COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Jiráskovy dny

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Akce s nejdelší porevoluční tradicí proběhla ve dnech 13. až 14. května v pražském hotelu Diplomat. 

Byl to už 17. ročník Pražských chirurgických dnů, známých též jako Jiráskovy dny, pořádaných I. chirurgickou klinikou 1. LF UK a VFN v Praze, Českou chi­rurgickou společností ČLS JEP, traumatologicko-ortopedickou sekcí ČAS, VFN a 1. LF UK v Praze. Záštitu nad akcí převzala ministryně zdravotnic­tví Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA. Ve svém vystoupení uvedla, že sest­ry mohou dnes daleko více vedle věcí odborných mluvit i do věcí veřejných, například prostřednictvím minister­stva zdravotnictví. Prostor pro samo­statnou práci sester vidí i do budoucna v oblasti dlouhodobé péče.

Prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc., koordinátor odborného programu sek­ce lékařů, kvitoval aktivní zájem zahra­ničních účastníků a jiných lékařských společností speciálně o traumatologický blok kongresu, který účastníky do Prahy přilákal. Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., ocenil, že kongres byl tvořen na základě zájmu odborné veřejnosti. Měl by se stát in­spirací pro interdisciplinární spoluprá­ci a měl by přinést komplexní pohled na nemoc pacienta. Je přínosem, že se na jednom fóru setkají zástupci léka­řů a nelékařských zdravotnických pra­covníků, uvedl a dodal, že v současnos­ti má pocit, že v praxi se lékařské a nelékařské odbornosti spíše oddělují, což je zaviněno povýšením profesionálních zájmů nad zájmy pacienta. Na mnohem skromnější počátky Jiráskových dnů vzpomněl ředitel VFN MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA. Za nelékaře a traumatologicko-ortopedickou sekci ČAS přiví­tala účastníky koordinátorka odborné­ho programu této sekce Mgr. Dagmar Škochová a také hlavní sestra VFN An­na Chrzová, která uvedla, že v nemoc­nici je péče poskytována s prioritním zřetelem na zájem pacienta. Abstrakta přednášek lze najít na www.prazskechirurgickedny.cz/2010.

,

Foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si