COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Plány a úkoly České asociace sester do roku 2015

Datum: 28. 1. 2013

Česká asociace sester má zpracovaný strategický plán na období 2011–2015. Rádi bychom vás proto seznámili s aktivitami, které dlouhodobě vedou k jeho naplnění.

Profesní příprava a vzdělávání
1.1 Aktivně se účastnit legislativních procesů ovlivňujících profesionální přípravu sester a dalších nelékařských zdravotnických povolání, postavení sester a nelékařů v systému zdravotní péče a jejich výkon profese všeobecné sestry a dalších nelékařských profesí.

ČAS dlouhodobě spolupracuje nejen s ministerstvem zdravotnictví (MZ ČR), ale i s ostatními odbornými společnostmi na kultivaci změn ve vzdělávání a v profesní přípravě. V letech 2011–2012 se v rámci Transformační komise MZ ČR podílela ČAS na přípravě novely zákona č. 96/2004 Sb. S ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) spolupracuje ČAS v oblasti přípravy dlouhodobé péče – za tímto účelem vznikla také pracovní skupina a své zástupce má ČAS i v Radě vlády pro sociální služby a zdravotnictví.
V oblasti vzdělávání iniciovala ČAS setkání vzdělavatelů ošetřovatelských oborů na půdě vysokých škol, kde se diskutovalo o kvalitě a organizaci výuky. Společně prosazovali navýšení plateb státu za studentky těchto oborů, což se nakonec podařilo. Do budoucna by se ještě měl ošetřovatelský výzkum přiblížit klinické praxi. Další působení ČAS v oblasti vzdělávacích aktivit spočívá ve vydávání souhlasných stanovisek ke vzdělávacím aktivitám zařazeným v celoživotním vzdělávání a v provádění namátkových kontrol těchto akcí s cílem ověřit, zda dodržují schválený odborný program. Kreditní komise ČAS vydá ročně téměř sedm tisíc souhlasných stanovisek. Kromě toho ČAS spolupracuje s různými organizacemi a je spoluřešitelkou několika vzdělávacích projektů. Jedním z nich byl projekt Profesní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků kombinovanou formou s využitím e-learningu, který byl realizován v letech 2007–2008 na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Plzni a byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF). Dalším projektem pak bylo Další profesní vzdělávání pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské profese zdravotnických zařízení, který realizovala firma EuroProfis ve spolupráci s firmou LINET spol. s r. o. Během roku 2007 v něm bylo proškoleno celkem 120 všeobecných sester ze Středočeského kraje, zejména z ON Kladno a ON Kolín, které byly také partnery projektu. Jeho cílem bylo seznámit cílovou skupinu se škálou nabízené zdravotnické techniky, jejími vlastnostmi a parametry, jejím vlivem na péči o pacienta a jeho zdravotní stav a jejím využitím v praxi. ČAS je také iniciátorem vzniku České komory zdravotnických pracovníků, jejíž přípravný výbor byl zaregistrován na pražském magistrátu loni na podzim. Jejím hlavním úkolem bude soustavně budovat a upevňovat pozici sester a dalších zdravotnických povolání v systému zdravotnických služeb v ČR.
1.2 Podporovat a realizovat národní a mezinárodní programy zaměřené na vzdělávání sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.
Díky svým zástupcům v akreditačních komisích MZ ČR ČAS trvale dohlíží na kvalitu předkládaných
akreditačních spisů. Tento proces se týká jak pregraduálního, tak postgraduálního studia. ČAS se také vyjadřuje k akreditačním spisům bakalářských a magisterských studijních oborů. Mimo to je ČAS řešitelem několika projektů zaměřených na zvyšování znalostí a dovedností zdravotníků. Jedním z nich je projekt Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání v manažerských dovednostech (Projekt vzdělávání nelékařů), který je spolufinancován z ESF v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho generálním dodavatelem pro MZ ČR je IPVZ. „Jedná se o největší projekt v historii ČAS,“ upozorňuje prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Projekt běží již od roku 2011 ve 13 krajích ČR (kromě hlavního města Prahy a Plzeňského kraje) a skončit by měl
letos. Cílem projektu, jehož hlavním řešitelem je Aesculap Akademie a odborným garantem ČAS, je pořádání konferencí a seminářů pro nelékařské obory. V každém kraji probíhá 2–6 konferencí a 4–12 seminářů v závislosti na velikosti kraje. Jednotlivé konference jsou zaměřeny na problematiku ošetřovatelské péče, diagnostiky a léčby onkologických, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních onemocnění. Každá konference se také věnuje péči o seniory a nutriční péči. Na základě poptávky z praxe byly konference doplněny o témata právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům, komunikace, řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců, péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice. Dalším projektem, který probíhal od října 2010 do září 2012 a který byl řešen v rámci programu Lifelong Learning Programme / Leonardo da Vinci, byl E-learning – Přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybavení. Jeho hlavním cílem bylo vytvořit efektivní výukový nástroj (e-learningové kurzy), který by účastníkům předal v jejich jazyce potřebné aktuální znalosti z oblasti zdravotnické techniky. Hlavním řešitelem tohoto projektu byla opět firma LINET spol. s r. o.
1.3 Podporovat a realizovat ošetřovatelský výzkum a projekty přispívající ke zvyšování kvality zdravotní péče.
Kvalita poskytované péče prochází v ČR zatěžkávacími zkouškami. Spojená akreditační komise, o. p. s., s ČAS dlouhodobě spolupracuje. „Zejména spolupráci s konkrétními odborníky a propojení akreditačních standardů a standardů odborné společnosti považujeme za klíčové,“ upozorňuje Jurásková. Na setkání vzdělavatelů ošetřovatelských oborů, které ČAS iniciovala, se mimo jiné diskutovalo i téma výzkumu. „Dohodli jsme se na propojení praxe a výzkumu prostřednictvím řešení konkrétních témat, která budou využitelná v praxi,“ říká prezidentka ČAS. Jedním z projektů, na kterých se ČAS společně s Českou společností podpory zdraví a Inco Forum podílí, je výzkum Inkontinence v ošetřovatelské praxi. Cílem tohoto šetření je zjistit výskyt inkontinentních pacientů / klientů ve všech typech zařízení, kde je poskytována ošetřovatelská péče, a zmapovat možnosti zlepšení kvality života těchto pacientů. Na podkladě tohoto projektu, který začal v polovině května 2008, by měla vzniknout formulace národního
standardu ošetřovatelské péče o inkontinentní pacienty. Projekt byl ukončen prezentací výstupů na konferenci a workshopech s výukovými materiály. Dalšími projekty, na kterých se ČAS také podílí, jsou Skrytá nebezpečí PVC a Bezpečná nemocnice.
1.4 Spolupracovat s MZ ČR a MŠMT ČR v oblasti vzdělávání, vytvářet vhodné podmínky v oblasti celoživotního vzdělávání tak, aby obnovování a udržování odborné způsobilosti přispělo k zabezpečení vysoké kvality poskytované péče a ochraně zdraví jednotlivců a komunit.
V letech 2011–2012 se ČAS stala subdodavatelem vzdělávacích aktivit pro vítěze celorepublikového vzdělávání nelékařů Aesculap Akademii (viz bod 1.2). Celý projekt je zaměřen na zásadní oblasti ve zdravotnictví. Odborná témata přednášejí členové ČAS, odborníci ve svých oborech, společně s lékaři, psychology a právníky. V průběhu tohoto období již bylo proškoleno několik tisíc zdravotníků.

 

 
  • tisk
  • předplatit si