COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2010

Nové funkce sester na pořadu dne

Datum: 5. 1. 2010
Autor: Veronika di Cara

V říjnu 2009 se ve Stockholmu konala dvě jednání o současném evropském ošetřovatelství, kterých jsem se zúčastnila.

Velmi zajímavé informace o ošetřovatelství v jednotlivých členských státech EU si vyměnili účastníci Policy Dialogue European Observatory on Health System and Policies na téma změna rolí a dovedností sester a pracovníků v sociální péči pro lepší koordinaci péče v Evropě. Materiály k dispozici: http://bcdmi.co.uk/EMEA/WHO/PolicyDialogue2009/Stockholm/Index.htm pod záložkou Back­ground Material

Nahrazování lékaře v primární péči sestrou

V úvodní přednášce se hovořilo o příčinách vzniku nových rolí sester a pracovníků v sociální péči, o rozšiřování rolí sester a o vzniku nových pozic (např. asistent lékaře; tzv. skill mixy). Podle citovaného výzkumu o nahrazování lékaře v primární péči vyškolenou sestrou se zdá, „že v primární péči mohou vhodně vyškolené sestry poskytovat stejně kvalitní péči jako lékaři a mohou u pacientů dosahovat stejně dobrých zdra­votních výsledků jako lékaři. Dostupné výzkumy jsou nic­méně limitované". (Laurant M et al. 2005, Substitution of doctors by nurses in primary care. The Cochrane Collaborati­on)

O sestrách s rozšířenými kompetencemi a dalších tématech

Nejzajímavější přednáška byla od britské kolegyně, která in­formovala o spolupráci britské NHS s privátními poskytova­teli péče ve Velké Británii (ke snížení čekacích dob u některých zákroků NHS využívá služeb privátních poskytovatelů, kte­rým pak proplácí péči), o založení Komise britského premiéra pro budoucnost ošetřovatelství a porodních asistentek (má identifikovat dovednosti a zajistit, aby sestry v přímé péči zau­jaly centrální roli v poskytování péče ve 21. století, viz www. rcn.org.uk/aboutus/policy/consultations/consultation-re-sponses).

Přednášející zdůraznila, že je vždy nutné mít důkaz o ekono­mické a klinické efektivitě navrhované změny. Dále zdůraz­nila nutnost intenzivní spolupráce mezi sestrami a sociálními pracovníky, zvláště při současném přesunu péče z akutního sektoru do komunitního. Jako příklad nových rolí sester uved­la tzv. Walk in Centers, kde pracují většinou pouze sestry s rozšířenými kompetencemi (advanced practice nurses), ty diagnostikují nemoci, předepisují léky a případně odesílají pa­cienta ke specialistovi. Z výsledků hodnocení vyplývá, že pacienti péči ve Walk in Centers hodnotí jako výbornou, nicmé­ně čekací doby na pohotovostech se nesnížily a lékaři tato centra často kritizují. Sestry předepisující léky mají speciální kurs, který je kvalifikoval k této jejich nové roli. Podle vý­zkumů se zdá, že péče sester, které mohou předepisovat léky, je dostatečně kvalitní (např. pacienti mají dlouhodobě nižší hod­noty glykovaného hemoglobinu). Na závěr přednášející zdů­raznila, že zatímco investujeme do sester s rozšířenými kom­petencemi, nesmíme zapomínat na kvalitní a vhodné vzdělání pomocného personálu.

91. generální zasedání Evropské federace sesterských asociací

Na generálním zasedání (www.efnweb.org) se hovořilo napří­klad o důsledku změn v ICN, o prioritách a spolupráci v ošet­řovatelském výzkumu a o implementaci e-health v členských státech. Generální sekretář EFN popsal lobbovací plán EFN v Evropském parlamentu. Byli jsme informováni o práci na dokumentu Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví, na je­hož tvorbě EFN spolupracovala.

Evropská komise (EK) provedla podrobnou analýzu připomí­nek k dokumentu, které dostala z členských zemí. Nejvíce při­pomínek měly tradičně velké státy (Německo, Velká Británie, Francie i Irsko). Dokument mimo jiné zmiňuje možnost za­městnání velkého počtu lidí ve „white jobs" - tedy pracích ve zdravotnictví, sociální péči, péči o seniory a děti, což je v době finanční krize prioritou EK. Dále byla zdůrazněna nutnost přesnějšího stanovování počtu sester na pacienty, tak aby se zajistila kvalitní a bezpečná péče, poměr registrovaných sester a asistentů, aby se zajistilo totéž.

Změna názvu zdravotnický asistent na praktickou sestru v ČR nebyla doporučena

Několik členů požadovalo harmonizaci celoživotního a spe­cializačního vzdělávání v EU, které dokument nezmiňuje, po­dobně jako momentálně aktuální nové role sester (skill mixy). Zamýšlená změna názvu zdravotnický asistent na praktickou sestru v ČR nebyla doporučena s odůvodněním, že slovo sestra je rezervované pro speciální, registrovanou skupinu pracovní­ků.

Dlouhodobým plánem EFN je udržet v EU pouze jednu kate­gorii sestry. Učastníci se dále věnovali směrnici č. 36/2005, nedostatkem synergie mezi směrnicí, Bologna procesem a EQF (European Qualification Framework), neplněním ob­sahu směrnice některými státy, které jsou z toho důvodu žalo­vány u evropského soudu, a její možnou úpravou. Tato úprava je momentálně považována za nestrategický krok, neboť ote­vření směrnice by mohlo vést k nechtěným krokům, např. omezení uznávání kvalifikací. Večer jsme vyslechli přednášku o neobyčejně moderním pří­stupu Florence Nightingale k ošetřovatelství, která kromě mnoha jiných vynikajících textů v 19. století (!) napsala: „Zásadním cílem je zajistit kvalitu, ale zajistit ji nemůžete, jestliže ji nedokážete měřit, a měřit ji nemůžete, jestliže ji nesleduje­te."

Druhý den zasedání se uskutečnily volby do EFN, čtyři členové výkonného výboru byli opětovně zvoleni. Navrhované zvýšení příspěvků bylo odhlasováno většinou účastníků, ačkoliv několik zemí vyjádřilo obavy, zda budou schopny toto zvýšení pokrýt. Nakonec prezidentka EFN poděkovala národním sesterským asociacím za iniciativu při oslovování kandidátů do Evropského parlamentu (Manifesto — volby do EP 2009), protože EFN spolupracuje s europoslanci, kteří se zdravotnictvím zabývají.                    

(veronika.aicara@gmail.com)

Fota z archivu autorky

 
  • tisk
  • předplatit si