Florence Akademie

  • Nedostatek orgánů vhodných k přenosu výrazně snižuje dostupnost transplantační medicíny. Ve statistice počtu zemřelých dárců orgánů na 1 mil. obyvatel za rok 2013 je ČR na 9. místě, horší údaje uvádí i například Německo. První dvě místa a nápadně lepší data v tomto ukazateli zaujímají oproti ostatním zemím Španělsko, které se jako první vydalo cestou aktivního vyhledávání dárců, a Chorvatsko, jež záhy převzalo španělský model. Zásadní roli přitom hraje i schopnost vhodné komunikace.

  • Čtvrtina pacientů s chronickým selháním ledvin, kteří jsou odkázáni na trvalou léčbu v dialyzačních střediscích, má depresivní nálady, trpí úzkostí a pocity beznaděje. Necelých deset procent pacientů nespolupracuje, odmítá dodržovat dietní omezení a pitný režim, které jsou nezbytné pro jejich léčbu. To a mnoho dalšího ukázal dosud největší průzkum, který provedla společnost Fresenius Medical Care, jež u nás provozuje síť 22 dialyzačních středisek.

  • „Transplantologie je multidisciplinární obor, kde jeden bez druhého nemůže existovat. Potřebuje velikou podporu státu i veřejnosti – to se týká všech oborů medicíny, ale transplantologie má svá specifika,“ uvedla vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), Praha, a místopředsedkyně České transplantační společnosti doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., v úvodu své přednášky v rámci semináře nazvaného Vzdělávací fórum pro koordinátory transplantačních center, jehož první cyklus se konal 20. března 2015 v Praze.

  • Diabetes mellitus je v posledních letech rostoucím celospolečenským problémem. Je označován za epidemii 3. tisíciletí. Pokud není onemocnění dostatečně a včas léčeno, ohrožuje nemocného rozvojem nebezpečných akutních a posléze pozdních komplikací. Komplikace výrazně ovlivňují kvalitu života nemocných a významně zvyšují náklady na léčbu. Potřeba kvalitní edukace vstupuje do popředí mnohem více než v jiných medicínských oborech a stává se jedním ze základních pilířů léčby tohoto onemocnění.

  • O diabetu se hovoří jako o epidemii 21. století. Patří mezi nejzávažnější onemocnění, která způsobují značné komplikace, a to především kardiovaskulární, nefrologické a neurologické. Podle odhadu Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na světě více než 200 miliónů diabetiků a polovina evropské populace trpí nadváhou nebo obezitou.

  • Edukace pacientů s chronickým onemocněním je celosvětově považována za nezbytnou součást moderní léčby pacientů. Vzhledem k tomu, že diabetes mellitus představuje v současné době jedno z nejzávažnějších chronických onemocnění a jeho léčba je multifaktoriální, je edukace pacientů zcela zásadní.

  • „Moderní diabetologická léčba je výdobytek civilizace, kterým bojujeme proti důsledkům života v civilizaci, tedy obezitě a diabetu,“ konstatuje s nadsázkou prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické asociace ČR.