráce. Další oblastí mého zájmu pak bude spolupráce na evropské úrovni, zastupování ČAS v mezinárodních organizacích a mezinárodních projektech. ČAS musí být aktivním hráčem, který se účastní veškerého dění, které se odehrává na evropské úrovni. Za významné považuji také větší vtažení členů z jednotlivých sekcí do těchto aktivit a podporu jednotlivých sekcí při vstupu do evropských profesních společenství. Klíčovou oblastí je též stabilizace stávajícího systému vzdělávání nelékařů s ohledem na potřeby praxe a také zpřehlednění a zjednodušení registračního procesu. Na to musí navazovat přesnější vymezení kompetencí nelékařských pracovníků tak, aby odpovídaly úrovni jejich vzdělání. Tato oblast by měla být řešena v rámci novely zákona č. 96/2004 Sb., na které budu aktivně participovat. Těžištěm péče o dlouhodobě nemocné je zejména ošetřovatelská péče, proto je důležité vytvořit podmínky pro sestry, aby ji mohly poskytovat v domácím prostředí pacienta. Jelikož se po celou svou profesní kariéru pohybuji v péči o duševně nemocné, je jedním z mých osobních úkolů také přispět k rozvoji komunitní psychiatrické péče, kterou se v ČR stále nedaří optimálně rozvíjet.

Bc. Anna Skalická (1951), vedoucí laborantka, Ústav imunologie, FN v Motole, Praha: Členkou ČAS jsem od jejího založení a jsem zakládající členkou sekce zdravotních laborantů. Členkou prezidia ČAS jsem od roku 1994 a velmi mě těší, že jsem opět získala důvěru členské základny do dalšího volebního období. Mým hlavním úkolem bude hájení opravdových zájmů a postavení nelékařských pracovníků s ohledem na kategorii technických profesí a jejich spolupráci s ošetřovatelskými obory. Budu i nadále vykonávat funkci předsedkyně kreditní komise ČAS. Budu organizačně zajišťovat konference prezidia, Den sester, ples a případně i další akce pořádané prezidiem. Jako zdravotní laborantka budu zastupovat tuto profesi při jednání s nadřízenými orgány a usilovat o zviditelnění a prosazování jejich zájmů v souladu s mezinárodními doporučeními, postupy a reálnými možnostmi. Budu prosazovat zvyšování kompetencí zdravotních laborantů. Budu se podílet na odborném posuzování studijních programů SZŠ, VOŠ a bakalářských programů pro obor zdravotní laborant. Podle potřeby se budu podílet i na další činnosti prezidia. Ve své práci se budu snažit využít svých zkušeností z dosavadní práce v prezidiu ČAS a v sekci zdravotních laborantů. Jsem stálou členkou akreditační komise MZ ČR a členkou zkušební komise MZ ČR pro získávání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a v této práci budu pokračovat i v tomto volebním období.

Miloslava Machovcová (1951), ředitelka Farní charity Neratovice: Osud České asociace sester mi není lhostejný, jelikož jsem její členkou od jejího zrodu a 13 let jsem byla předsedkyní sekce domácí péče. Chci nadále podporovat rozvoj a vzdělání sester, pomoci zvýšit prestiž a kompetence sester, zachovat „lidskou tvář“ našeho povolání – myslím si, že sestry nechtějí jít politickou cestou, chtějí ošetřovat, vzdělávat se a mít lepší finanční ohodnocení a postavení ve společnosti.

Milena Nociarová (1957), předsedkyně revizní komise: Ráda bych pokračovala v práci v revizní komisi ČAS jako dosud. Pokud se nám podaří v práci této komise ještě něco zlepšit, bude to ku prospěchu všech. Stejně tak se budu snažit posunout dopředu práci v Moravskoslezském regionu.

red.

 

 
  • tisk
  • předplatit si