COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Specifika přístupu ke zdraví u příslušníků pravoslavné církve a mormonů

Datum: 6. 5. 2013
Autor: Mgr. Helena Michálková, Ph.D.

Tato zpráva je zaměřena na diferencovanou ošetřovatelskou péči poskytovanou příslušníkům pravoslavné církve a mormonům. Rozsáhlý výzkum prováděný v celé České republice mapoval rozdíly v poskytování ošetřovatelské péče pravoslavným a mormonům. V dotazníkovém šetření respondenti odpovídali na otázky týkající se péče o jejich zdraví, na jejich názor na české zdravotnictví a na překážky, na které narážejí v českých zdravotnických zařízeních.

Šetření potvrdilo, že členové pravoslavné církve a mormoni pečují o své zdraví a jsou spokojeni se zdravotnickou péčí v ČR. Výsledky výzkumu jsou velmi pozitiv­ní. Pravoslavní i mormoni jsou asimilováni a nevyžadují kulturně diferencovanou péči. Tato skutečnost dokumentuje vysokou kvalitu ošetřovatelské péče poskytované v ČR. Přesto je nutné vnímat kulturní rozdíly, abychom mohli nabídnout ještě profesionálnější a individuálněj­ší péči na nejvyšší moderní úrovni.

Úvod

V ČR je mnoho národnostních i náboženských menšin a zdravotníci se s příslušníky těchto menšin setkávají stále častěji. To je důvod, proč je nutné klást důraz na problematiku multi­kulturní péče. Kvalifikovaná sestra je schopna saturovat potřeby pacientů a přistupovat k pa­cientům individuálně. Pokud jsou pacienti členy různých náboženských skupin, musí moderní sestra přizpůsobit poskytovanou péči tak, aby byla kulturně diferencovaná. Sestra přistupuje k pacientům holistickým způsobem, ale to není možné bez znalosti kulturních rozdílů (Leininger, 1994). Proto jsme přesvědčeni, že je nutné mluvit o men­šinách a zjistit jejich specifika s cílem přizpůsobit ošetřovatelskou péči jejich potřebám. Tento článek se zaměřuje na dvě náboženské menšiny v ČR, na příslušníky pravoslavné církve a na příslušníky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů - mormony.

Tradiční oděv, který dnes nosí příslušníci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při slavnostních příležitostech.

Pravoslavná církev se skládá z něko­lika lokálních církví, které dohromady vytvářejí pravoslavnou církev. Ortodox­ní - pravoslavné náboženství má svůj původ v první křesťanské komunitě v Jeruzalémě a ve východní části římské říše. Proto se také nazývá východní církev. Pravoslavní věřící jsou převážně národy Řecka a Ruska. V České republi­ce existuje 22 tisíc obyvatel, kteří jsou členy pravoslavné církve.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (dále jen „mormoni") se cítí být jedinou křesťanskou církví Ježíše Krista (Novotný, 2001). Byla založena v roce 1830 v USA a od té doby se významně rozrostla. Dnes má tato církev na světě více než 12 miliónů členů. V ČR byla oficiálně registrována v roce 1990 a v současné době má asi 2000 členů.

Cíle práce

Výzkum je zaměřen na pravoslavné a mormony žijící v ČR. Cílem práce bylo zjistit překážky, které brání sestrám poskytovat specifickou péči pravoslavným a mormonům. Projekt si stanovil tyto cíle: zmapovat názory pravoslavných a mormonů na kvalitu zdravotnických služeb v ČR, zmapovat přístup menšin ke svému zdraví, zjistit specifické potřeby menšin a zmapovat jejich názory na přístup zdravotníků při poskytování péče.

Metodologie

V první fázi výzkumu byly provedeny rozhovory s členy pravoslavné církve a členy Církve Ježíše Krista Svatých po­sledních dnů. Výsledky rozhovorů byly analyzovány a dále ověřeny kvantitativ­ním šetřením prostřednictvím dotaz­níku. Dotazník obsahoval 140 otázek. Respondenti reagovali na každou z polo­žek vyjadřujících určitou míru souhlasu či nesouhlasu. Výzkumný soubor tvořilo 268 respondentů z pravoslavné církve a 161 mormonů.

Výzkumné šetření probíhalo od listo­padu 2009 do dubna 2010. Dotazník ob­sahoval otázky zaměřené na identifikač­ní data, zdravé stravování, pitný režim, pohybové aktivity, spánek a odpočinek. Výzkumné šetření probíhalo v celé ČR (Tóthová a kol. 2009).

Diskuze

Stravovací návyky

Členové pravoslavné církve nemají zvláštní stravovací návyky. Tradičně odmítají krev a jídlo s krví. Je zakázáno jíst potraviny, které byly obětovány jiným božstvům. V období půstu ne­mohou jíst maso. V konzumaci nápojů nemají členové církve žádné omezení, mohou pít kávu a alkohol. 65,8 % respondentů pi e alkohol příležitostně a 22,9 % nepije alkohol (graf 2). 21,9 % respondentů z pravoslavné církve uvedlo, že kouří (graf 3).

