COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Výzkumné priority u močové inkontinence

Datum: 6. 6. 2011
Autor: Nursing Times, 2010, 106, č. 24, s. 36–37

Abstrakt: V různých oblastech zdravotnictví se vyskytují mezery v základně důkazů a to je také případ terapie močové inkontinence. Britská nezisková organizace James Lind Alliance pomohla pacientům a zdravotníkům identifikovat mezery v základně důkazů pro terapii tohoto onemocnění a určit 10 prioritních oblastí pro výzkum. Tento článek popisuje postup, který vedl k dosažení konsenzu.

Klíčová slova: kontinence – močová inkontinence – priority výzkumu – základna důkazů.

Pracovní tým britské neziskové organiace James Lind Alliance pomohl pacientům a zdravotníkům spojit síly, aby mohli společně identifikovat (a posléze stanovit jejich pořadí podle důležitosti) mezery v základně důkazů, které ovlivňují rozhodování týkající se terapie močové inkontinence (Buckley et al., 2009).

Partnerství

V první fázi byly identifikovány britské organizace zdravotníků a pacientů, jejichž náplň zahrnuje močovou inkontinenci, a pozvány k účasti. Bylo nalezeno 30 organizací, z toho se spoluprací souhlasilo 8 pacientských skupin a 13 skupin zdravotníků. Tyto organizace byly vyzvány, aby určily nejistoty, které jim působí největší problémy. Takto získané problémy byly shromážděny a utříděny: podobné otázky byly sloučeny, zatímco v některých případech bylo z jediného příkladu odvozeno víc otázek. Konečná databáze obsahovala 226 nejistot: 79 pocházelo od pacientů, 37 od zdravotníků, šest jak od pacientů, tak od zdravotníků, dvě jak od pacientů, tak z výzkumných doporučení a 102 pouze z výzkumných doporučení.

Vypracování seznamu

Priority výsledného seznamu byly stanoveny ve dvou fázích. V první fázi sestavila každá zúčastněná organizace na základě konzultací se svými členy užší seznam otázek. Tyto otázky pak byly zkombinovány, takže vznikl seznam 29 otázek. Ve druhé fázi byly na workshopu zástupců organizací pacientů a zdravotníků využity nominální skupinové techniky, takže bylo dosaženo konsenzu, pokud jde o seznam 10 nejvýznamnějších klinických nejistot. Otázky, které byly určeny jako prioritní, byly ověřeny pomocí rešerše, aby se potvrdilo, že dosud nebyla publikována žádná systematická výzkumná studie, která by na danou otázku odpovídala.

Konečný seznam klinických nejistot seřazených podle priority byl publikován a předložen financujícím agenturám, aby mohl být využit při rozhodování o financování výzkumu. Z „top 10“ otázek bylo 5 původně navrženo zdravotníky, čtyři pacienty a jedna pocházela z výzkumných doporučení.

Mezery v důkazech

Existují mezery v důkazech vztahujících se k intervencím, které jsou všeobecně používány, avšak nejsou zcela pochopeny. Například jako terapie je často doporučováno cvičení svalů pánevního dna, přesto stále existují nejistoty, pokud jde o to, které typy inkontinence dokáže léčit nejlépe a jaké jsou nejefektivnější postupy cvičení z hlediska výsledků, dodržování postupu pacienty a toho, jak dlouho dokážou pacienti cvičit.

Součástí postupu péče o pacienty s močovou inkontinencí je velmi často urodynamické vyšetření, ale není jasné, zda efektivita tohoto vyšetření při rozhodování o terapii odůvodňuje výdaje, diskomfort pacienta a potenciální (byť malé) riziko tohoto vyšetření.

Intermitentní katetrizace je hlavní alternativou terapie v mnoha situacích, kdy má pacient problémy s močením, avšak stále existují nejistoty týkající se jejího provádění. Byly zkombinovány dvě otázky týkající se prevence infekcí močového traktu a mezi prioritní témata byla zařazena také otázka, zda mohou být katetry pro opakované použití stejně přijatelné a efektivní jako katetry jednorázové.

Další otázky, kterým výzkum zatím nevěnoval dostatečnou pozornost, se týkají optimální strategie terapie při „smíšené“ stresové a urgentní inkontinenci, terapie frekvence a urgence u dospělých pacientů a denní močové inkontinence u dětí.

Jiné otázky se zaměřují na některé nejistoty v oblasti chirurgické terapie inkontinence. Suburetrální pásky jsou běžnou operací při urodynamické stresové inkontinenci u žen, pro 10 % pacientek, u nichž operace problém nevyřeší, však neexistují žádné komparativní údaje, kterými by se mohlo řídit rozhodování mezi konzervativní a chirurgickou léčbou a rozhodování, zda je vhodnou intervencí abdominální operace, jako je kolposuspenze, nebo opakované zavedení suburetrální pásky. Stejně významná je otázka, zda by u žen trpících prolapsem pánevních orgánů a stresovou močovou inkontinencí měly být suburetrální pásky zaváděny současně s korekcí prolapsu.

Jedna otázka se týká přístupu k péči. Jde o to, zda by vyškolení všeobecných praktických lékařů, pokud jde o postupy terapie močové inkontinence, mohlo vést ke včasnějšímu odesílání pacientů k odborným lékařům a ve svém důsledku ke zlepšení výsledků terapie.

Seznam otázek pro výzkum, seřazených podle priority

1. Jaké jsou optimální postupy cvičení svalů pánevního dna (frekvence a trvání terapie) pro terapii různých druhů močové inkontinence?

2. Může proškolení všeobecných praktických lékařů, pokud jde o postupy péče o pacienty s močovou inkontinencí, zlepšit léčbu těchto pacientů?

3. Jaká je nejlepší praxe, pokud jde o terapii stresové močové inkontinence kombinované s hyperaktivitou detruzoru?

4. Jaké katetrizační režimy jsou nejefektivnější pro prevenci infekcí močového traktu u pacientů používajících intermitentní autokatetrizaci při léčbě neurogenního močového měchýře? Jaká je efektivnost a bezpečnost profylaktické versus symptomatické antibiotické terapie u nemocných s neurogenní poruchou vyprazdňování močového měchýře, provádějících intermitentní autokatetrizaci?

5. Jaká je nejúčinnější terapie ke snížení frekvence a urgence?

6. Je urodynamické vyšetření před operativním řešením močové inkontinence spojeno s dosažením lepších výsledků, pokud jde o kontinenci a kvalitu života, než je tomu u operace indikované bez tohoto testu?

7. Jaká je nejlepší praxe při terapii stresové močové inkontinence po neúspěšné operaci pomocí TVT pásky?

8. Jaké jsou nejefektivnější způsoby léčby denní močové inkontinence u dětí?

9. Jsou jednorázové katetry vhodnější než katetry pro opakované použití, pokud jde o efektivní zvládání problémů močového měchýře, zkušenosti pacientů a infekce močového traktu?

10. Měly by u žen s prolapsem a stresovou močovou inkontinencí být suburetrální pásky zaváděny současně s operací prolapsu?

(Z impaktovaného časopisu: Buckley BS a kol. Reaching a consensus and ranking research priorities in urinary incontinence. Nursing Times, 2010, 106, č. 24, s. 36–37. Překlad: Mgr. Libuše Dobrovodská, dobrovodska.l@centrum.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si