COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Bezpečná nemocnice

Datum: 5. 9. 2011
Autor: Soňa Měrtlová

V letošní Florence č. 7–8 jsme vás informovali o vítězném projektu soutěže Bezpečná nemocnice Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta, realizovaném v Nemocnici Havlíčkův Brod, p. o. Na četné dotazy čtenářů zveřejňujeme podmínky této soutěže, její termíny a informační kontakty.

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spoje­nou akreditační komisí, o. p. s., spo­lečností Johnson & Johnson s. r. o., společností Project HOPE – Česká re­publika, o. p. s., a Českou asociací ses­ter, o. s., vyhlásil v červnu letošního roku 4. ročník celostátní soutěže Bez­pečná nemocnice.

Podmínky soutěže

Soutěž je určena pro lůžková zdravot­nická zařízení, která mají sídlo na úze­mí naší republiky. Do soutěže jsou při­jímány jak projekty již realizované, tak i projektové záměry. Projekty je možné přihlašovat do dvou sekcí, a to technicko­provozní a ošetřovatelsko­medicínské. Poslední termín pro podání projektu je 15. 10. 2011.

Z historie projektu

První ročník soutěže Bezpečná ne­mocnice (o cenu hejtmana kraje Vyso­čina) byl vyhlášen v září 2008. Přihlá­silo se do něj 8 nemocnic. Nejvyšší oce­nění získal projekt Fakultní nemocnice Ostrava s projektem na téma „Zvyšová­ní bezpečnosti zdravotnického zařízení na základě systémového řízení rizik“.

Do druhého ročníku bylo přihlá­šeno celkem 9 projektů. Nejvyšší oce­nění získal projekt Nemocnice Svitavy, a. s. Bezpečí pacientů souvisí s bezpe­čím zdravotníků. Do třetího ročníku bylo při­hlášeno celkem 16 projektů, z nichž hodnoticí komise ocenila v každé sekci nejlepší projekt. Nejvyšší oce­nění v technicko­provozní oblasti získal projekt Všeobecné fakultní ne­mocnice v Praze Elektronické sledo­vání nežádoucích událostí, v ošetřo­vatelsko­medicínské oblasti projekt Nemocnice Havlíčkův Brod, p. o., Bezpečnostní pás – prevence pádu pacienta. O tomto projektu a jeho au­torech jsme vás detailně informovali ve Florence č. 7–8/2010.

Celkovým vítězem soutěže byl vyhlášen projekt Nemocnice Havlíč­kův Brod.

Vítězné projekty byly ohodnoceny cenou hejtmana kraje Vysočina, cel­kový vítěz byl oceněn i finanční cenou spolupracujícího partnera firmy John­son & Johnson, s. r. o., ve výši 100 tis. Kč, částky určené na vzdělávání.

Více informací: Podrobnější podmín­ky soutěže jsou zveřejněny mj. na we­bových stránkách kraje Vysočina.

Z: Soňa Měrtlová, oddělení zdravot­ní správy, tel.: 564 602 457, e­mail: mert­lova.s@kr­vysocina.cz, www.cnna.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si