Mormoni doporučují svým členům následovat zdravý životní styl. Mormoni dodržují tzv. Slovo moudrosti (Vokoun, 2009). Toto učení zakazuje pití alkoholu, kávy, zeleného a černého čaje, užívání drog a kouření. Členové církve věří, že lidské tělo je drahocenný dar od Boha, který musí být chráněn (část 89 z knihy Slovo moudrosti). Jen 1,3 % responden­tů uvedlo, že p jí alkohol příležitostně, a 98,7 % respondentů uvedlo, že alko­hol nepijí (graf 2). 99,5 % respondentů nekouří (graf 3).

Půst

Pravoslavní během půstu vynechávají živočišné pokrmy. Dodržují pravidelné bezmasé středy a pátky. 59 % respon­dentů z pravoslavné církve nedodržuje půst během hospitalizace.

Mormoni dodržují přísný půst. Jed­nou měsíčně, nejčastěji v neděli, mají den bez jídla a veškerých tekutin včet­ně vody. Z půstu jsou vyjmuty těhotné, kojící ženy, děti a nemocní lidé. 66 % respondentů uvedlo, že nedodržují půst během hospitalizace (graf 4).

Vztah ke zdraví

Pravoslavní berou zdraví jako dar od Boha. Jejich zdraví je v rukou Božích a za udržení svého zdraví se modlí. 88 % respondentů pečuje o své zdraví (graf 1). V zájmu svého zdraví neodmítají žádné vyšetřující nebo terapeutické výkony. Přijmou transfuzi i transplantaci.

Mormoni uznávají zdraví jako nejd ů ležitější hodnotu. Tělo je dar od Boha a musejí o ně pečovat, nesmějí požívat drogy, aby je vědomě neni­čili. Respondenti o své zdraví pečují zdravým způsobem života, odmítají drogy, alkohol, kouření a sportují. 97 % respondentů pečuje o své zdraví (graf 1). V nemocničních zařízeních neodmítají v zájmu svého zdraví žádný vyšetřující ani lékařský výkon, mohou se podrobit transplantaci či přijmout krevní deriváty.

Specifika při hospitalizaci

Pravoslavní mohou aplikovat svou víru i během hospitalizace. Př i hospitali­zaci nemají žádná omezení v oblasti podávání léků. Většina dotazovaných uváděla, že jsou s péčí v ČR spokojeni (graf 5). Jen by si přáli větší respekt od zdravotnického personálu a umožnění přítomnosti duchovního v nemocnič­ním zařízení. Polovina respondentů neví, zda chtějí, aby jejich náboženské potřeby byly zdravotníky respektovány (Michálková a kol., 2011).

Způsob modlitby u mormonů není omezen případnou hospitalizací. Mohou se modlit kdekoli a uskutečnit modlitbu mohou tedy i během hospitalizace. Mor­moni nemají žádná omezení v oblasti podávání medikamentů a neodmítají žádné léky. Většina dotazovaných uváděla, že jsou s péčí v ČR spokojeni (graf 5). Respondenti pouze očekávají od zdravotníků respekt k jejich nábo­ženství. Většina jich chce, aby byly jejich náboženské potřeby zdravotníky respektovány.

Závěr

Výzkum prokázal, že pravoslavní i mormoni považují své zdraví za dar od Boha, které musejí chránit. Mormony podporuje víra Slovem moudrosti, které zakazuje konzumaci kávy a alkoholu. Pravoslavní i mormoni nemají problé­my s hospitalizací v ČR. Hospitalizace na ně působí stejně jako na ostatní občany. Každý jedinec prožívá hospi­talizaci individuálně. V této souvislosti nejde o střet náboženství. Výsledky výzkumu potvrdily, že příslušníci minorit jsou s poskytovanou péčí spokojeni, přesto by si přáli větší zájem a respekt zdravotníků k jejich náboženství.

Mgr. Helena Michálková, Ph.D., odborná asistentka, ZSF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Literatura:

1. Leininger M. Transcultural Nursing: Concepts, Theories and Practices. New York: John Wiley and Sons. Reprint, Columbus, Ohio: Greyden Press, 1994. ISBN 0-07-037660-3.

2. Michálková H, Šedová L, Tóthová V. Specifika ošetřovatelské péče mor­monů. Florence, 2009, roč. 5, č. 7-8, s. 38. ISSN 1801-464X.

3. Michálková H, Tóthová V, Rolantová L. Životní styl příslušníků Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Kontakt, České Budějovice, JU ZSF, 2011, roč. XIII., č. 1, s. 38-47. ISBN 1212-4117.

4. Novotný T. Proč právě mormoni. [online]. Dingir 2001.

Dostupné z: http:// www.dingir.cz/archiv/Dingir301.pdf.

5. Oddíl 89 Knihy nauk a smluv Slovo moudrosti [online]

Dostupné z: http://www.cirkev-jezise-krista.cz/informace-o-cirkvi/vira-v-akci/zdravy-zpusob-zivota.html.

6. Vokoun J. Počátky mormonismu [online] Dostupné z: http://mormonis-mus.01.sweb.cz/.

 
  • tisk
  • předplatit si