COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Neobvyklý úraz pacientky při hospitalizaci

Datum: 3. 6. 2013
Autor: JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Bc. Eva Kučková

Materiál EU uvádí, že 8-12 % hospitali­zovaných pacientů utrpí během hospi­talizace nějakou újmu. Této skutečnosti odpovídá povinnost poskytovatelů zdravotních služeb registrovat, evido­vat a věnovat pozornost nežádoucím událostem, které při poskytování zdravotních služeb vznikly. Pozornost je věnována zejména úrazům pacientů. Požaduje se jejich pečlivé vyšetření, zjištění a odstranění skutečností, které k úrazu vedly, odstranění možných rizik poranění a zejména pak odškodnění pa­cienta a potrestání těch, kteří chybným postupem úraz zavinili.

Zdravotní služby jsou poskytovány diferencovaně, což znamená, že pacient je vyšetřen a ošetřen zdravotnickými pracovníky příslušného oboru, a to podle závažnosti zdravotního sta­vu na lůžku standardního oddělení, jednotce intenzivní péče (JIP) nebo na lůžku anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO), která jsou na potřebnou péči materiálně, technicky a zejména personálně vybavena. Překlad z jedno­ho oddělení na jiné je často pacienty a zejména jejich rodinami při ímán nega­tivně, i když je indikovaný a medicínsky správný.

Skutkový stav - záznam o nežádoucí události

Dnes v pondělí 11. 3. 2013 se ve 14.30 hodin dozvěděla pacientka při pohovoru s lékařem, že má být v příštích dnech přeložena na jiné oddělení. Poté byla tenzní, agresivní, na oddělení mlátí rukama do zdi, nábytku i do podlahy. Medikaci na zklidnění odmítá, ošetření rukou odmítá, lékaře odmítá. V 17 hodin přišla na sesternu a požadovala ledový obklad, na pravé ruce měla hematom, udává bolestivost, volán lékař. Dle ordi­nace lékaře RTG a chirurgické vyšetření, při kterém byla diagnostikována uza­vřená zlomenina jiných částí předloktí. Přiložena SF. Pacientka na oddělení led odmítá, analgetika odmítá.

Diskuze

Překlad na jiné oddělení téhož po­skytovatele zdravotní péče je postup standardní a děje se tak vždycky, když pominul medicínský důvod pro hospitali­zaci na stávajícím oddělení a vznikl kva­lifikovaný medicínský důvod k překladu, protože ještě nepominul důvod, který indikoval hospitalizaci, a pacient ještě nemůže být propuštěn do domácí péče.

Pacient, u dětí jejich zákonný zástup­ce, dává při přijetí souhlas s hospitalizací v nemocnici, nikoliv souhlas s hospitali­zací na konkrétní stanici nebo oddělení. Proto bylo dostačující, že lékař a sestra pacientku informovali o plánovaném překladu, a to dostatečně dopředu.

Pokud sestra poté, co lékař pacientku informoval, s ní ještě o překladu sama jednala, nelze tento postup hodnotit jinak než pozitivně. Sestra nepřekročila svou pravomoc, i když problém je, že jednání bylo beze svědků a jeho obsah a formu nemůže nikdo doložit. Sestra správně nabídla pacientce, když viděla její nepřiměřenou reakci, že zavolá lé­kaře a podá ordinované uklidňující léky. Pacientka obojí odmítla, sestra proto akceptovala její rozhodnutí.

Diskutabilní bylo, zda neměl být vo­lán lékař, i když to pacientka odmítala, protože její afekt byl poměrně inten­zivní. Ve prospěch sestry však mluvila skutečnost, že afekt rychle odezněl. Některé skutečnosti uváděné v záznamu („mlátila rukou do nábytku a podlahy") se sestra dozvěděla, až když za ní pa­cientka přišla v 17 hodin s požadavkem ošetření ruky. I tehdy sestra postupova­la správně, když zavolala lékaře, který indikoval RTG vyšetření, jež odhalilo zlomeninu, a pacientka byla bez prodle­ní ošetřena sádrovou fixací.

V záznamu Nežádoucí události je uváděn pouze „hematom" - bylo by vhodné uvést jeho velikost a lokalizaci. Záznam „hematom na pravé ruce" nemá dostatečnou vypovídající hodnotu. RTG vyšetření prokázalo zlomeninu kon­krétní kosti bez výraznějšího posunu úlomku - zlomena v metakarpu pravé ruky. Záznam, že byla diagnostikována „zlomenina jiných částí předloktí", je zavádějící.

Sestra pacientku v době od 14.30 do 17 hodin opakovaně kontrolovala a sle­dovala její psychický stav, což pacientka potvrdila. Záznam o skutečnosti, že se již chová přiměřeně, však sestra neučinila.

Závěr

Sestra nepochybila, když s pacientkou hovořila o překladu na jiné oddělení. Když zjistila možné poranění ruky, bez odkladu informovala lékaře a podle ordinace zajistila ošetření. Pacientce se věnovala a její stav kontrolovala. Pa­cientka si způsobila poranění sama, bez cizího zavinění, a po vysvětlení problé­mu rodina upustila od žádosti o odškod­né a potrestání zaměstnanců oddělení. Toto neobvyklé poranění pacientky bylo obsahem semináře na oddělení.

Poučení

Je nutné, aby vždy, když dojde ke sku­tečné změně zdravotního stavu, nebo je jen podezření na změnu zdravotního stavu, zejména pokud je k horšímu, informovala sestra lékaře, a to i když si to pacient nepřeje. Při změně stavu musí sestra provést kontrolu a udělat byť jen krátký, ale výstižný záznam, který doklá­dá, že kontrolu skutečně provedla.

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Bc. Eva Kučková

 
  • tisk
  • předplatit si