COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Úspěchy a rezervy ČAS

Datum: 6. 6. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Vrcholné plénum České asociace sester (ČAS) Fórum delegátů se po čtyřech letech uskutečnilo 26. března v Praze.

Fórum se konalo v období, které lze ve zdravotnictví označit jako boj o reformy. V něm zdravotní sestry a ostatní nelékaři sehráli nepřehlédnutelnou roli. Prosadili některé své požadavky a upozornili na to, že nejen lékaři, ale i oni jsou profesní skupinou, se kterou je třeba počítat. Veřejnosti slíbili převzít větší díl zodpovědnosti za zdravotnické reformy a zúčastnit se v mnohem větší míře na jejich realizaci.

Tyto události slibovaly, že Fórum bude netradiční. S napětím se čekalo, že odpoví, zda vysoká laťka, kterou si sestry v průběhu uplynulých měsíců aktuálně nasadily, není vysoká až příliš anebo zda neleží někde úplně jinde. Mnohé zajímalo, jak naše největší profesní organizace nelékařů zhodnotí svůj přínos zdravotnictví za uplynulé čtyřleté volební období a koho zvolí do svého čela. Kandidovaly dvě osobnosti – stávající prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. a Ing., Bc. Irena Kouřilová, mluvčí ČAS.

Výsledky voleb

Fóra se letos zúčastnilo 196 delegátek a delegátů oprávněných volit. Vedle prezidentky volili prezidium a revizní komisi ČAS. Prezidentkou ČAS byla na druhé volební období zvolena Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, viceprezidentkou se stala Ing. Bc. Irena Kouřilová.

Prezidium ČAS v období 2011– 2015 bude pracovat ve složení: Veronika di Cara, Mgr. Petra Charvátová; Marie Koutová; Bc. Jindra Kracíková; Eva Kvasnicová; Mgr. Tomáš Petr; Bc. Anna Skalická. Předsedkyní disciplinární komise ČAS byla zvolena Miloslava Machovcová a předsedkyní revizní komise Milena Nociarová.

Náročné mety jsou správné

ČAS má za sebou objektivně úspěšné čtyři roky. Fórum schválilo náročný program, který v návaznosti na bilanci uplynulých let přednesla D. Jurásková. Je zásluhou ČAS, jejího prezidia, že bylo letos uzavřeno a podepsáno memorandum s ministrem zdravotnictví, které vedle jiných problémů řeší i problém nedostatečného odměňování sester a otvírá pro ČAS prostor k prosazování zájmů nelékařů při realizaci zdravotnické reformy.

Významná byla skutečnost, že v dubnu 2009 byla prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, jmenována ministryní zdravotnictví. V tomto období byly navýšeny tarifní platy nelékařských zdravotnických pracovníků, byl umožněn posun všeobecné sestry a porodní asistentky o platovou třídu výš. Celkové zvýšení platů, zejména všeobecných sester a porodních asistentek, bylo tak od r. 2009 15procentní.

Sestra a další nelékaři se stali nositeli výkonů, byl vytvořen program pro vznik mateřských škol závodního typu. Sestry dnes mají Sazebník výkonů, do nějž jsou nově zařazeny výkony, jejichž nositeli jsou sestry a ostatní nelékaři. Podařilo se zkrátit specializační vzdělávání, byl zredukován počet specializačních oborů, část oborů byla převedena do certifikačních kursů.

Lví podíl měla ČAS na vyřešení aktuálního problému registrace sester a zjednodušení systému vzdělání vytvořením a prosazením tzv. malé novely zákona č. 96/2004 Sb., kterou Parlament schválil 25. března. Práce na novelizaci zákona pokračují tzv. velkou novelou, na jejíž přípravě se ČAS rovněž podílí.

ČAS se v uplynulém volebním období úspěšně účastnila mezinárodních projektů, spolupracovala se zahraničními sesterskými organizacemi, úspěšně reprezentovala Českou republiku na mezinárodních fórech. Je členem šesti významných mezinárodních organizací a spolupracuje s mnohými odbornými lékařskými společnostmi. V posledních letech vznikly z iniciativy ČAS standardy ošetřovatelské péče, které pomáhají zkvalitňovat péči o pacienty ve zdravotnických zařízeních, byly prováděny audity kvality ošetřovatelské péče v LDN a ÚSP. Odborné sekce i prezidium ČAS uspořádaly bezpočet vzdělávacích akcí, které vedle předávání zkušeností zprostředkovávají kontakty mezi sestrami různých pracovišť, sestrami a lékaři. V tomto období začaly úspěšně fungovat specializované pracovní skupiny ČAS.

Vývoj organizace musí být kontinuální ČAS chce využít všech šancí vytvořených v minulém období a promyšleně tvořit šance nové. Do budoucna jde hlavně o neustálé posilování role nelékařů, hledání efektivní spolupráce s jinými organizacemi zastupujícími nelékaře, aktivní činnost při reformě zdravotnictví a také činnosti dovnitř organizace, zejména zefektivnění komunikace s členskou základnou. Zájem členské základny na kontinuitě vývoje ČAS potvrdila také volba prezidentky na druhé volební období i delegáti tím, že schválili nové stanovy ČAS a volební, jednací, disciplinární a finanční řád, kde změny vznikaly od ledna 2010 v masivní připomínkové činnosti všech členů ČAS. „ČAS má šanci svoje postavení ještě posílit, musí však využít docílené šance,“ řekla v průběhu Fóra delegátů ČAS nově zvolená prezidentka Dana Jurásková.

Jarmila Škubová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si