COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2017

Motol hostil XXI. konferenci pneumologické sekce ČAS

Datum: 5. 6. 2017
Autor: Eva Kašáková

Třetí desítku konferencí pneumologické sekce České asociace sester (ČAS) otevřela XXI. konference, která se konala 13. května 2017 v kinosále FN Motol. Konferenci jsme stejně jako minulý rok uspořádaly ve spolupráci se sesterskou sekcí České společnosti alergologie a klinické imunologie (ČSAKI) a zúčastnilo se jí 92 převážně pneumologických a alergologických sester.

První blok přednášek, věnovaný vyšetřovacím metodám v diagnostice a léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí (CBO), zahájil MUDr. V. Koblížek z Plicní kliniky FN Hradec Králové (FN HK) přednáškou s názvem Vyšetřování pacientů s bronchiální obstrukcí. V úvodu vysvětlil, co je bronchiální obstrukce (BO) a které nemoci ji způsobují. U nemocí s BO patří mezi základní vyšetřovací metody funkční vyšetření plic včetně bronchodilatačního a bronchokonstrikčního testu, vyšetření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu (FENO), vyšetření oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu pomocí přístroje smokeanalyzer, zátěžové testy, vyšetření krevních plynů, skiagrafie hrudníku a CT/HRCT vyšetření, bronchoskopické vyšetření a laboratorní vyšetření.

Následovala přednáška Mgr. B. Duchoňové ze stejného pracoviště Bronchoskopie a biopsie z pohledu sestry, v níž přednášející mj. uvedla, co je bronchoskopie (BRSK), jaké druhy BRSK se provádějí a jaké jsou indikace a kontraindikace BRSK. Dále se věnovala úloze sestry před BRSK, během BRSK a po ní.

V diagnostice i monitoraci nemocí s CBO nám pomáhají různé dotazníky, s nimiž nás seznámila vrchní sestra Plicní kliniky FN HK Mgr. J. Kollarová. Dotazníky nám pomohou se sledováním symptomů nemoci – např. škála dušnosti (mMRS), dotazník zátěže CHOPN (CAT), test kontroly astmatu (TKA), hodnocení kvality života (např. SGRQ), hodnocení deprese (např. Backova sebeposuzující škála deprese), test kognitivních funkcí (MMSE), hodnocení kvality spánku (Epworthská škála spavosti) a hodnocení závislosti na nikotinu (Fagerstromův dotazník závislosti na nikotinu).

Spirometrickému vyšetření včetně bronchodilatačního testu se věnovala M. Macháčková ze společnosti Lerymed Praha. Hovořila zejména o správném provedení vyšetření křivky průtok/objem a také o nejčastějších chybách jak ze strany sestry, tak ze strany vyšetřovaných.

Co nám řekne správně provedené FENO? byl název přednášky E. Kašákové, vrchní sestry Lerymed Praha a předsedkyně pneumologické sekce ČAS. Měření koncentrace vydechovaného oxidu dusnatého (FENO – fractional excretion of exhaled nitric oxide) je moderní, rychlé a snadné doplňkové vyšetření, které nám stanoví hladinu eozinofilního zánětu v dýchacích cestách a může nám pomoci v diagnostice (dg) a diferenciální dg nemocí s CBO.

Na otázku „Co dělat, když hrozí smog“ nám odpověděl MUDr. V. Kašák z Lerymed Praha, tradiční odborný garant konference. Zdůraznil, že nejdůležitější je, abychom byli informováni, že nastala smogová situace. Při smogu bychom měli omezit pohyb venku, zejména fyzické aktivity, omezit větrání, omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření a práce s těkavými látkami) a také omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat nekvalitní palivo, nepoužívat osobní automobilovou dopravu).

První blok přednášek ukončil PharmDr. V. Vaněček, který nás upozornil na chyby ve správné inhalační technice při používání některých inhalačních systémů používaných v léčbě pacientů s CBO.

Druhý blok přednášek byl věnován vlivu okolního prostředí na zdraví plic. Zahájila ho vrchní sestra Pneumologické kliniky FN Motol Mgr. J. Zelenková přednáškou Co dělat, když chcete přestat kouřit? Závislost na tabáku je chronické, recidivující a letální onemocnění, které má svoji diagnostickou značku F17. V ČR ročně umírá na následky kouření 18 000 lidí, tj. 50 úmrtí denně. Role sester v léčbě závislosti na tabáku v ČR není příliš využívána. Krátkou intervenci by měla v rámci ošetřovatelské péče provést každá sestra na svém pracovišti, jejím cílem je informovat pacienty o možnostech léčby v centrech pro odvykání kouření, motivovat a podporovat je v rozhodnutí přestat kouřit.

J. Šimoníčková ze SynLab Praha se ve své přednášce zaměřila na inhalační alergeny a na to, jak se jim bránit, a seznámila nás s opatřeními, jak jejich působení eliminovat. Bc. A. Voříšková, vrchní sestra Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV, hovořila o tom, co dělat, když nás bodne hmyz, a odborník na potravinovou alergii MUDr. M. Fuchs z Immunoflow Praha nám poradil, co dělat s potravinovou alergií. O tom, jak postupovat, když dítě vdechne burák, hovořila J. Fuchsová z Dětského oddělení Nemocnice Na Bulovce. Seznámila nás s první pomocí při vdechnutí cizího tělesa u dětí do jednoho roku věku a u dětí starších. Naše přední odbornice na spánkovou medicínu MUDr. J. Vyskočilová ze Spánkové laboratoře EUC kliniky Plzeň s. r. o. odpověděla na otázku „Co dělat když vy nebo váš partner chrápe“ a odpolední blok přednášek zakončila PhDr. P. Banýrová se svým sdělením o tom, jak efektivně edukovat pacienty.

A přestože je XXI. konference dnes už minulostí, věřím, že si z ní každá z nás ponese něco i do budoucnosti.

Eva Kašáková, předsedkyně pneumologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si