COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Projekt Konference a semináře pro nelékařské obory se rozbíhá do měst

Datum: 5. 9. 2011
Autor: red.

V rámci projektu Prohlubování vzdělá­vání zdravotníků získalo Ministerstvo zdravotnictví z Evropské unie finanč­ní prostředky na vzdělávání nelékařského personálu. Hlavním koordináto­rem projektu byl ustanoven Institut pro postgraduální vzdělávání zdravotníků (IPVZ), který následně vypsal celostát­ní tendr na pořádání odborných kon­ferencí a seminářů pro nelékařské obo­ry ve třinácti krajích. Ve dvanácti z nich uspěla Aesculap Akademie (AA), která se domluvila na spolupráci a odborné garanci s Českou asociací sester (ČAS).

Konference – o čem budou?

V rámci projektu Konference a semináře pro nelékařské obory bude uspo­řádáno nejméně padesát konferencí a stovky odborných seminářů ve čtyři­ceti městech České republiky. Všechny konference budou mít povinnou část tvořenou přednáškami o dětské trau­matologii, nutrici, právním povědo­mí, etických normách, bezpečnosti pa­cientů, řízení kvality a dále dílčí odbor­ná témata, jako jsou cerebrovaskulární onemocnění, onkologie, nutriční péče, kardiovaskulární onemocnění ne­bo péče o seniory. Pilotní konference se uskutečnila již v červnu letošního roku v Chebu a poslední by měla proběhnout nejpozději v lednu 2013. Celkem tak v průběhu osmnácti měsíců proškolí AA více než 18 600 zdravotníků.

Konference a semináře se budou konat nejméně ve čtyřiceti městech s více než patnácti tisíci obyvateli. Ško­lení je určeno pro zdravotníky z nelé­kařských zdravotnických oborů, kte­ré sdružuje Česká asociace sester, buď v samostatných sekcích, nebo v sekcích společných. Jedná se tedy o všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotnic­ké asistenty, nutriční terapeuty, zdra­votně-­sociální pracovníky, zdravotní laboranty, laboratorní asistenty, far­maceutické asistenty, asistenty ochra­ny veřejného zdraví, zdravotnické zá­chranáře, fyzioterapeuty, radiologické asistenty a ortoptisty.

Jak se na konference přihlásit?

Každý zdravotník, který splní kritéria účasti, se bude moci přihlásit na webo­vých stránkách Institutu pro postgra­duální vzdělávání zdravotníků ve spe­ciální sekci určené výhradně pro tento projekt (www.vzdelavani­zdravotniku. cz), na stránkách AA (www.aesculap­ akademie.cz) a také na stránkách ČAS (www.cnna.cz).

Konference i odborné semináře bu­dou pro zdravotníky, kteří splní regis­trační podmínky, bezplatné. Příjem­ci podpory jsou pracovníci s výkonem práce mimo území hl. města Prahy. Podmínky pro účast na školeních jsou definovány na oficiálních webových stránkách projektu: www.vzdelavani­zdravotniku.cz nebo i na každé naší po­zvánce. Zúčastnit školení se ale pocho­pitelně mohou i zdravotníci, kteří ne­splní kritéria pro bezplatnou účast. Ti už však musí počítat se vstupním po­platkem v řádu stovek korun.

Školení bude vždy začínat čtyřho­dinovou konferencí a po přestávce bu­dou následovat dva paralelní dvouho­dinové semináře. Každý účastník ško­lení si pak bude moci zvolit, na který ze dvou odlišně zaměřených seminá­řů půjde. Účast na školeních bude sa­mozřejmě pro zdravotníky bodově hodnocena a započítá se jim do celo­životního vzdělávání. Hodnocení se­minářů bude probíhat formou ofici­álních formulářů IPVZ a po skončení celého projektu, v roce 2013, bude ná­sledovat velice náročné administrativ­ní vyhodnocení všech konferencí a se­minářů.

Red.

 
  • tisk
  • předplatit si