COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2013

Ruční ovládání koní aneb management dnešních dnů...

Datum: 3. 6. 2013
Autor: Mgr. Zuzana Máchová; Anna Chrzová

Management je umění řízení a ovládání činností. Slovo samotné má původ v anglickém to manage - řídit, které pochází z francouzského ménagement - řízení, vedení, které má zas kořen v latinském slově manus - ruka, jehož prazákladem bylo ruční ovládání koní. Management má počátky již ve starověku a středověku, kdy bylo důležité zvládat řízení armád.

Ve VFN v Praze jsme vzdělávání pro nelékaře v oblasti managementu začali realizovat před 17 lety. Tento typ vzdělávání zdravotníkům dříve chyběl, proto o něj byl mimořádný zájem a ohlasy na něj byly pozitivní. Kurzy „Management a leadership ve zdravotnickém zařízení" a „Vyjednávání a zvládání konfliktních situací ve zdravotnickém zařízení" byly certifikovány MZ ČR.                                              Když se v květnu 2010 stal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví generálním dodavatelem projektu Minister­stva zdravotnictví „Prohlubování a zvyšová­ní úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech" (projekt číslo CZ.1.04/1.1.00/46.00001), bylo jasné, že se do projektu zapojíme.

V kurzech managementu proškolila VFN v Praze od května 2010 do dubna 2013 celkem 120 mimopražských účastníku.
fota: VFN v Praze

Cílem projektu bylo v průběhu tří let jeho realizace, tj. květen 2010 až duben 2013, úspěšně podpořit celkem 38 000 zdravotníků, přičemž plánovaný počet úspěšných absol­ventů z řad nelékařů byl 32 475 osob. Díky finanční podpoře EU byla účast ve všech vzdě­lávacích aktivitách pro mimopražské zájemce bezplatná.

Během trvání projektu jsme v kurzech mana­gementu proškolili 120 mimopražských účastní­ků, vyjednávání a zvládání konfliktních situací absolvovalo 72 nelékařů. Celkem proběhlo 19 školicích akcí v 65 vyučovacích dnech, lektoři přednášeli 520 hodin.

Kromě oblasti managementu zajišťoval Odbor vzdělávání VFN v Praze pro IPVZ také certifikovaný kurz „Péče o pacienta léčeného asistovanou peritoneální dialýzou", který v rámci projektu absolvovalo 28 účastníků, a kurz „Péče o stomika", který ukončilo 21 absolventů.

EU si systémem anonymních dotazníků prověřuje zpětnou vazbu, spokojenost s úrovní kurzu, s lektory, s organizačním zajištěním atd. Ve všech zmiňovaných kurzech jsme dosáhli 98-99% spokojenosti a pozitivního hodnocení od absolventů kurzů. Za to patří velké poděko­vání všem lektorům, organizátorům a zdravotní­kům v provozu, kteří našli chuť, elán a nelitovali času k předání svého know-how. A o to jde především - neudělat si „čárku" navíc, ale něco praktického svoje kolegy naučit.

Mgr. Zuzana Máchová, vrchní sestra Foniatrické kliniky VFN v Praze

Anna Chrzová, odborný garant vzdělávání pro NLZP ve VFN v Praze, předsedkyně sekce managementu ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si