COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2013

Záchranáři se na odborné konferenci sešli už popáté

Datum: 6. 5. 2013
Autor: Bc. Drahomír Sigmund

Ve dnech 28.-29. 3. se již popáté sešli záchranáři na své odborné konferenci, která byla letos spojena s jednáním VIII. Sněmu Komory záchranářů ZZS ČR. Dvoudenní akce se konala v Seminárním Hotelu Akademie v Hrubé Vodě u Olomouce.

Letos poprvé se mohli odborné konference, která probíhala první den setkání, zúčastnit i nečle­nové Komory záchranářů ZZS ČR. Tematicky byla konference zaměřena tak, aby došlo k lepšímu pochopení a ozřejmění odlišností činností a odpo­vědností příslušníků jednotlivých profesí, kteří na ZZS působí (lékař, zdravotnický záchranář, řidič vozidla ZZS a operátor ZOS). Cílem bylo, aby se tyto profese vzájemně lépe pochopily a odstra­nily se tak třecí plochy, které jim mnohdy zby­tečně znepříjemňují práci. Dalším tématem byla spolupráce s odděleními urgentního (akutního, centrálního) příjmu a jejich přínos pro ZZS a také spolupráce posádek ZZS s dalšími složkami IZS.

První blok přednášek byl věnován nedávné tragické události ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde došlo k výbuchu a následné destrukci části panelového domu. O tom, jak probíhala spo­lupráce složek IZS a práce záchranné služby, promluvil jako první Pavel Schwarz, DiS., který na místo dorazil v prvních minutách po výbuchu jako člen Sboru dobrovolných hasičů Frenštátu pod Radhoštěm a poté tam zasahoval i jako zdravot­nický záchranář v posádce RLP. O psychosociální pomoci zasaženým a zasahujícím poté promluvil klinický psycholog a mluvčí ZZS Moravskoslez­ského kraje PhDr. Lukáš Humpl. Obě přednášky byly velmi emotivní vzhledem ke krátké době, která od neštěstí uplynula.

Předávání pacientů do ZZ funguje na Moravě lépe než v Praze

Ve druhém bloku přednášek vystoupila jako první vrchní sestra OUP ve FN OL Bc. Michaela Gehrová, která představila své oddělení. Spolupráci mezi ZZS a OUP pak popsal Bc. Petr Kříž, který pracuje jako zdravotnický záchranář ZZS OK a zároveň na OUP ve FN OL a zná tak problema­tiku z obou stran. V obou sděleních zaznělo to nejpodstatnější, a tím je úzká spolupráce obou pracovišť a zjednodušení procesu směřování a předávání pacientů do zdravotnického zařízení, což na Moravě funguje mnohem lépe než napří­klad v Praze či ve Středočeském kraji.

O tom, jak těžkou pozici mají operátoři zdravot­nického operačního střediska při vyhodnocování si­tuace pouze na základě telefonických informací, se na autentických nahrávkách přesvědčili posluchači v přednášce Pavla Lampy, DiS., operátora KZOS ZZS OK. Sami pak měli možnost vyzkoušet si, zda by byli schopni na základě dostupných informací správně rozhodnout, oč v místě události pravděpo­dobně jde a jaký typ posádky mají vyslat. Následo­vala kazuistika Bc. Lenky Santlerové, záchranářky ze ZZS ZK, která byla jako členka posádky RZP vyslána k zdánlivě banálnímu případu šestadvace­tiletého muže se zvýšenou teplotou. Pacientův stav se však po naložení do sanitního vozidla zhoršil na­tolik, že posádka musela přistoupit ke KPR a i když byla na místo přivolána posádka RLP, pacienta se zachránit nepodařilo. V návaznosti na to vystoupil se svou přednáškou Mgr. Petr Matouch, který ve vtipném instruktážním videu ukázal, jak by měla KPR v posádce RZP vypadat. Upozornil zejména na to, jak je důležité správné rozmístění materiálu, pomůcek i rozdělení rolí a souhra zachránců. O tom, jak rozdílně vnímají výjezd řidič vozidla ZZS a zdra­votnický záchranář, pohovořil Bc. Martin Machala, DiS., který obě tyto profese vykonává.

Předposlední blok přednášek byl věnován dal­ším složkám IZS a v posledním bloku představil například Mgr. Radek Benda soukromou záchran­nou službu Asociace samaritánů, která letos slaví 20. výročí svého založení.

Druhý den se pak konal VIII. Sněm KZ ZZS ČR, na němž prezident komory Bc. Drahomír Sigmund přednesl zprávu o činnosti za rok 2012 a uplynulé období, byla přijata zpráva o hospodaření za rok 2012 a rozpočet na rok 2013. Následovala diskuze nad přípravou nového zákona o NLZP, jehož hlavními změnami mají být zrušení odborného dohle­du u všech kategorií NLZP, sjednocení vzdělávání u jednotlivých profesí na jednu úroveň, zrušení současného kreditního systému včetně registrací u MZ ČR a jeho nahrazení systémem dokládání celoživotního vzdělávání u zaměstnavatele v zá­konem stanovených minimálních ročních hodino­vých limitech a zjednodušení prováděcí vyhlášky o činnostech jednotlivých profesí NLZP. Delegáti byli obeznámeni s tím, že KZ ZZS ČR včas zaslala své připomínky jak k zákonu o NLZP, tak k vyhláš­ce o činnostech, a informováni o výsledcích jed­nání prezidenta komory Bc. Drahomíra Sigmunda a Bc. Denisy Ferto na MZ ČR k této problematice, které proběhlo na začátku března letošního roku. Více informací nejen o jednání sněmu najdete na www.komorazachranaru.cz.

Bc. Drahomír Sigmund, prezident KZ ZSS ČR

Redakčně upraveno

 
  • tisk
  • předplatit si